KNAW

Research

Biomass

Pagina-navigatie:


Update content


Title Biomass
Period 01 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1321212

Abstract

Knowledge requirements group aimed at:
For LNV the chances and threats for the use of biomass from forests and nature areas for energy supply are unclear.

Research objectives:
Clarify the potential role of biomass from forests and nature for the supply of sustainable energy in the Netherlands. What are the changes and the threats?

Results and products:
- Workshop
- Brief report
- Process support for LNV (eventual)

Abstract (NL)

Kennisbehoefte doelgroep:
Voor LNV is onduidelijk welke kansen en bedreigingen zich voordoen op het gebied van de inzet van biomassa uit het beheer van bos en natuurterreinen.

Doelstelling van het onderzoek:
Doel is duidelijkheid te brengen in de potentiële bijdrage van biomassa uit bos en natuur aan de productie van duurzame energie (warmte, stroom, vergassing, brandstoffen, etc.) in Nederland. Wat zijn de kansen en bedreigingen en welke rol kan LNV desgewenst vervullen bij de stimulering ervan en welke rol kunnen andere stakeholders desgewenst vervullen?

Aanpak en tijdpad:
- Fase 0 uitwerken in een projectplan: januari 2007. Momenteel is er bij LNV veel in beweging met betrekking tot biomassa en daarom is deze fase van groot belang voor een adequate vraagarticulatie
Startgesprek met diverse medewerkers van LNV (DN, DP, DL, DI&H, etc.) Fase 1 (desktop-research; enkele interviews)
Bestaand/vigerend beleid EZ, VROM, provincies en gemeenten (op basis van geformuleerd beleid),
informatie over hoeveelheden biomassa uit bos en natuur (diverse uitgevoerde onderzoeken energietransitie, CBS, groenreststromen); in kaart brengen van bestaande, maximaal mogelijke en optimale (waarbij centraal staan de drie p s van het duurzaamheidsprincipe: planet, people, profit,) stromen. Wat is er aan potentiële biomassaproductie uit bos en natuur? Eenvoudige scenario s kunnen hierbij inzicht geven.
informatie over positie van biomassa uit bos en natuur in NL, in vergelijking met bestaande en geplande infrastructuur voor inzet biomassa.
Onderscheiden van twee perspectieven: vanuit de aanbodkant (de producenten/beheerders van bos en natuur, en vanuit de vraagkant, de beheerders van de energie-infrastructuur diverse toepassingen, warmte, stroom, brandstoffen, etc..
Daarbij moet ook in beschouwing worden genomen dat biomassa uit bos en natuur moet concurreren met biomassa uit andere bronnen en andere (duurzame) energiebronnen dan biomassa.
Afstemming met projecten Platform Hout Nederland - PHN is niet hetzelfde als Probos.
afstemming project biomassa DP
gebruik van bestaande literatuur, zoals:
Dooren, H-J van en W. Elbersen. 2004. Perspectieven voor bioraffinage en vergisting van gewasresten. In: Verwijderen van gewasresten in de open teelten. Een deskstudie naar de effecten op de bodemvruchtbaarheid en de mogelijke verwerking van gewasresten in het kader van het project Nutriënten Waterproof, LNV-programma s systeeminnovatie open teelten (400-I en 400- III). Redactie: Kor Zwart, Annette Pronk, Loes Kater. PPO rapportnummer. 530133, december 2004. p35-47.
Elbersen, B.S., H.W. Elbersen & R.R. Bakker., 2005. Biodiversity impacts of energy crop production on land use and farm habitats.
Study for the European Environmental Agency. Elbersen, H.W., A. Faaij, B. Annevelink, H. de Vries, J. Sanders, B. Elbersen, P. Smeets, T. de Lange, I. Lewandowski, H. Cleijne & R. Kalf, 2005. Energie en Ruimte.
Definitiestudie Energie binnen Klimaat en Ruimte (ME4), Agrotechnology & Food Innovations, Report 467, 79 pp.
Platform Groene Grondstoffen. 2006. Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030. Een studie door ECN & WUR Biobased Products voor het Platform Groene Grondstoffen gefinancierd door SenterNovem. Januari 2006. p54 J. van Doorn, E.R.P van Keijsers, H.W. Elbersen: Cascadering van maaisel : winning van industrieel toepasbare hernieuwbare grondstoffen gecombineerd met de opwaardering van brandstofkwaliteit voor de opwekking van energie. Report ECN-C--01-050 (2001). Voorts rapporten energietransitie; diverse onderzoeken van Spijker en Sluijsmans naar groenrestproducten uit bermen, watergangen en openbaar groen Rapport van Probos voor PHN in 2006 over toename zelfvoorzieningsgraad.
Verder kunnen we resultaten van TCB onderzoek naar effect van biomassavraag op bodem meenemen.
Verder is er in de afgelopen jaren relevante informatie gegenereerd in kleinde projecten op http://www.biomassa-upstream.nl/ (o.a. over hoeveel biomassa er uit bossen kan komen, hoe boseigenaren te bewegen zijn om biomassa te produceren, etc) Verder moeten ook de stukken over biomassa duurzaamheid meegenomen worden in NL, NGO'en op EU niveau.
Fase 2 (interviews experts en praktijk, workshop)
in kaart brengen kansen en bedreigingen
in kaart brengen stakeholders en mogelijke rol van LNV

Resultaten en producten:
- Workshop
- Beknopte rapportage incl verslag workshop Evt in fase 0 af te spreken procesgerichte ondersteuning

Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
(is afhankelijk van afspraken in fase 0 of latere fase met LNV)
Organisatie workshop,
Beschikbaarstelling rapportage (Alterra-rapport). Er zal een artikel voor een vakblad worden geschreven als de onderzoeksresultaten zich daar voor lenen. Van het onderzoek wordt een leesbare samenvatting gemaakt. Deze kan min of meer gelijk zijn aan de samenvatting van het onderzoek die is opgenomen in het op te leveren rapport.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H.W. Elbersen
Project leader Ir. J.H. Spijker

Related research (upper level)

Classification

D14000 Technology
D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation