KNAW

Research

Improvement of critical load calculations

Pagina-navigatie:


Update content


Title Improvement of critical load calculations
Period 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1321224

Abstract

Knowledge requirements group aimed at:
Ministry of LNV, Ministry of VROM, Provinces, MNP, Coordinating Centre for Effects

Research objectives:
Objectives are twofold:

- include the effect of drought in the computattions of the critical loads by including a simple hydrological model in the modelchain, and comparing the hydrological results with the boundary conditions of nature targets and plant communities related to their probability of occurance.
- Calibrate and validate the entire model chain on measurements from plots in western Europe. Calibration and validation will be carried on using both biotic (occurance of plant species) as well as a-biotic data (soil cehmistry) and model results. Calibartion will be carried out using Bayesian techniques.

Results and products:

- An update model chain with a hydrological module included
- Calibration on multiple sites on both biotic and a-biotic data
- Improved parametrisation based on calibration results
- Publication of method and results

Abstract (NL)

Doel
Komen tot een verbetering en validatie van het instrumentarium voor het berekenen van kritische depositieniveaus en een toepassing van het verbeterde instrumentarium voor Nederland. De verbeteringen die voorzien zijn, hebben betrekking op:

- (a) het inbrengen van effecten van verdroging
- (b) validatie van het instrumentarium op meetgegevens

Achtergrondinformatie
Om de doelstellingen van de EHS, en die van de Natura 2000 gebieden in het bijzonder, te kunnen realiseren, is het noodzakelijk de abiotische randvoorwaarden van de betrokken soorten en ecosystemen te behouden en te herstellen. Hiervoor is nodig dat:

- adequate maatregelen worden genomen in de natuurgebieden
- consistente voorwaarden worden gesteld aan de sectoren die de EHS nadelig beïnvloeden, in het kader van o.a. de externe werking NB-wet, agrarisch natuurbeheer, goede landbouwpraktijk e.d.

Om deze maatregelen te onderbouwen is het nodig om betrouwbare kritische depositieniveaus te berekenen, die als basis kunnen dienen voor het maken van overschrijdingskaarten die aangeven waar en in welke mate, de randvoorwaarden niet worden gehaald.

Werkwijze
- Ad (a) hydrologie: in de eerste maanden van 2007 zal een inventarisatie worden gemaakt van geschikte hydrologische modellen. Het gekozen model zal worden ingebouwd en getest. Deze activiteit zal worden afgerond door de interactie van hydrologie met de N- en P kringlopen te modelleren.
- Ad (b) validatie: in de tweede helft van 2007 zal een begin worden gemaakt met de opzet van de kalibratie/validatie methodiek voor de modelketen SMART2-SUMO2-NTM/MOVE. Dit houdt in dat de benodigde gegevens worden verzameld en de kalibratie/validatie techniek wordt geïmplementeerd. Kalibratie/validatie van SMART2-SUMO-NTM/MOVE zal daarna plaatsvinden. In 2009 worden tevens nieuwe kritische depositieniveaus berekend voor Nederland op basis van een nieuwe parametrisatie die volgt uit de kalibratie/validatie van de modelketen.

NB: dit project zal nauwe aansluiting zoeken bij het EU FP6 network of excellence project: Voorspelling van de effecten van klimaatverandering vermesting en verzuring op de biodiversiteit voor semi-natuurlijke ecosystemen in Europa , dat ook bij Alterra wordt uitgevoerd in samenwerking met CEH (UK). Via uitwisseling van data en methodes zal synergie worden gezocht.

Resultaten
- Modelketen met hydrologische module die voor natuurdoeltypes relevante parameters berekent zoals GVG, GLG , GHG, vochttekort en aantal dagen met droogtestress; daarnaast zal de interactie tussen droogte en N en P kringloop worden gemodelleerd.
- Kalibratie en validatie van de gehele modelketen op abiotische en biotische waarnemingen, via bayesiaanse technieken.
- Hernieuwde parameterisatie van het instrumentarium
- Publicatie van de resultaten in een relevant tijdschrift

Doorwerking resultaten
Doorwerking van resultaten naar de doelgroep zal worden gerealiseerd middels voordrachten, en poster presentaties op relevante bijeenkomsten, zowel nationaal als internationaal. Resultaten zullen worden besproken met contactpersonen van LNV en MNP. Ook zullen methodiek en resultaten op internet worden gepubliceerd. Daarnaast zal een publicatie worden geschreven in relevant tijdschrift

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. G.J. Reinds

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation