KNAW

Research

The effect of recreation in Natura 2000 nature reserves

Pagina-navigatie:


Update content


Title The effect of recreation in Natura 2000 nature reserves
Period 01 / 2007 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1321240

Abstract

Knowledge requirements group aimed at
Knowledge of recreation and the ecological impact of recreation on both habitats and target species.

Research objectives
To minimize the impact of recreation on the goals of the Natura 2000 practical advise will be given to take into account measurements in the management plan of the reserve that will diminish the impact.

Results and products

- An overview ( state of the art ) of the current knowledge on the impact of recreation on habitats and species
- Measurements to be taken to minimize the impact of recreation on goal habitats and goal species

Abstract (NL)

Doel
Inventarisatie van vormen en intensiteiten van recreatief medegebruik die strijdig kunnen zijn met de instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden (voorbeelden: verontrusting soorten, golfslag door vaartuigen met effect op verlandingsvegetaties) en bepalen mogelijke oplossingsrichtingen.

Werkwijze
- Inventariseren Natura 2000 doelen (habitat-typen en doelsoorten) per Natura 2000 gebied
- Literatuurstudie impact recreatie op habitat-typen en doelsoorten
- Inschatting dosis-effect voor doelen met aandacht voor basis van de inschatting (kwantitatief, kwalitatief, expert-judgement en de bronnen) en aandacht voor hiaten in de kennis
- Mogelijkheden voor maatregelen (waaronder zonering)
- Bespreking tussenresultaat met opdrachtgever en doelgroepen
- Opleveren definitieve rapportage

Resultaten
Verkenning/state of the art in de vorm van een rapport

Doorwerking resultaten :

Facilitatie van het proces van opstellen beheersplannen, met name voor gebieden waar er al spanningen bestaan tussen recreatie en natuur. Daarmee ook vergroting kans op realisatie Natura 2000-doelstellingen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. R. Pouwels

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation