KNAW

Research

Potentials of Youth Farms

Pagina-navigatie:


Update content


Title Potentials of Youth Farms
Period 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1321255

Abstract

[Knowledge requirements group aimed at]:
Overview number and kind of farms that offer services to youth, opportunities for youth farms and their (potential) contribution to societal goals
[Research objectives]:
Description of number and typology of farms that offer social, recreational and educational services for youth; description of their opportunities, preconditions and challenges and (potential) contribution to society.
[Results and products]:
Report with number and typology of youth farms
Report describing their (potential) contribution to society
Start of a network youth farms

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte van de doelgroep]:
Landbouw en natuur hebben jongeren veel te bieden. Boerderijen kunnen op verschillende manieren bijdragen aan doelstellingen van het jeugd-, gezondheids- en zorgbeleid. Een toenemend aantal boerderijen biedt speel-, bezoek-, leer-, educatie-, zorg- en opvangmogelijkheden voor jongeren (o.a. jongeren met gedrags- of sociale problemen en/of jongeren die uit het onderwijssysteem vallen). Wat mist is een overzicht van initiatieven op gebied van jeugdboerderijen, hun mogelijke bijdragen aan beleidsdoelstellingen en randvoorwaarden voor optimaal functioneren.
[Doelstelling van het onderzoek]:
· Overzicht van initiatieven speel-, bezoek-, leer- educatie, zorg- en opvangboerderijen voor jeugd in Nederland en buitenland; met name voor jongeren die een risicogroep vormen (voortijdig schoolverlaters, jongeren met gedrags- en sociale problemen)
· Beschrijving van verschillende typen jeugdboerderijen met hun randvoorwaarden
· Indicatie van kansen en belemmeringen voor verschillende typen jeugdboerderijen
· Inventarisatie van mogelijke bijdragen van jeugdboerderijen aan beleidsdoelstellingen op gebied van jeugd (o.m. Operatie Jong); gezondheid (o.m. preventienota) en zorg (o.m.verkorten wachtlijsten)
· Verkennen van mogelijkheden een netwerk jeugdboerderijen tot stand te brengen
[Aanpak en tijdpad]:
Eerste kwartaal 2007
· In kaart brengen van initiatieven van jeugdboerderijen. Beschrijving van het aantal boerderijen, aantal jongeren dat gebruik maakt van de boerderij en het soort dienst dat geboden wordt (opvang, leertraject, zorg, educatie etc.). Gebruik maken van bestand van het Landelijk Steunpunt Landbouw en Zorg, contacten die gelegd zijn met jeugdzorginstellingen in kader van project Zorglandgoederen (VLG), landelijke pilot educatieboerderijen en internationaal netwerk Farming for Health.
· Op basis van inventarisatie jeugdboerderijen indelen in verschillende categorieën
Tweede kwartaal 2007
· Interviews met projectleiders, betrokkenen en jongeren van verschillende succesvolle initiatieven om randvoorwaarden voor succes, kansen en belemmeringen in kaart te brengen
· Verkenning relevante beleidsdocumenten en selectie van belangrijkste doelstellingen waar verschillende typen jeugdboerderijen een bijdrage aan kunnen leveren
· Schrijven van notitie met belangrijkste kansen die jeugdzorgboerderijen bieden voor doelen op gebied van jeugd, zorg, gezondheid en bijbehorende randvoorwaarden
Derde kwartaal 2007
· Ronde tafelconferentie met belangrijkste actoren in veld van jeugdboerderijen, onderwijs, jeugdzorg. Verder verkennen van mogelijke impact van jeugdboerderijen (met notitie als input) en verkennen van mogelijkheden netwerk van jeugdboerderijen te starten
Vierde kwartaal 2007
· Uitkomsten van voorgaande activiteiten uitdragen via nieuwsbrief, brochure en website Steunpunt Landbouw en Zorg en vaktijdschriften jeugdzorg, onderwijs en kinderopvang
[Resultaten en producten]:
Resultaat:
Overzicht en inzicht van verschillende typen jeugdboerderijen en hun (potentiële) bijdrage aan maatschappelijke doelen.
Producten:
· Rapport met overzicht van verschillende typen jeugdboerderijen, korte beschrijving van de verschillende typen en randvoorwaarden, kansen en belemmeringen
· Notitie over bijdrage van jeugdboerderijen aan beleidsdoelstellingen
· Brochure
· Ronde Tafelconferentie
· Start van een netwerk jeugdboerderijen
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
Via rondetafelconferentie, steunpunt landbouw en zorg en artikelen in vakbladen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J. Hassink

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D61000 Sociology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation