KNAW

Research

LCA methodology applied in the “Noordelijke Friesche Wouden” region

Pagina-navigatie:


Update content


Title LCA methodology applied in the “Noordelijke Friesche Wouden” region
Period 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1321313

Abstract

[Research Objectives]:
LCA based quantification of the environmental effectiveness of goal oriented measures to reduce environmental pollution from animal husbandry
[Results and products]:
Ex ante assessment (report) on feasibility of LCA applied in the Noordelijke Friesche Wouden
Report on the effectiveness of goal oriented measures to be used in environmental policy
Leaflet on effectiveness of measures

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Met de groeiende vraag naar milieuvriendelijke producten (duurzame productiemethoden) en met het oog op het welzijn en de gezondheid van landbouwhuisdieren, neemt de vraag toe naar methoden/technieken om het milieu-effect van de veehouderij in kaart te brengen. Het is daarbij van belang om de verschillende vormen van milieu-belasting (w.o. gasvormige emissies) en de samenhang tussen het primaire bedrijf en de keten te integreren. In de regio Noordelijke Friesche Wouden (NWF) worden mogelijkheden van zelfregulering (doelvoorschriften) onderzocht op milieutechnische en beleidsmatige haalbaarheid. Daarbij wordt door de boeren een pakket maatregelen uitgevoerd, gebaseerd op het zgn. voerspoor (verlaging eiwitgehalte voeders), bovengrondse mesttoediening (ontheffings-situatie) e.d. Met dit pakket wordt tenminste een vergelijkbaar milieu-effect verwacht dan met maatregelen vanuit het huidige overheidsbeleid. Dit wordt getoetst met metingen, registraties en modelberekeningen. Life Cycle Analysis (LCA) wordt ingezet om de milieu-effecten in samenhang (inclusief afwenteling) te kwantificeren en om de effectiviteit van de maatregelen inzichtelijk te maken voor toepassing in het beleid. Daarmee worden aanvullende inzichten verkregen ten opzichte van de reeds bestaande methodieken.
[Doelstelling(en) van het onderzoek]:
Kwantificering van de integrale milieu-belasting van het doelgerichte maatregelenpakket binnen de Noordelijke Friesche Wouden ten opzichte van maatregelen gestoeld op gangbaar milieubeleid (ammoniak, broeikasgassen, mineralen) met behulp van Life Cycle Assessment, teneinde inzicht te krijgen in de effectiviteit van op het zgn. voerspoor gebaseerde milieumaatregelen binnen de (melk-)veehouderij.
[Aanpak en tijdspad]:
1. Een grondige verkenning van het huidige NFW-project levert inzicht op in de beschikbare invoergegevens voor de LCA-methodiek, die in de voorgaande jaren binnen Programma 415 is ontwikkeld en toegepast op bijv. gangbare en biologische melkveehouderij (januari februari 2007).
2. Een eerste integrale kwantificering van de uitgangssituatie (zng. 0-situatie) van NFW en van de potentiële effectiviteit van de voorgenomen maatregelen (maart juli 2007). Aldus wordt een eerste verkennende analyse met de LCA-methodiek voor NFW melkveebedrijven uitgevoerd. Dit op basis van reeds beschikbare data. Op basis hiervan worden ook inzichten verkregen in de uiteindelijke meerwaarde ten opzichte van reeds uitgevoerde en lopende assessments.
3. Nadere kwantificering van de effectiviteit van het NFW maatregelenpakket. In de tweede helft van het jaar wordt een LCA uitgevoerd met data van bedrijven waar het NFW maatregelenpakket wordt uitgevoerd. Daarmee wordt beoogd om de werkelijke effectiviteit van het maatregelenpakket (bijv. uitgedrukt in eutrofierings-, verzurings- en/of global-warmings-equivalenten) te kwantificeren. Daarbij worden resultaten van metingen, registraties en modelberekeningen vanuit het gebied meegenomen. De LCA resultaten van NFW zullen vergeleken worden met een eerder uitgevoerde LCA op drie groepen Nederlandse bedrijven (K&K, Biologisch en Caring Dairy). De LCA uitkomsten worden tevens vergeleken met analyseresultaten van andere benaderingen van (deel-) milieuprestaties in het NFW-project voorzover die in 2007 beschikbaar zijn (augustus december 2007).
[Resultaten en producten]:
Verkenning (rapportage) van de databeschikbaarheid vanuit NFW-project Maart 2007
Ex ante verkenning van de effectiviteit van het op doelvoorschriften gebaseerde maatregelenpakket, met als belangrijkste resultaat (go/no-go) de daadwerkelijke verkenning op basis van uitgevoerde maatregelen in het gebied Augustus 2007
Rapportage over de effectiviteit van het op doelvoorschriften gebaseerde maatregelenpakket in het NFW-project (middels een LCA) in termen van haalbaarheid van gestelde milieu-doelen (water, lucht) December 2007
Informatieblad effectiviteit maatregelenpakket gericht op milieudoelen December 2007

Related organisations

Related people

Researcher Prof.dr.ir. I.J.M. de Boer
Researcher Ir. M.A. Thomassen
Project leader Ir. M.C.J. Smits

Related research (upper level)

Classification

D15500 Atmospheric sciences
D18100 Exploitation and management physical environment
D18220 Animal husbandry
E15000 Environmental studies

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation