KNAW

Research

Socially acceptable control of epidemics in livestock

Pagina-navigatie:


Update content


Title Socially acceptable control of epidemics in livestock
Period 01 / 2007 - 12 / 2012
Status Completed
Research number OND1321456

Abstract

Description:
Recent outbreaks of contagious animal diseases like CSF, FMD and AI had a huge social impact and placed the eradication in the spotlight. Society and policy concluded that eradication based on massive destruction of animals is no longer acceptable. As a result vaccination was added as an eradication and control strategy. Policy makers have questions with regard to epidemiological as well as economic consequences of the control strategies in which vaccination is included.

Research objectives:
What are the demands of a robust eradication strategy of CSF, FMD and AI in which vaccination is included?

Results and products:
The products will be three separate reports (for CSF, FMD and AI) in which the most important findings and recommendations from the two approaches - epidemiological and social economic research - are fully integrated. The reports will be presented to relevant stakeholders in national and international fora (science, policy, sector and society).

Abstract (NL)

Probleemstelling
Sinds de grote uitbraken van dierziekten rond de eeuwwisseling, staat de bestrijding van dierziekten in het middelpunt van de maatschappelijke belangstelling. Door bijvoorbeeld de grote weerstand tegen grootschalig preventief ruimen, is vaccinatie nu de geprefereerde bestrijdingsmethode tegen een aantal aangifteplichtige dierziekten. Recentelijk is ook meer aandacht gekomen voor dierziekten die een gevaar vormen voor de volksgezondheid (zo├Ânosen) en die een andere bestrijding vereisen. De kijk op dierziektebestrijding is dus aan verandering onderhevig, maar of een (nieuwe) bestrijdingsmethode effectief en strategisch ingezet kan worden hangt van veel factoren af. De gevolgen van een gewijzigde aanpak werken namelijk niet alleen door op het gebied van dierwelzijn, veehouderij en (inter)nationale afzet van vlees(producten), maar ook op de maatschappij en de politiek. Er wordt evenwel naar de overheid gekeken voor advies over en bestrijding van dierziekten.

Doelstelling project
Inzicht verkrijgen in de eisen die aan een robuust systeem van dierziektebestrijding gesteld moeten worden, waarbij rekening wordt gehouden met dierwelzijn, maatschappelijke acceptatie, kosteneffectiviteit, internationale handelspositie en Europese regelgeving, om wetenschappelijke onderbouwing te verschaffen aan actuele beleidsvraagstukken.

Resultaten
Sinds de start van het MAD-project heeft het zijn nut bewezen. Resultaten uit dit onderzoek hebben bijvoorbeeld geleid tot een aanpassing van het KVP- en MKZ-draaiboek, hebben de leidraad gevormd in de discussie met stakeholders, en zijn gebruikt in besprekingen voor het diergezondheidsfonds (DGF). Bovendien geven ze een wetenschappelijke onderbouwing van het Nederlandse dierziektebeleid in het buitenland. In de internationale gemeenschap van zowel wetenschappers als beleidsmakers wint bijvoorbeeld noodvaccinatie to live steeds meer terrein als geprefereerde aanpak van een MKZ epidemie, waarbij Nederland een voorbeeldrol vervult.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. H.A. Nodelijk
Project leader Dr.ir. H.J.W. van Roermund

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22600 Zoology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation