KNAW

Onderzoek

Voeding en consumentengedrag

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Voeding en consumentengedrag
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1321458

Samenvatting

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Sinds 1 april 2005 is LNV betrokken bij het smaaklessen-initiatief van TV-kok Pierre Wind. Doelstelling van smaaklessen is om de jeugd te interesseren voor voedsel via het aantrekkelijke aspect van smaak . De gedachte achter het introduceren van smaaklessen op basisscholen is dat jeugd op een andere manier gaat kijken naar voeding en kennis maakt met zowel smaak als herkomst van die voeding. Tevens wordt beoogd de jeugd ontvankelijk te maken voor informatie over voedsel, zodat ze in de toekomst bewuste keuzes maken ten aanzien van de effecten op gezondheid en productiewijzen. Smaaklessen is een programma in ontwikkeling. De huidige vorm van smaaklessen kan in de komende jaren nog veranderen.
Vooral over het effect of de doorwerking van onderwijsinhoud op het voedselkeuzegedrag op de korte termijn en het voedselkeuzegedrag later in het leven is weinig bekend. Door middel van dit project wil VD de kennis op dat vlak verder verbreden en verdiepen. Het project dient bij te dragen aan de ontwikkeling van beleidstheorie over in hoeverre consumenten bewuste afwegingen maken op basis van op jonge leeftijd verkregen informatie. Tevens zal het inzicht moeten bieden in de rol die onderwijs hierbij kan vervullen. Meer specifiek gaat het om inzicht in het potentiële effect van smaaklessen op de kennis en perceptie van voeding en het voedselkeuzegedrag op de korte en de lange termijn. De centrale vragen van dit onderzoek zijn:
- Wat het kennisniveau van de jeugd op verschillende leeftijden is met betrekking tot voedsel en de herkomst daarvan.
- In hoeverre de jeugd geïnteresseerd is in de herkomst van voedsel. - In hoeverre de jeugd geïnteresseerd is in de samenstelling van voedsel.
Onderzoek hiernaar moet duidelijk maken waar witte vlekken / knelpunten zitten en hoe hierop met beleid kan worden ingespeeld. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is ook meer kennis gewenst van:
- De mate waarin basisschool jeugd bewust en onbewust consumeert.
- De mate waarin basisschool jeugd van verschillende leeftijden in het voedselkeuzegedrag door ouders wordt beïnvloed en dit wordt geaccepteerd en er daarnaar wordt gehandeld.
- De mate waarin basisschool jeugd zich laat beïnvloeden door anderen in hun omgeving (vriendjes, peers, leerkrachten) als het gaat om hun voedselkeuzegedrag.
- De mate waarin basisschooljeugd de voedselkeuze van hun ouders beïnvloedt, nadat de jeugd heeft geleerd over (de herkomst en samenstelling van) voedsel door middel van een programma als smaaklessen.
- Hoe de basisschooljeugd kan worden gesegmenteerd.
Daarnaast is inzicht gewenst in de mate waarin in de jeugd overgebrachte kennis, waarden en gewoonten continueren in het latere leven. Daaraan raakt ook de vraag in hoeverre adolescenten en volwassenen zich laten beïnvloeden door de omgeving op het keuzemoment en/of consumptiemoment en in hoeverre eigen kennis, waarden en gewoonten domineren. In dit project trachten we een methodiek te ontwikkelen waarmee we de keuzebeïnvloedende factoren voor volwassenen achterhalen en dan vooral in hoeverre overgedragen kennis in de jeugd daarbij een rol speelt.
[Doelstelling van het onderzoek ]:
Dit project heeft als primaire doelstelling bij te dragen aan de ontwikkeling van beleidstheorie van LNV op het gebied van voedselkeuzegedrag op korte en lange termijn van basisschool leerlingen, hun beinvloeders en degenen die zij beïnvloeden. Dit zal gebeuren op basis van theoretische kennis en primaire dataverzameling. Doel van de dataverzameling is inzicht te verschaffen in de denkbeelden en beïnvloeding van en door basisschool jeugd en de mogelijke doorwerking van huidige denkbeelden van basisschool jeugd op hun latere consumptiegedrag. Het betreft nadrukkelijk geen ex-post evaluatie van smaaklessen. Centrale vraag is dan ook:
Welke kennis en perceptie heeft basisschool jeugd met betrekking tot voeding, hoe worden zij beïnvloed door mensen om hen heen, hoe beïnvloeden zij zelf hun omgeving en hoe kan een programma als smaaklessen dit potentieel beïnvloeden op korte termijn en op lange termijn?
[Aanpak en tijdpad]:
Aan het begin van het project zal in samenspraak met een nog samen te stellen begeleidingscommissie een specifiek plan van aanpak worden gemaakt, waarin het project expliciet wordt afgebakend en waarin een specifieke aanpak zal worden gepresenteerd met tijdplanning en personele invulling. Op hoofdlijnen zal de aanpak er als volgt uitzien:
Literatuuronderzoek
In relatie tot beide deelvragen wordt allereerst een literatuuronderzoek gedaan met twee doelstellingen:
- Inhoudelijk inzicht: wat is er reeds bekend in relatie tot de deelvragen.
- Inzicht in methoden en technieken die zijn toe te passen bij basisschool jeugd.
Bepalen onderzoeksmethodiek per deelvraag
- Kwalitatief onderzoek onder jongeren van verschillende leeftijden om inzicht te krijgen in het bevattingsvermogen en de te toetsen items in het kwantitatief onderzoek. Dit belevingsonderzoek zal een exploratief karakter hebben.
- Kwantitatief onderzoek onder basisschool jeugd met betrekking tot de eerste deelvraag.
Nulmeting
Er zal een nulmeting worden gedaan onder basisschool jeugd die nog geen smaaklessen heeft gehad. In dat onderzoek zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- Welke kennis de jeugd heeft van de herkomst en samenstelling van voedsel
- In hoeverre ze geïnteresseerd zijn in herkomst en samenstelling van voedsel
- Hoe het keuzeproces voor voedingsmiddelen verloopt
- In hoeverre ze invloed hebben op het keuzeproces van hun ouders
- In hoeverre worden jongeren beïnvloed door anderen als het gaat om hun voedselkeuzegedrag
- De achtergrondskenmerken van gezinnen waarin de jongeren opgroeien
- Een typologie van groepen jongeren in de vorm van een gespecificeerde segmentering
Analyse en rapportage
De uitkomsten worden gebundeld in een eindrapportage conform wensen van de begeleidingscommissie.
[Resultaten en producten]:
Het eindproduct van dit project is een degelijk maar toegankelijk geschreven eindrapport dat als basis kan dienen voor het beleidskader ten aanzien van smaaklessen en andere beleidsactiviteiten op het terrein van voedsel en jeugd.
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
De doelgroep van dit project is vooral beleidsmedewerkers en de politieke omgeving van deze beleidsmedewerkers

Samenvatting (EN)

[Background]:
The Ministry of LNV is involved in the taste lessons of Pierre Wind since 2005. The objective of these taste lessons is to learn children on the primary school more about food and the origin of food.
[Objectives]:
This project has the objective to provide insights in the current knowledge level of children on the primary school on food and its origin. Next to that insights in contents of school lessons on the choice behaviour of children on the short term and on the long term are to be given. The central question of this project is: Which knowledge and perception has primary school youth with respect to food and how are they influenced by peers and other people in their environment and how can a program like smaaklessen influence this?

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. G.M.L. Tacken

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D24300 Voeding
D61000 Sociologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie