KNAW

Research

Financial consequences of future feed labelling legislation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Financial consequences of future feed labelling legislation
Period 01 / 2007 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1321461

Abstract

New proposals for the EU-ordinance animal feed labelling are expected end 2006/beginning 2007. The Dutch government needs insight in the red tape for the animal feed industry resulting from these proposals, in order to determine the Dutch position. Using desk study, expert interviews this LEI/Rikilt/ASG project develops a calculation model to quantify the financial consequences for different branches of the animal feed chain of the feed labelling legislation. The results will be presented in a LEI-publication.

Abstract (NL)

[Kennisbehoefte doelgroep]:
Begin 2007 presenteert de Europese Commissie naar verwachting haar nieuwe voorstellen voor een etiketteringsverordening. Inzicht in de totale financiële lasten en de administratieve lasten voor de diervoederketen die daarmee gepaard gaan is gewenst ten behoeve van de Nederlandse standpuntbepaling. Tevens dienen van elke nieuwe wetgeving de administratieve lasten gekwantificeerd te worden.
[Doelstelling van het onderzoek]:
Kwantificeren van de totale financiële lasten en administratieve lasten voor verschillende diervoederschakels en -sectoren van de verschillende mogelijke alternatieven voor een verordening diervoederetikettering.
[Aanpak en tijdpad]:
Het onderzoek bestaat uit 5 fasen:
fase 1. analyse van de eisen voortkomend uit maximaal drie mogelijke alternatieven voor een verordening diervoederetikettering en bepalen van de gevolgen van deze eisen op de dagelijkse praktijk van bedrijven (deskstudie). De verwachting is overigens dat de EU één voorstel zal doen, en dat de lidstaten zelf alternatieven kunnen aandragen of amendementen van het Commissievoorstel kunnen voorstellen. De maximaal drie alternatieven worden in samenspraak met de contactpersoon van LNV bepaald: 7 dagen
fase 2. Vertaling van de eisen naar concrete maatregelen in de diervoederketen en kwantificeren van de gevolgen hiervan voor de alternatieven via deskstudie en communicatie met de sector via expertinterviews en/of themabijeenkomsten/GDR-sessies: 20 dagen
fase 3. bepalen van welke van de financiële lasten administratieve lasten betreffen via Advies College Toetsing Administratieve Lasten (ACTAL): 1 dag
fase 4. ontwikkelen rekenmodel en berekenen totale financiële lasten en administratieve lasten voor het bedrijfsleven van de alternatieven voor een EU-verordening: 20 dagen
fase 5. rapportage en kennisoverdracht: 15 dagen
projectleiding 5 dagen
Voor aanvang zal minstens 1X en tijdens het onderzoek minstens 2x worden overlegd met de contactpersoon bij de LNV-directie VD (en eventueel andere betrokkenen). Alvorens in fase 2 het bedrijfsleven te betrekken (PDV, Nefato, LTO, PVE, e.a.) wordt afgestemd met LNV.
(bijvoorbeeld via het werkgroepoverleg ToC). In fase 3 wordt contact opgenomen met ACTAL voor toetsing van administratieve lasten.
[Resultaten en producten]:
Rapportage met een in overleg met de sector onderbouwde inschatting van de totale financiële lasten en de administratieve lasten voor verschillende mogelijke alternatieven van een nieuwe verordening diervoederetikettering voor verschillende diervoederschakels en -sectoren. Op basis hiervan wordt een advies gedaan voor de standpuntbepaling m.b.t. het nieuwe EU-voorstel.
[Doorwerking resultaten naar doelgroepen]:
Tussenresultaten en conceptverslagen worden minimaal 2x gedurende de looptijd van het project besproken met de contactpersonen van de opdrachtgever VD (en eventueel andere betrokkenen). Zij ontvangen gedrukte 15 exemplaren van het eindrapport. Er wordt een bijeenkomst met opdrachtgever en breder belegd waarin de (tussen)resultaten worden gepresenteerd (bijvoorbeeld in de werkgroep ToC of in een themabijeenkomst als vervolg op de stakeholderdialoog). Geïnterviewde organisaties vanuit het bedrijfsleven ontvangen een uitgewerkt verslag van het interview en een versie van het eindrapport. Het eindrapport wordt een openbare LEI-rapportage en is publiek beschikbaar via Internet.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. C.P.A. van Wagenberg

Related research (upper level)

Classification

D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation