KNAW

Research

Exposure assessment and development of exposure assessment tools

Pagina-navigatie:


Update content


Title Exposure assessment and development of exposure assessment tools
Period 01 / 2007 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1321579

Abstract

2007:
Results:
- A table with the first results of exposure assessments of acrylamide, dioxins, pesticides and nitrate for young kids.
- A nearly finalized new version of exposure assessment software (MCRA).
- Conversion of around 400 food items into primary agricultural products in order to make residue monitoring compatible with food as eaten.
- A publication on the dioxin intake in the Netherlands in 2004.
- A publication of the intake of sweeteners in the Netherlands.
2008:
Stakeholders and their knowledge-requirements:
- VWA has an interest in exposure assessment as part of risk assessment.
- Ministry of Agriculture, Nature Management and Food Quality and Ministry of Public Health to perform trend analyses as part of evaluation of policy efficiency.
- The Food Education Centre to have access to data and knowledge to underline their risk communication.
Objectives:
Development of models for integrated risk assessment and using these models in exposure assessments. To perform exposure assessment for pesticides and several environmental contaminants.

Abstract (NL)

Doel
2008:
Het uitvoeren van innamenberekeningen en het verder ontwikkelen van instrumentarium waarmee innamenberekeningen en risicobeoordelingen kunnen worden uitgevoerd.
[Werkwijze]:
2008:
Innamenberekeningen VCP en internationale organisaties:
In 2007 zijn met behulp van de Voedselconsumptiepeiling kinderen en de KAP databank berekeningen uitgevoerd naar de inname van dioxinen, acrylamide en bestrijdingsmiddelen (deels overlappend met cumulatieve blootstelling). Deze worden eind 2007 gerapporteerd in de vorm van tabellen, zonder verdere interpretatie. In 2008 zullen deze berekeningen afgemaakt worden en nader worden geïnterpreteerd en gepubliceerd. Berekeningen worden uitgevoerd in samenwerking met RIVM. RIKILT is trekker en voert de berekeningen uit naar dioxinen, nitraat en bestrijdingsmiddelen. RIVM toetst de berekeningen die het RIKILT uitvoert en RIKILT die van het RIVM (o.a. DON, brandvertragers). Bijdrage aan de VCP-beheerscommissie vallen buiten de scoop van dit project (zie project risicoanalyse en advisering).
Innamenberekeningen cumulatieve blootstelling:
Uit de evaluatie van de beleidsnota Duurzame gewasbescherming blijkt dat het uitrekenen van gesommeerde blootstelling gewenst is. De wenselijkheid daarvan is inmiddels beschreven in een beleidsnotitie, maar onder de voorwaarde dat er internationale afstemming is. De EFSA heeft conclusies getrokken uit een eerder georganiseerd colloquium georganiseerd over cumulatieve blootstelling. In 2008 wordt gestart met het verwerken van deze inzichten in de MCRA software. Ook zullen al dan niet in samenwerking met de EFSA berekeningen worden uitgevoerd naar cumulatieve blootstelling voor een bepaalde stofgroep.
Margin of Exposure
In 2008 wordt aandacht besteed aan berekeningen naar furanen. De EFSA en JECFA hebben vastgesteld dat voor de innamenberekeningen van genotoxische stoffen de Margin of Exposure een beter concept is dan het kankerrisico te berekenen door middel van het lineaire extrapolatiemodel. De kracht van het Margin of Exposure model is dat de uitkomsten met elkaar vergeleken kunnen worden, en er prioriteit gesteld kan wordt in de risk management afweging. In het EU-project SAFEFOODS is een eerste versie van een computermodel ontwikkeld waarmee de probabilistische innamenberekeningen gekoppeld worden aan een probabilistische berekening van effecten via de Benchmark dose modelling. In 2008 wordt de MoE van onder andere acrylamide en furanen op probabilistische wijze berekend. RIKILT berekent de exposure, wat getoetst wordt door het RIVM en RIVM verzorgt de input en berekeningen van de Benchmark dose modelling.
Voedingsmiddelen en residuanalyse in primaire agrarische producten
De VCP-5 bevat veel nieuwe voedingsmiddelen. Vaak worden residumetingen uitgevoerd in primaire agrarische producten. Binnen dit project wordt het conversiemodel gebruikt om die nieuwe producten te vertalen naar primaire producten (bijv. graan), zodat de berekeningen naar behoren kunnen worden uitgevoerd.
Monte Carlo Risk Assessment (MCRA), trendanalyses en gevoeligheidsanalyses
In 2007 is met de VWA vastgesteld dat de uitkomsten van trendanalyses minder goed zichtbaar kunnen zijn door een aantal onzekerheden in de meetresultaten, bijvoorbeeld betere detectiemethode, completere datasets, kleine steekproefomvang in zowel residumetingen als in aantal consumenten. De invloed van deze onzekerheden zullen zichtbaar gemaakt worden.
Tevens zal in 2008 een eerste aanzet worden gegeven om MCRA te voorzien van de mogelijkheid om meerdere stoffen gelijktijdig te kunnen modelleren waardoor betere berekeningen gemaakt kunnen worden naar cumulatieve blootstelling of risk-benefit afwegingen. Dit borduurt voort op de inzichten die opgedaan zijn in 2007.
Via dit project wordt een bescheiden bijdrage (circa 15 k ) geleverd aan het EU-project safebeef. In dit project worden residugehaltes verzameld van diergeneesmiddelen die nog niet zijn opgenomen in nationale monitoringprogramma s en beoordeeld op mogelijke risico s van hoge innamen. Daarnaast wordt relevante informatie uit dit EU-project vergaard over mogelijke verhoging van de voedselkwaliteit van rundvlees wat relevant is voor LNV beleid.
Resultaten
2007:
- Tabel met uitkomsten van Innamenberekeningen van acrylamide, dioxinen, nitraat en bestrijdingsmiddelen door Nederlandse kinderen.
- Gezamenlijk RIKILT-RIVM overleg waarbij uitkomsten en kwaliteit van berekeningsmethoden worden besproken. Dit overleg heeft in 2007 negen keer plaatsgevonden.
- Een publicatie ten aanzien van de dioxine-innamen in Nederland anno 2004.
- MCRA-STEM versie 6 grotendeels geprogrammeerd. In 2008 zal nog gewerkt worden aan afronding en documentatie van versie 6.
- Bijgewerkte versie van conversiemodel om voedsel zoals gegeten door kinderen te linken aan agrarische producten waarin doorgaans residumetingen worden uitgevoerd (CPAP).
- Een publicatie ten aanzien van de innamen van zoetstoffen in Nederland (in samenwerking met de VWA).
Doorwerking resultaten naar doelgroepen:
- De uitkomsten van innamenberekeningen geven inzicht in de risico s van hoge blootstelling (o.a. kinderen) en worden gebruikt in de risicoafweging en discussies rond bijstelling van sommige residunormen (in EU of CODEX) door VWA en LNV.
- Met de nieuwe versie van MCRA hebben Nederlandse kennisinstellingen een goede internationale positie verworven. De ontwikkeling op Europees niveau is mede bepaald door het EU-project SAFEFOODS. Door samen te werken met buitenlandse instellingen ontstaat er een beter beeld van de kwaliteit en volledigheid van Nederlandse residu- en consumptiemetingen. Dit komt de kwaliteit van innamenberekeningen ten goede, en werkt dus door naar de kwaliteit van de adviezen aan de Nederlandse overheid.
- Adviezen ten aanzien van innamen van o.a. bestrijdingsmiddelen en acrylamide worden gebruikt in de risicocommunicatie van het Voedingscentrum

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.D. van Klaveren

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality
D24300 Nutrition

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation