KNAW

Onderzoek

WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie
Looptijd 01 / 2007 - onbekend
Status Lopend
Onderzoeknummer OND1323371

Samenvatting

Doel:
Dit programma liep t/m 2006 onder programmanummer 385

Het Milieu- en Natuurplanbureau ondersteunt de politieke en maatschappelijke afweging tussen economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten door het evalueren van het gevoerde beleid en het verkennen van toekomstige ontwikkelingen van met name de ecologische kwaliteit. Deze ondersteuning wordt geleverd door middel van het uitbrengen van ex-post evaluaties, verkenningen en ex-ante evaluaties en ad-hoc advisering, zowel gevraagd als ongevraagd. Via dit onderzoeksprogramma ondersteunt Wageningen UR het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) met name op het gebied van landbouw, voedselvoorziening en landelijk gebied.

Belangrijke beleidsontwikkelingen die sturend zijn voor het werkplan 2007 zijn de implementatie van de Kader Richtlijn Water, het accorderen door de EU van de Kaderrichtlijn Bodem, de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de nota s Kiezen voor Landbouw (LNV, 2006) en de Toekomstagenda Milieu (VROM, 2006).

Werkwijze
Het programma Milieuplanbureaufunctie maakt gebruikt van kennis die in overige Beleidsondersteunende en Kennisbasis programma s wordt ontwikkeld. Binnen dit programma wordt deze kennis samengevoegd en geïntegreerd.

De werkzaamheden in dit programma hebben een sterk multidisciplinair karakter, waarbij milieukundigen, landbouwkundigen en sociaal-economen samenwerken. De werkzaamheden zijn vooral gericht op het aanleveren van data, kennisintegratie en synthese, en op het uitvoeren van verkenningen. Integratie en synthese van kennis wordt bewerkstelligd door literatuurstudie, discussie, workshops met stakeholders, modelberekeningen en modelverkenningen. Er wordt samengewerkt en afgestemd met projecten en programma s die een meer disciplinair karakter hebben en die meer gericht zijn op kennis- en modelontwikkeling. Een deel van de werkzaamheden heeft betrekking op kwaliteitsborging en verbetering van databestanden en modellen.

Inhoud, accenten en fasering van projecten worden in nauwe samenspraak met de programmacommissie en de adviescommissie bepaald.

Resultaten:
Producten 2007 (globaal)
- aanleveren van data ten behoeve van de EmissieRegistratie
- verbeteren van het protocol ten behoeve van de indirecte lachgasemissies uit de landbouw
- beheer en onderhoud van modellen zoals Stone, MAMbo en de Nationale Milieu Indicator
- verkenning van de gevolgen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op de toekomst van de landbouw
- verkenning van de beleidsopties op regionale schaal ten behoeve van een duurzaam platteland in 2020
- bijdrage aan MNP-rapport 'Ontwikkeling van duurzame landbouw in cijfers en ambities'
- bijdrage aan Milieubalans 2007

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Publications of this programme are available Here

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. J.W.H. van der Kolk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18100 Exploitatie en beheer fysieke milieu
D70000 Economie en bedrijfskunde
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie