KNAW

Research

WOT-04-006 Nature Policy Assessment task (006)

Pagina-navigatie:


Update content


Title WOT-04-006 Nature Policy Assessment task (006)
Period 01 / 2007 - unknown
Status Current
Research number OND1323372

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Dit programma liep t/m 2006 onder programmanummer 394

Kabinet, parlement en beleid nemen regelmatig beslissingen van strategische aard. Relevante informatie speelt daarbij een essentiële rol en dient goed hanteerbaar te zijn. Als het gaat over natuur, bos en landschap dient de Natuurplanbureaufunctie deze handzame informatie op een onafhankelijke en wetenschappelijke basis te leveren, zodat alle relevante aspecten en belangen voldoende in de maatschappelijke afweging kunnen worden betrokken.

Werkwijze:
De Natuurplanbureaufunctie maakt gebruik van halffabrikaten die in onderbouwend onderzoek worden ontwikkeld (programma WOT-04-002) en van innovatieve ontwikkelingen uit het kennisbasisonderzoek. In het project Kennismanagement zullen de mogelijke synergie-effecten in het onderzoek optimaal worden gestuurd en benut.

Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak
Binnen de Natuurplanbureaufunctie is de aanpak en organisatie van dit programma als volgt vorm gegeven:

- Mede Ontwikkelen en in standhouden van expertise, modellen en databestanden t.b.v. de Natuurplanbureaufunctie, waarbij met name de integratie en synthese van kennis tot dit programma behoort.
- Door middel van Natuurbalansen, -verkenningen en interactieve beleidsondersteuning het natuurbeleid te onderbouwen en het anticiperende karakter ervan te versterken;
- Door samenwerking met andere planbureaus de inpassing en afstemming van het natuurbeleid in breder beleidskader mogelijk te maken en een evenwichtige afweging tussen economische en ecologische belangen te ondersteunen;
- Door het gevraagd en ongevraagd verstrekken van onafhankelijke, vooral kwantitatieve informatie de mogelijkheid te scheppen dat de politiek in haar besluitvorming natuurbelangen evenwichtig meeweegt en creatieve ideeën en oplossingsrichtingen bespreekt;
- Door informatieverspreiding de kennis te vergroten over natuur, bos en landschap en de effecten van het natuur-, bos- en landschapsbeleid. Hierbij inbegrepen is het conditionerende beleid, in de vorm van het milieu-, ruimte- en waterbeheer, en de beleidsvelden die betrekking hebben op de gebruiksfuncties van natuur. Hierdoor kan een onderbouwde meningsvorming in openbaar debat plaatsvinden. De producten van de Natuurplanbureaufunctie geven een samenhangend, beknopt en doelmatig antwoord op vragen uit de betreffende beleidsvelden;
- Het brengen van meer eenheid in de datavoorziening met betrekking tot de signalering, evaluatie en strategische verkenning ten behoeve van het natuurbeleid;
- Het bijeenbrengen van informatie uit een netwerk van onderzoekinstellingen en het richting geven aan onderzoek.

Resultaten:
Producten 2007

- Afronding van de in 2006 uitgevoerde thematische assessments, te weten: de omslag van verwerving naar (agrarisch en particulier) natuurbeheer, een evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de 2010 doelstelling inzake biodiversiteit.
- De geplande derde Natuurverkenning zal in gesplitste vorm worden uitgebracht: het deel ex ante evaluatie komt in de Natuurbalans 2007 en het deel verkenning in de verkenning Nederland Later.
- De tiende Natuurbalans (NB2007) Het MNP heeft als strategie om Natuur- en Milieubalans te integreren en in september uit te brengen als een gecombineerde ex post en ex ante evaluatie van maatschappelijke ontwikkelingen en vastgesteld dan wel voorgenomen beleid rond de begroting. Volledige integratie zal in 2007 nog niet mogelijk zijn, maar beide balansen kunnen wel steeds meer op dezelfde leest geschoeid worden.
- Een Verkenning Biodiversiteit, waarin de hierboven genoemde assessments worden geïntegreerd. Hierbij ook de BBI in beschouwing nemen.
- Afronding van de verkenning Nederland Later
- Afronding van de evaluatie van het Programma Beheer
- Een verkenning betreffende het landschapsbeleid
- Beleidsondersteuning, waarvoor het beleid de onderwerpen in de loop van het jaar aandient (quick response unit).
- Milieu- en Natuurcompendium (onderhoud)

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Drs. P.J.W. Hinssen

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation