KNAW

Research

Genebank trees and shrubs

Pagina-navigatie:


Update content


Title Genebank trees and shrubs
Period 01 / 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1323410

Abstract

In 2006 the National Genebank autochthonous trees & shrubs has been established and was officially opened by the Minister of Agriculture, Nature management and Food quality. An accessibility plan through a database is proposed.

Abstract (NL)

Doel:
In het kader van de nationale uitwerking van de wereldbiodiversiteitsconferenties door middel van de nota Bronnen van ons bestaan is door Staatsbosbeheer in samenwerking met Directie Natuur van Min. LNV, Alterra, CGN, Ecologisch adviesbureau Maes en Bronnen Advies een concrete uitwerking van het onderdeel genenbewaring gerealiseerd door de aanleg van de 1e fase genenbank autochtone bomen en struiken. Na de aanlegfase is een periode van intensief beheer noodzakelijk om de genenbank tot volle wasdom te laten opgroeien en duurzaam in stand te houden. De reeds bestaande genenbanken van voormalig IBN, ook gesitueerd op Staatsbosbeheerterrein, zijn geïntegreerd in dit voorstel. Het betreft zwarte populier, wilg en eik. Het onderhoud aan deze bestaande genenbanken wordt hierbij om efficiëntieredenen ingeschoven en overgedragen in beheer aan Staatsbosbeheer
Bij de 1e fase van de aanleg van de genenbank voor autochtone bomen en struiken is door Staatsbosbeheer in samenwerking met Directie Natuur van Min. LNV, Alterra, CGN, Ecologisch adviesbureau Maes en Bronnen Advies uitgegaan van de bestaande inventarisatie gegevens. Hieruit is, conform afspraak, voor 25 soorten veel waardevol genetisch materiaal verzameld en in de genenbank geplaatst. Hiermee voldoet de genenbank aan de eis om hoogwaardig uitgangsmateriaal voort te brengen met een voldoende brede genetische basis. Daarnaast is tijdens de 1e fase, uit oogpunt van efficïentie, voor een 25-tal aanvullende soorten, materiaal geoogst op dezelfde betreffende locaties omdat men daar toch aanwezig was. Voor deze soorten geldt echter dat ze op grond van deze verzamelactiviteiten nog niet voldoen aan de aantalscriteria t.a.v. populatiegrootte om duurzaam uitgangsmateriaal van voldoende genetische diversiteit te kunnen voortbrengen. Hiervoor is uitbreiding noodzakelijk. Grote delen van Nederland zijn nog niet onderzocht maar bevatten in potentie nog veel waardevol genetisch materiaal. De verwachting is dat met aanvullend onderzoek en inventarisatiewerk de genenbank met voldoende waardevol genetisch materiaal van deze soorten kan worden uitgebreid. Het onderzoek zal in eerste instantie gebaseerd zijn op het lokaliseren van de meest kansrijke en/of bedreigde gebieden.

Resultaten:
Advisering m.b.t. toepassing, gebruik en ontwikkeling van materiaal in de genenbank voor bomen en struiken
- Toepassen van zeldzaam waardevol uitgangsmateriaal voor realisatie van het rijksbeleid m.b.t. beheer, herstel en ontwikkeling van natuur, ecologie, landschap.
- Versterking van (relict)populaties in-situ door grote groep gebruikers.

Het project is ontsloten voor het publiek door middel van een wandelroute en voorziet het publiek van voorlichting en achtergronden van biodiversiteit op het gebied van bomen en struiken. Daarmee kan het bijdragen aan de bewustwording en het maatschappelijke draagvlak m.b.t. biodiversiteit.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. F.B.J. Menting
Project leader Ir. S.M.G. de Vries

Related research (upper level)

Classification

D16400 Information systems, databases
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation