KNAW

Onderzoek

Verfijning en verbetering van kritische stikstofbelastingen voorlocale...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Verfijning en verbetering van kritische stikstofbelastingen voorlocale vegetaties en natuurdoeltypen
Looptijd 01 / 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323430

Samenvatting

Bij het reduceren van uitstoot en depositie van zwavel en stikstof wordt gebruik gemaakt van kritische depositie niveaus als maximaal toelaatbare belasting voor een ecosysteem. Op dit moment zijn er diverse methodieken in gebruik voor het vaststellen van de kritische depositieniveaus voor stikstof. Doel van deze studie is te komen tot vergaande eenduidigheid en eensgezindheid, zowel nationaal als internationaal, over de kritische belastingen voor stikstof per plantengemeenschap en/of natuurdoeltype. Hierbij zal literatuuronderzoek worden verricht, een bijdrage aan de internationale discussie over dit onderwerp worden geleverd en een modelinstrumentarium worden ontwikkeld/verfijnd voor het evalueren van beleidsdoelstellingen. Wetenschappelijke basis kritische depositie niveaus. Een wetenschappelijk verantwoorde basis te creƫren voor het berekenen van kritische depositieniveaus en target deposities voor stikstof voor natuurdoeltypen in Nederland door integratie van de concepten en data bestanden. Daarnaast zal ingegaan worden op de verschillen tussen de diverse methoden (SMB, empirie en SMART-NTM, SMART-MOVE). Met deze activiteit wordt beoogd een uniforme methodiek vast te leggen voor het vaststellen van kritische depositie niveaus en target depositie niveaus gerelateerd aan floristische diversiteit. Het gaat hierbij zowel om het concept als de data en criteria en de toepasbaar in het beleid. Volledige integratie van de concepten kritische en target depositie is nodig aangezien beide concepten onlosmakelijk verbonden zijn, en het beleid steeds meer gebaseerd zal zijn op target depositieniveaus i.p.v. kritische depositieniveaus voor het vaststellen van kosteneffectieve emissiereducties. Zo zal bijv. getracht worden om de SMB worden voorzien natuurdoeltype afhankelijke randvoorwaarden. Internationale consensus over kritische depositie niveaus . Over de kritische waarden voor N uitspoeling i.v.m. floristische diversiteit zal een achtergrond-document worden geschreven. Dit document zal ter bespreking worden aangeboden op een internationale workshop (UK). Daarbij wordt beoogd om de kennis over kritische depositieniveaus op basis van veldwaarnemingen en de SMART-NTM methodiek in te brengen in een meer verantwoorde schatting van de kritische N uitspoeling. Verkleining van de onzekerheid in kritische depositieniveaus. Er zal in de tweede fase van het project met name aandacht worden besteed aan verkleining van de onzekerheid in zowel de kritische- als target depositieniveaus gerelateerd aan floristische diversiteit. Vaststellen alternatieven. Wanneer realisatie van een natuurdoeltype (dan wel herstel) door depositie reductie niet mogelijk is, dan zal worden bezien welke (beheers) maatregelen nodig zijn. In eerste instantie zal worden vastgesteld om welke locaties en doelsoorten het gaat. De vereiste aanvullende beheersmaatregelen en/of alternatieve ontwikkelingsmogelijkheden zullen worden vastgesteld middels modellering (model SMART-SUMO-NTM) en het betrekken van veldkennis. Het projectresultaat bestaat uit: Betrouwbaardere kritische stikstof depositieniveaus gerelateerd aan floristische diversiteit Publicatie over de berekening van kritische deposities voor plantengemeenschappen en natuurdoeltypen Bijdrage aan internationale workshop over randvoorwaarden/kritische limieten voor stikstof in een ecosysteem en de daaraan gerelateerde kritische depositieniveaus met bijbehorend working paper. Instrumentarium waarmee voor Nederland zowel kritische als target deposities kunnen worden berekend gerelateerd aan floristische diversiteit Instrument waarmee beheersmaatregelen kunnen worden geƫvalueerd (=verdere ontwikkeling SMART-SUMO-NTM) Toepassingsmogelijkheden Op basis van betrouwbaardere kritische - en target depositieniveaus, in de vorm van o.a relevante kaarten en data bestanden, is het lokale, nationale en internationale beleid beter in staat om maatregelen uit te vaardigen. Afstemming en herziening van concepten kunnen leiden tot andere (hogere) kritische depositieniveaus voor stikstof en zijn dus zeer beleidsrelevant. Wezenlijk daarbij is dat deze bijgestelde methodieken en niveaus internationaal worden geaccepteerd.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Knowledge needs: Various methods exist for computing nitrogen critical loads, varying from very simple approaches using a fixed critical nitrate concentration in soil water, to complex dynamic models including nutrient cycling. Results from the various methods do not compare very well, and large uncertainties exist. Furthermore, results from simple model approaches often do not compare well with empirical critical loads. Because critical loads are used to support policies related to e.g. biodiversity issues and nature development, it is important that uncertainty is reduced and methods are analyzed for their applicability. Furthermore, a harmonization between static and dynamic models is needed, as well as an improvement of the nature target related limits for pH and N- availability used in the various models. The latter can only be achieved by collecting and using data from the field. Research Objectives: Further development of the methodology to compute critical loads of nutrient N for natural vegetation and nature targets. This will be achieved by improving existing methods, data and criteria. To harmonize methods for critical loads of nutrient N in an international context and to harmonize steady state approaches (critical loads) with dynamic approaches (forward dynamic modelling and target load computations) Results and products: Publications have been written on: -Developments in modelling critical nitrogen loads for terrestrial ecosystems in Europe.This report provides an extensive overview of the various methods used in Europe to compute critical N loads. Methods are described, including a discussion on background, reliability, advantages and disadvantages. It is shown that the simple SMB approach gives low critical N loads that do not compare well with empirical data. Other, more complex, methods that are based on limits for nature targets to preserve floristic biodiversity seem to perform better. For the Netherlands an application of the steady state SMART2-MOVE model gives results comparable to empirical critical loads. -Simulation of critical loads for nitrogen for terrestrial plant communities in The Netherlands. in this article the SMART2-NTM model was iteratively used to compute critical loads for N. Results show that critical N loads with this method are much higher than results from a simple SMB approach and also are better in line with empirical critical loads

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. H.F. van Dobben
Onderzoeker Dr.ir. J. Kros
Onderzoeker Ir. J.P. Mol
Onderzoeker Prof.dr.ir. W. de Vries
Onderzoeker Ing. H.J.J. Wieggers
Projectleider Dr.ir. G.J. Reinds

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D22400 Ecologie
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie