KNAW

Research

Relation between abiotic conditions and the occurrence of species of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Relation between abiotic conditions and the occurrence of species of plants and types of vegetation
Period 01 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1323433

Abstract

Knowledge needs: The use of expert-based indicator values (Ellenberg) to estimate abiotic conditions from vegetation is widespread. However, recent research has shown that expert judgement may contain considerable bias and thereby introduces a large amount of uncertainty. Could expert based indicator values be replaced by indicator values based on field measurements? Research objectives: Research objectives include: 1. Development of an approach to fill gaps in existing knowledge as efficient as possible; 2. Collecting abiotic and vegetation data, following the method and selected locations as under 1. 3. Completing, clearing and maintaining the existing `KENNET2¿- database; 4. Interpreting of collected data by a) deriving an optimal method to characterize the response for each species, b) researching the importance and developing a method to characterize interactions, c) researching the estimation of the responses of species with insufficient available data, d) providing the responses at different platforms for the public. Results and products: We were able to estimate the pH response of 556 species of the Dutch flora. Ca. 20% of the responses were, at least, bimodal and many responses had a very wide range. The simplest method (`raw mean¿) yielded the best prediction of pH; the indicator value of a species is the mean of the soil pH values of the sites where it was observed. A list of all ¿raw mean¿ estimates per species is given. The predicted pH of a new site is the mean of the indicator values of the present species. The estimated species responses were validated on independent Dutch and European data sets. Older successional stages were predicted better than younger stages. Our method performed better than the popular Ellenberg indicator system for the Dutch data set, while being just as easy to use, because it only needs a single value per species. We foresee that, when more data become available, our method has the potential to replace the Ellenberg system. Major products are: - Presentation: Wieger Wamelink, Paul Goedhart, Han van Dobben & Frank Berendse: The Response Of Plant Species To Soil pH: Replacing Expert Judgement By Measured Responses; - CD: `Plant species response for abiotic soil variables; response curves and optima¿; - Article: Wamelink, G.W.W., Goedhart, P.W., Dobben, H.F. van & Berendse, F. 2005. Plant species as predictors of soil pH: Replacing expert judgement with measurements. Journal of Vegetation Science 16: 461-470.

Abstract (NL)

Voor het realiseren van natuur-, bos- en landschapsdoelen is het essentieel dat de kwaliteit van het milieu daarvoor geschikt is. De resultaten van dit project beschrijven de kwalitatieve en kwantitatieve abiotische randvoorwaarden waaraan het milieu moet voldoen om het gewenste doel te bereiken.Doel van het BeleidsOndersteunend onderzoekproject ''Relatie tussen abiotische randvoorwaarden en voorkomen van plantensoorten en vegetatietypen in Nederland'' is deze randvoorwaarden voor flora en vegetatie expliciet te maken voor het natuur-, bos- en landschapsbeleid op nationaal-, provinciaal- en terreinbeheerdersniveau: Ontwikkelen van een aanpak om de leemten in de bestaande kennis zo efficiënt mogelijk op te vullen; Verzamelen van abiotische data en vegetatiegegevens, volgens de onder 1. ontwikkelde methode en op de onder 1. geselecteerde locaties; Aanvullen, opschonen en onderhouden van de bestaande ''KENNAT2'' database; Interpretatie van de verzamelde gegevens. Dit houdt in: afleiden van een optimale methode om de respons per soort te karakteriseren; onderzoek naar het belang van interacties en een methode om deze te karakteriseren; onderzoek naar het schatten van responsies van soorten waarvan onvoldoende waarnemingen beschikbaar zijn; beschikbaar maken van de responsies via verschillende platforms (Waternood, SynBioSys, nieuwe internetapplicatie). De database maakt betrouwbare effectvoorspelling van ingrepen èn betrouwbare vaststelling van ''critical loads'' mogelijk, alsmede een betrouwbare evaluatie van abiotische condities, bij voorbeeld t.b.v. de evaluatie van de data van het Landelijk Meetnet Flora - Milieu- en NatuurkwaliteitVoor het realiseren van natuur-, bos- en landschapsdoelen is het essentieel dat de kwaliteit van het milieu daarvoor geschikt is. De resultaten van dit project beschrijven de kwalitatieve en kwantitatieve abiotische randvoorwaarden waaraan het milieu moet voldoen om het gewenste doel te bereiken. Doel van het BO-project ''Relatie tussen abiotische randvoorwaarden en voorkomen van plantensoorten en vegetatietypen in Nederland'' is deze randvoorwaarden voor flora en vegetatie expliciet te maken voor het natuur-, bos- en landschapsbeleid op nationaal-, provinciaal- en terreinbeheerdersniveau.De kennis kan gebruikt worden in de modelketen SMART-SUMO-NTM, met name t.b.v. een verfijnde berekening van kritische depositieniveaus voor stikstof en zuur.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Dr. H.F. van Dobben
Researcher Ing. J.Y. Frissel
Researcher Drs. P.W. Goedhart (MSc)
Researcher Dr.ir. G.J. Reinds
Researcher Dr. J. Runhaar
Researcher Dr.ir. G.W.W. Wamelink
Researcher R.M.A. Wegman
Project leader Ing. P.A. Slim

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation