KNAW

Research

KB-01-006 Wageningen Systems

Pagina-navigatie:


Update content


Title KB-01-006 Wageningen Systems
Period 09 / 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1323441

Abstract

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Doel van Wageningen Systems is het ontwikkelen van nieuwe expertise in infrastructuur ten behoeve van de ontsluiting van aanwezige wetenschappelijke kennis, implementatie van ontwikkelde infrastructuur en organisatie van een beheerorganisatie, die deze als dienst voor specifieke doelgroepen kan beheren en exploiteren.

Wageningen Systems richt zich op de digitale aspecten van de kennisontwikkeling. De kennis en informatie van Wageningen UR zijn behalve in de hoofden van medewerkers en in publicaties, ook opgeslagen in modellen en databestanden. De benutting van deze digitale kennis door onderzoeksgroepen binnen Wageningen UR, andere onderzoeksinstellingen en stakeholders wordt sterk bepaald door de wijze waarop deze kennisbron is opgebouwd, ontsloten en voorzien van instrumenten voor interactieve uitwisseling van kennis. Dit is een generiek thema dat niet gebonden is aan een specifiek wetenschappelijk of toepassingsdomein, maar een themaoverstijgend karakter heeft.

Werkwijze:
Dit programma vormt de voortzetting van het oorspronkelijke KB thema 9.2 en richt zich op algemene, niet specifiek aan een bepaalde discipline of toepassingsdomein gebonden kennisleemten betreffende het vermogen van Wageningen UR om in (internationale) netwerken van onderzoekers en gebruikers, kennis en informatie uit verschillende bronnen: 1) op te sporen, 2) op zijn waarde te beoordelen, 3) te koppelen en 4) te benutten bij de uitwerking van geïntegreerde oplossingen voor de problemen van onze stakeholders. In dit programma staan daarbij de digitale aspecten centraal. De kennis en informatie van Wageningen UR zijn behalve in de hoofden van medewerkers en in publicaties, ook opgeslagen in modellen en databestanden. Een betere benutting van de kennisbron modellen en databestanden voor onderzoek en praktijk vraagt om een aanpak van de volgende generieke onderwerpen:

- Kennisbank en ontologieën. De (multidisciplinaire) bewerking en koppeling van modellen en data vereist internationale standaarden, methoden en technieken voor de opslag, ontsluiting en uitwisseling. De modellen en gegevens dienen te worden beschreven in een taal die ondubbelzinnig is, gedeeld wordt door alle mogelijke belanghebbenden en zoveel mogelijk automatisch te verwerken is. In het kader van de volgende generatie Internet, het Semantic Web, zijn wereldwijde standaarden vastgesteld voor het formeel vastleggen van de betekenis van informatie. Deze standaarden worden gebruikt bij de ontwikkeling van ontologieën voor specifieke kennisdomeinen (ontology = formal specification of a shared conceptualization). Het internationale profiel van Wageningen UR vraagt om een prominente rol bij de ontwikkeling van ontologieën rond de Wageningse thema s op het gebied van voeding en groene ruimte.
Kwaliteitsborging. Dit onderwerp hangt direct samen met het voorgaande. Kenniswerkers binnen onderzoek, beleid en praktijk zullen in toenemende mate moeten leren werken met modellen en databestanden die niet door henzelf zijn ontwikkeld, maar door collega s binnen hun eigen of een ander vakgebied. Het voor een verantwoorde toepassing benodigde inzicht en vertrouwen in het instrumentarium ontstaat niet meer automatisch tijdens de ontwikkeling van een model, maar dient expliciete aandacht te krijgen. Dit vraagt om algemeen geaccepteerde methoden en technieken voor kwaliteitsborging en een infrastructuur die de toepassing daarvan ondersteunt.
Raamwerken. Raamwerken bestaande uit een software architectuur en ondersteunende tools dragen bij aan een efficiënte integratie van kennis van verschillende onderzoekers en onderzoeksgroepen en aan een verbeterde en versnelde ontwikkeling van toepassingsgerichte modellen. De tools helpen bijv. bij het analyseren, valideren en optimaliseren van data en modellen, het detecteren en aanvullen van missende gegevens, het omgaan met en presenteren van onzekerheid in invoergegevens en modeluitkomsten, de vergelijking van modelresultaten en de visualisatie en presentatie van uitkomsten.
- Interactieve tools. De processen van beleid- en planvorming maken een transitie door: van toelating naar ontwikkeling, van produceren naar regisseren. Meer en meer zien we een aanpak van: al doende leren, leren van elkaar (CoP s, living labs), Multi-stakeholder processen (MSP) vroeg in het planvormingsproces, etc. Kenmerkend hieraan is de combinatie en afwisseling van onderzoek, ontwerpen, optimalisatie en onderhandelen (O4). Het onderwerp Interactieve tools wil dit ondersteunen met innovatieve ontsluitingsconcepten, waarmee informatie en kennis toegankelijk worden gemaakt voor onderzoekers, stakeholders en partners van Wageningen UR.

Meer over de invulling van deze onderwerpen met de diverse (deel)projecten is te vinden onder projecten (navigatiebalk links). Sommige deelprojecten vallen binnen twee onderwerpen, deze zijn dan ook op beide plaatsen genoemd.

Resultaten:

Binnen het programma is bij de ontwikkeling van methoden en technieken zoveel mogelijk aangesloten op concrete behoeften in lopende projecten gefinancierd uit andere KB-thema s, of bronnen buiten de KB. Het doel hiervan is tweeledig: 1) het bij de les houden van de onderzoekers in Wageningen Systems en KB2) het zo breed mogelijk uitdragen, dat de generieke methoden en technieken van Wageningen Systems relevant zijn voor veel onderzoeksgroepen binnen Wageningen UR.
Het project Geoloketten vrijheid in verbondenheid vormt een goed voorbeeld van de manier waarop alle vier de onderwerpen van Wageningen Systems binnen één project bijeen komen. Hierin is een raamwerk ontwikkeld voor een netwerk van geo-portals op basis van Open GIS en Open ICT-standaarden, waarbij ook de kwaliteitsborging en de ontwikkeling van toolkits zijn meegenomen.

Betekenis van de ontwikkelde expertise voor beleid en markt
De betekenis voor beleid en markt hangt in de eerste plaats samen met de ontwikkeling van algemeen toepasbare methoden om vanuit het wetenschappelijk onderzoek een bijdrage te leveren aan de drie ontwikkelingen zoals eerder genoemd: de toenemende complexiteit en verwevenheid, het ontstaan van netwerkachtige vormen van kennisproductie en toepassing en de internationalisering. Binnen Wageningen Systems zijn methodieken ontwikkeld, die in combinatie met domeinspecifieke, disciplinaire kennis vanuit de overige KB-thema s, een antwoord kunnen geven op de nieuwe vragen vanuit het beleid en de markt. Voor concrete voorbeelden wordt verwezen naar de paragraaf resultaten . Behalve de directe betekenis voor de vragen die bij de specifieke projecten binnen Wageningen Systems aan de orde waren, heeft het onderzoek ook kennis opgeleverd die relevant is voor toekomstige vragen van het beleid en bedrijfsleven. Dit geldt met name voor de ontwikkelde expertise op het gebied van kennisbanken en ontologieën, kennisintegratie d.m.v. raamwerken, interactieve tools en de opzet en het beheer van kennisallianties met publieke en private partners. De nationale geo-informatie infrastructuur is relevant voor het GIS-competence Centre van LNV, het Milieu en Natuurplanbureau en stelt de technologie en het raamwerk beschikbaar aan marktpartijen binnen en buiten het consortium om additionele commerciële toepassingen te ontwikkelen in de vorm van webservices.
De internationale dimensie van het onderzoek komt tot uitdrukking in twee hoofdlijnen die elkaar versterken en bijdragen aan de internationale zichtbaarheid van Wageningen UR:
Een groot aantal projecten wordt uitgevoerd via consortia met internationale partners, met name in Europees verband. Bovenstaande tekst geeft diverse voorbeelden hiervan.
Behalve de directe wetenschappelijke bijdrage aan de betreffende internationale projecten versterkt de expertise die we in deze consortia opbouwen ook onze positie bij de ontwikkeling en het beheer van internationale standaarden zoals: ontologieën op het gebied van food en metrics, Open GIS en OpenMI.

Betekenis ontwikkelde expertise voor kerncompetenties Wageningen UR
Wageningen UR wil zich onderscheiden met expertise voor de ontwikkeling van geïntegreerde oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen op de Wageningse werkvelden. Dit stelt hoge en toenemende eisen aan ons vermogen om multidisciplinair te werken, onze modellen en data op diverse kennisgebieden te koppelen en te integreren en goede samenwerkingsrelaties te bouwen en te onderhouden met onze stakeholders bij overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisatie en bij onze onderzoekspartners in binnen- en buitenland.
De keuze in Wageningen Systems om de generieke kenniscomponenten te onderscheiden van de meer domeinspecifieke componenten, heeft ertoe geleid dat onderzoeksgroepen met expertise op de generieke gebieden nu ook meer in beeld komen bij andere kenniseenheden, dan die waar ze organisatorisch aan gekoppeld zijn. Dit leidt binnen Wageningen UR tot een betere taakverdeling en versterking van dwarsverbanden tussen kenniseenheden. Met name op het gebied van ontologie ontwikkeling en toepassing wordt in diverse projecten door verschillende kenniseenheden samengewerkt. De ontwikkelde expertise op het gebied van raamwerken en interactieve tools heeft bijgedragen aan een versterkte positie van Wageningen UR in Europese projecten, waarbij de diverse kenniseenheden elkaars kwaliteiten in wisselende combinaties weten te benutten.
De binnen Wageningen Systems ontwikkelde kennis op het gebied van kwaliteitsborging draagt ook bij aan de versterking van de internationale reputatie van Wageningen UR via projecten die buiten dit KB-thema vallen. Een mooi voorbeeld is het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN). Dit is een WOT-unit binnen de PSG, die een collectie van genetisch materiaal beheert. Het CGN heeft de binnen Wageningen Systems ontwikkelde kennis benut om de kwaliteit van zijn database te vergroten en heeft dit ook ISO-gecertificeerd. Het belang daarvan werd erkend door de internationale visitatiecommissie die eind 2006 het PRI/PPO evalueerde en tot de volgende conclusie kwam.
CGN is one of the world leading institutes internationally in the area of genetic resources. The quality of the available collections is very high, and is further more guaranteed by the ISO-certification. In fact this certification was a trend setting event The experience gathered in that process is shared broadly with colleagues of other collections .

Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J.M.L. Jansen

Related research (upper level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation