KNAW

Research

Building stone for a vision on spatial quality in the framework of the...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Building stone for a vision on spatial quality in the framework of the project 'Room for the river'
Period 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Completed
Research number OND1323650

Abstract

Knowledge gap target group:
How do people experience the river landscape where they recreate / live next to / work in? How can their appreciation of (elements in) the landscape be assessed? This knowledge can be helpful to take into account in making spatial plans for a safer and attractive river area.

Research Objectives:
Draft a method for assessing the appreciation of (elements in) the river landscape by people that are recreate / live next to / work in this landscape and give advise on the do s and don ts for this type of reseach.

Results and products:
Contours of a suitable method and a information on required conditions and do s and don ts.

Abstract (NL)

Kennis verzamelen over ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied zoals die door de gebruikers (bewoners, recreatieve gebruikers en economische gebruikers) wordt ervaren. Daarvoor wordt een methodiek ontwikkeld. Door deze kennis mee te nemen in de planvorming voor de `Ruimte voor de Rivier¿-projecten kunnen inrichtingsplannen worden gemaakt die voor de bevolking een grotere toekomstige gebruiks- en/of belevingskwaliteit, en daarmee ook een groter draagvlak hebben. Uiteraard zijn er ook nog andere afwegingen, zoals veiligheid. Verkenning van het krachtenveld rond de PKB `Ruimte voor de Rivier¿, de vereiste `ruimtelijke kwaliteit¿ en de uitvoering (o.a. gesprekken met betrokkenen); Literatuurstudie: ervaring en kennis die bij Alterra aanwezig is, is gescand als basis voor de uitvoering van dit project; Er is een workshop gehouden met experts van Alterra over belevingsonderzoek, rivieronderzoek en ruimtelijke kwaliteit om tot de contouren van een methodiek te komen; Gesprekken met bestuurskundige onderzoekers. Het project is niet gericht op hét advies maar wil aangeven hoe `beleving¿ kan worden meegenomen in de planvorming. De contouren van een open methodiek zijn uitgewerkt in een aantal stappen. Deze methodiek kan getoetst en ontwikkeld worden in een casestudy. Een belangrijke les: een inventarisatie van de beleving van de burger doet altijd verwachting groeien bij die burger. Wordt hieraan niet voldaan in het planproces, dan kan dit irritatie opwekken en de verdere planvorming bemoeilijken. PublicatiesWerkdocument (in prep.): `Ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied: wat wil de burger? Verkenning voor een methodiekontwikkeling¿ (voorlopige titel). BeleidsaanbevelingenAls de methodiek wordt getest ontstaan er vrijwel zeker verplichtingen aan burgers die hebben meegewerkt. Niet nakomen van deze verplichting levert weerstand en wantrouwen bij hen op, wat het uitvoeringsproces mogelijk niet ten goede komt. Bovendien kan een sturingsstijl met onderzoek onder burgers, niet in de loop van het planproces veranderen naar een meer gesloten sturingsstijl.Het is daarom van groot belang de bedoelingen vooraf goed te omschrijven en openlijk naar de burger te communiceren, voordat een dergelijk experiment begint.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. S.A.M. van Rooij

Related research (upper level)

Program BO-01-003 Water

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation