KNAW

Research

Wageningen Systems Knowledge Base and Ontologies

Pagina-navigatie:


Update content


Title Wageningen Systems Knowledge Base and Ontologies
Period 01 / 2006 - 12 / 2006
Status Completed
Research number OND1323660
Data Supplier Projectleider

Abstract (NL)

De (multidisciplinaire) bewerking en koppeling van modellen en data vereist internationale standaarden, methoden en technieken voor de opslag, ontsluiting en uitwisseling. De modellen en gegevens dienen te worden beschreven in een taal die ondubbelzinnig is, gedeeld wordt door alle mogelijke belanghebbenden en zoveel mogelijk automatisch te verwerken is. In het kader van de volgende generatie Internet, het Semantic Web, zijn wereldwijde standaarden vastgesteld voor het formeel vastleggen van de betekenis van informatie. Deze standaarden worden gebruikt bij de ontwikkeling van ontologieën voor specifieke kennisdomeinen. Het internationale profiel van WUR vraagt om een prominente rol bij de ontwikkeling van ontologieën rond de Wageningse thema?s op het gebied van de groenblauwe ruimte. Daarbij kan worden gesteund op de expertise en de internationale positie die WUR al heeft verworven m.b.t. ontologieën op het toepassingsdomein voeding. In 2006 is de rol van ontologieën binnen de projecten in Wageningen Systems versterkt. De accenten liggen op ontologie-ontwikkeling en het opbouwen van expertise rond tools en technieken voor de ontwikkeling van ontologieën en kennismodellen. Verschillende projecten hebben bijgedragen aan gebruik of de ontwikkeling van ontologieën. Het nut van ontologieën hoeft niet meer te worden aangetoond. Wel zijn ze vaak nog te weinig inzichtelijk en moeilijk te doorgronden voor onderzoekers die geen expert op het gebied van ontologieën zijn. Naast inzicht geven in, is ook meer ondersteuning nodig bij het ontwikkelen, visualiseren en toepassen van ontologieën. Met ROCK (Rapid Ontology Construction Kit) kunnen domeindeskundigen en informatietechnologen optimaal samenwerken zonder elkaars vak te hoeven beheersen. Een kennisbank met ongeveer een miljoen statements op het gebied van voeding ondersteunt dit proces door mogelijk relevante concepten en relaties tussen concepten te suggereren. ROCK wordt toegepast in diverse projecten met bedrijfsleven en overheid. Een daarvan is WEB, de Wageningen Experience Box, die leerervaringen uit innovatieprojecten openstelt voor derden (in opdracht van het Ministerie van LNV). In het kader van e-science (computer- ondersteund wetenschappelijk onderzoek) is in samenwerking met het Topinstitute Food and Nutrition het Research Management Systeem ontwikkeld. Dit systeem helpt onderzoekers om onderzoeksvragen en resultaten te delen door de context en betekenis van die informatie vast te leggen (met behulp van ontologieën). In verband hiermee is OUM/QKUO ontwikkeld, een ontologie voor eenheden, grootheden, modellen en datasets. Er bestaat wereldwijde belangstelling voor deze ontologie. Virtual Plant. Hierbij gaat het om het integreren van fysiologische en architectuurmodellen (3D) op diverse schaalniveaus voor de bouw, ontwikkeling en visualisatie van een 3D plantmodel. In de concrete toepassing is het gericht op het simuleren en visualiseren van potchrysanten in de kas onder invloed van snoei en factoren zoals temperatuur. Een implementatieplan en een prototype van een Knowledge Integration Support System (KISS) zijn ontwikkeld voor uitwisseling van WUR kennis. Het prototype maakt domeinspecifieke kennis toegankelijk voor een breder werkveld. In eerste instantie is het gericht op professionals (WUR en partners). Het prototype is toegepast in een pilot met KB onderzoeksresultaten. Dit project heeft een relatie met het eerdergenoemde WEB. Ontologie voor experimentele data voor het koppelen en combineren van gegevens. Een aanvang is gemaakt met het ontwikkelen van een domeinontologie op het gebied van vrouwelijke vruchtbaarheid bij het rund. Een keuze is gemaakt om de ontologie te formaliseren in de web ontologie taal OWL (Web Ontology Language) gebruik makend van de software tool Protégé. In dit project wordt gebruik gemaakt van de bovengenoemde ROCK-methode. In 2006 is de ontologie-gebaseerde BDL-dataviewer voor lange tijdreeksen met veel variabelen in maatschappijwetenschappelijk afgerond. Deze viewer is nu inzetbaar in het onderzoek. De ontologie wordt hierin gebruikt voor het documenteren en actief ontsluiten van grote databestanden. Reproduceerbaarheid en efficiency van het onderzoek worden daarmee verbeterd.

Related organisations

Related people

Project leader Prof.dr.ir. J.L. Top

Classification

D16400 Information systems, databases
D16800 Computer simulation, virtual reality

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation