KNAW

Onderzoek

Teeltintensiteit en verwevenheid

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Teeltintensiteit en verwevenheid
Looptijd 01 / 2007 - 04 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1323819

Samenvatting

Gebiedsgebonden fytosanitaire risico¿s te verminderen. Dit project draagt hieraan bij door: Geografisch weer te geven welke gebieden `hotspots¿ zijn van fytosanitaire risico¿s. Oorzaken hiervan te achterhalen. Aspecten die als mogelijke verklarende factoren worden meegenomen, zijn: - teeltintensiteit;- vruchtwisseling (wisseling van waardplanten);- fysieke stromen van product, uitgangsmateriaal, grond, inclusief contacten met andere fysieke stromen;- ondernemersgedrag (preventieve maatregelen);- regionale factoren (bodemkwaliteit). Reacties in kaart te brengen die producenten en handelaren vertonen wanneer het toezicht door LNV in het gebied wordt geïntensiveerd (verruiming teeltrotatie, bijhuren land, verplaatsen productie naar andere gebieden in Nederland of buitenland, verplaatsen inkoop producten naar andere gebieden in Nederland of buitenland). Gevolgen hiervan voor het fytosanitair garantieniveau en voor de duurzaamheid in kaart te brengen. Voorwaarden aan te geven waaraan oplossingsrichtingen moeten voldoen om tot verkleining van gebiedsgebonden fytosanitaire risico¿s te komen. Anders dan in de projectindicatie is gevraagd, wordt niet op een theoretische wijze, via geografische spreiding van de teelt van waardplanten, achterhaald waar de kans op stapeling van fytosanitaire risico¿s het grootst is, maar wordt op grond van ervaringen en deskundigheid van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) rechtstreeks bepaald waar `hot spots¿ zijn. 1. Uitwerking plan van aanpak.2. Identificeren van locatie `hot spots¿ op basis van gesprekken met PD en keuringsdiensten.3. Keuze voor 1 `hot spot¿.4. Veldwerk voor het verklaren van `hot spot¿ door middel van interviews met: - medewerkers van de PD en keuringsdiensten; - boeren en tuinders in de `hot spot¿; - vertegenwoordigers van brancheorganisaties zoals ZLTO, LTO-Noord, LLTB, NBvB en KAVB; - medewerkers van handelshuizen. 5. Workshop met vertegenwoordigers van LNV, PD, keuringsdiensten en bedrijfsleven voor het bediscussiëren van tussentijdse resultaten.6. Analyse.7. Rapportage. Een geografisch overzicht van Nederland met daarin de `hot spots¿, de gebieden met een hoog fytosanitair risico. Een rapport waarin een analyse wordt gegeven van de oorzaken van het ontstaan van `hot spots¿ en aanbevelingen worden gedaan om `hot spots¿ te voorkomen, danwel te beheersen. Gedachtevorming bij het bedrijfsleven over de eigen verantwoordelijkheid voor het verminderen van gebiedsgebonden fytosanitaire risico¿s.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. L.P.G. Molendijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie