KNAW

Research

Plant health and Cultivate with perspectives

Pagina-navigatie:


Update content


Title Plant health and Cultivate with perspectives
Period 01 / 2007 - 12 / 2008
Status Completed
URL http://www.kennisonline.wur.nl/NR/rdonlyres/83F39479-BE40-458F-8CC0-56A55B52EE9C/38092/BO060021110deBoer_lg.pdf
Research number OND1323878

Abstract

Under pressure from environmental organisations and the government in the past decade, different stakeholders in crop production and crop protection have become aware of the necessity to change towards sustainable farming. As a result of this, all stakeholders signed an agreement in 2004, called the Convenant on Crop Protection. This agreement aims at reducing the environmental risks, caused by pesticides, with 95% in the year 2010 compared to 1998. Part of the agreement is the dissemination and implementation of knowledge on integrated pest management. The project Farming with Future tries to facilitate this process, in cooperation with and with respect for the core business of stakeholders. To assure a strong cooperation between Crop Protection research and Farming with Future a project was funded to test and demonstrate newly developed practices and/or strategies concerning crop protection. In this project the newly developed practices are tested and adjusted together with farmers on their farmes.

Abstract (NL)

Optimaliseren van ziekten, plaag- en onkruidbeheersing op bedrijven met behoud van economisch rendement en vermindering van milieubelasting. Hiervoor worden gezamenlijk met bedrijven innovaties verder uitgewerkt, verbeterd en op de Telen met toekomst (Tmt)-bedrijven uitgetest. Ook wordt door discussiebijeenkomsten en aan te leggen demo¿s bij Tmt-bedrijven kennis verdiept en verspreid over oplossingsrichtingen voor vermindering van gebruik van enkele specifieke milieuproblemen veroorzakende pesticiden. Per jaar/seizoen zullen vragen met betrekking tot knelpunten die ontstaan bij het toepassen van de Best Practices vanuit de Tmt- groepen worden geïnventariseerd. Afhankelijk van het knelpunt zal gerichte actie worden ondernomen. Dit kan zijn: in de vorm van voorlichting (lezing, discussiebijeenkomst, brochure, etc.) Het voorlichtingsmateriaal (presentatie, samenvatting) dat wordt gemaakt, zal proactief worden verspreid naar de Tmt- begeleiders ten behoeve van gebruik/evaluatie in de groepen. in de vorm van een klein experiment op een Tmt-bedrijf of een grotere demo. Iedere sector krijgt een aanspreekpunt vanuit het programma Plantgezondheid. Dit worden de gesprekspartners van de sectorcoördinatoren van Tmt. Voor onkruiden is er één overkoepelend aanspreekpunt (Rommie van der Weide, Praktijkonderzoek Plant & Omgeving). 2006Beoogde resultaten 2007: Versnelde implementatie van bestaande en toekomstige Best Practices in de praktijk. Scherp inzicht in acceptatie, effectiviteit, haalbaarheid en toepasbaarheid van de maatregelen. Aanpassen Best Practices op basis van verworven inzicht. Deels door de praktijk aangestuurde onderzoeksagenda van het plantgezondheidsprogramma. Versnelde implementatie van bestrijdingssystemen met een verminderd gebruik van een aantal milieuproblemen veroorzakende pesticiden gebaseerd op waarnemingen bij en discussies met telers en loonwerkers in de Tmt-groepen. Oplossingen van (onkruid)bestrijdingsknelpunten in (kleinere) gewassen door verbreding, verbetering en kennisverspreiding van de gebruiksmogelijkheden van mechanische onkruidbestrijdingsapparatuur en/of andere beheersalternatieven. Verslag van de activiteiten binnen dit project ten behoeve van de actualisatie en implementatie van Best Practices en de ondersteuning van de Tmt-groepen met gewasbeschemringskundige kennis. Voorlichtingsmateriaal (presentatie, samenvattingen, brochure, etc.) ten behoeve van Tmt-begeleiders voor de discussie in hun groepen. Vakbladartikelen en diverse lezingen voor telers.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. M. de Boer

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22400 Ecology
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation