KNAW

Research

Knowledge development on spray drift deposition and the effect on...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Knowledge development on spray drift deposition and the effect on non-target plants for the Dutch and EU authorization of pesticides
Period 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Completed
Research number OND1324086

Abstract

Research objectives:
The Ministry of LNV has indicated that risk assessment methodologies have to be developed, validated, reviewed or improved for the protection goal; non-target plants. Improved estimates of spray drift deposition onto non-target plants and its effects on the plants will be established and relations will be validated.

Abstract (NL)

Doel:
In kaart brengen van kennisontwikkeling om tot verdedigbare schattingen van depositie op niet-doelwit planten te komen. Onbeantwoorde kennisvragen worden geïdentificeerd welke verdere invulling van hogere tiers in de weg staan.

Werkwijze:
Kennisontwikkeling nodig om tot verdedigbare schattingen van depositie op niet-doelwit planten te komen wordt in kaart gebracht. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan depositie (blootstelling) als gevolg van spuitdrift en eventueel als gevolg van atmosferische depositie. In 2007 is voor de verschillende gewassituaties een inventarisatie en analyse gemaakt van de plaats van de niet-doelwit strook. Vanuit de beschikbare gegevens werd bepaald wat de drift­depositie is op de niet-doelwit strook voor de verschillende toepassingen. De effecten relaties van middelen op niet-doelwit planten werden geïnventariseerd. Hiaten in de kennis van de belasting door drift en de effecten van middelen op niet-doelwit planten werden in kaart gebracht. In 2008 wordt op basis van deze inventarisaties een verdere discussie met stakeholders (CTB, Nefyto, gewasbeschermingsmiddelenindustrie, etc) gevoerd om kennisvragen verder te formuleren en gestalte te geven aan een beoordelingsinstrumentarium.

Resultaten:
- Overleg met stakeholders over formuleren kennisvragen
- Rapportage inventarisatie kennisvragen en planvorming over de ontwikkeling en implementatie van beoordelingsinstrumentarium voor blootstelling op niet-doelwit planten

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. J.F.M. Huijsmans

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation