KNAW

Onderzoek

Bouwstenen effecten waterorganismen ikv NL en EU toelating

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bouwstenen effecten waterorganismen ikv NL en EU toelating
Looptijd 01 / 2007 - 12 / 2009
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324089

Samenvatting

Doel
Dit project heeft als doel om het adequaat koppelen van ruimte/tijdvariabele blootstelling aan effecten verder uit te werken, met speciale aandacht voor een beslisboom die op korte termijn gebruikt kan worden, maar flexibel genoeg is om op middellange termijn veelbelovende nieuwe technieken (o.a. het Threshold Damage Model (TDM) voor toxicologische effecten op organisme niveau; het model MASTEP voor ecologisch herstel op populatie niveau) te integreren. Daarnaast wordt gewerkt aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de risicobeoordeling van herbiciden, met speciale aandacht voor het uitvoeren van toxiciteittesten met hogere waterplanten in het laboratorium en in semi-veldexperimenten.

De doelstelling van het onderdeel beleidsadvisering is om aan CTGB en LNV ad hoc adviezen te leveren t.a.v. de aquatische risicobeoordeling en normstelling van gewasbeschermingsmiddelen, met speciale aandacht voor de interpretatie van higher-tier studies (o.a. SSD s, semi-veldexperimenten).

Werkwijze:
In 2008 zullen laboratorium experimenten uitgevoerd worden naar de effecten van tijdvariabele blootstellingregimes van een insecticide op sterfte en overleving van verschillende soorten zoetwater arthropoden. De centrale onderzoekvraag zal zijn of het mogelijk is met het veelbelovende Threshold Damage Model (TDM) de toxicologische effecten te voorspellen en of het mogelijk is resultaten voor de ene soort te extrapoleren naar een andere soort. Tevens zal een bijdrage geleverd worden aan een wetenschappelijk artikel over factoren die ecologisch herstel van zoetwater populaties beïnvloeden (o.a. levenscycluskenmerken en mobiliteit waterorganismen; aanwezigheid van refugia).

Begin 2008 wordt de internationale AMRAP workshop georganiseerd met als thema Risk Assessment for non-target aquatic macrophytes and plant protection products . In het Organiserend Comité dat deze workshop voorbereidt, zijn Overheid, Onderzoeksinstituten (o.a. Alterra) en Industrie vertegenwoordigd. Tevens zullen in 2008 enkele laboratorium testen met herbiciden en wortelende waterplanten worden uitgevoerd met speciale aandacht voor tijdsduur van blootstelling en effecten.

Het onderdeel beleidsadvisering binnen dit project richt zich op:

- Ad Hoc advisering CTGB en LNV o.a. t.a.v. afleiding MTRs en interpretatie van (semi) veldstudies en de bruikbaarheid van additionele laboratorium toxiciteittoetsen (o.a. SSD-methode).
- Jaarlijkse bijdrage aan nationale werkgroepen, zoals Petit Comité Bestrijdingsmiddelen en Onderzoeksbegeleidingsgroep INS, EAF werkgroep prioritaire stoffen en Platform Higher Tier Studies,
- Participeren in EU-werkgroepen en workshops m.b.t. de ecologische risico s van gewasbeschermingsmiddelen, zoals SETAC workshops. EFSA panels etc..

Resultaten:
- Bijdragen aan guidance document ELINK workshop (Linking fate and effects)
- Bijdragen aan guidance document AMRAP workshop (non-target aquatic macrophytes)
- Verbeterde beslisboom extrapolatie ruimte/tijdvariabele blootstelling in risicobeoordeling en ondersteunende wetenschappelijke artikelen m.b.t. toxicologische effecten (o.a. bruikbaarheid TDM model voor verschillende soorten waterorganismen) en ecologische herstel van zoetwater populaties.
- Review artikel ecologische risico s herbiciden
- Beleidsadvisering;
- Presentatie van de resultaten tijdens workshops en congressen (o.a. SETAC, Fresenius, EU workshops).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objectives:
The experimental research will focus on the prediction of effects of spatial/time-variable exposure regimes of plant protection products on water organisms, with special attention to insecticides and arthropods and to herbicides and aquatic vascular plants. In addition, we will contribute to papers, reports and guidance documents that aim to scientifically underpin and/or improve the ecological risk assessment procedure.

Results and products:
Furthermore, technical guidance and advice will be given to national and EU governmental authorities and other stakeholders with respect to aquatic risk assessment and management procedures for plant protection products

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. T.C.M. Brock

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie