KNAW

Onderzoek

Minister naar Parijs

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Minister naar Parijs
Looptijd 01 / 2004 - 04 / 2004
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324182

Samenvatting

Doel van het werkbezoek is om zich te oriënteren op voorbeeldprojecten buiten Nederland op het gebied van groen in en om de stad (GIOS). Het accent komt te liggen op gerealiseerde projecten, in een context van stedelijke dynamiek en van complexe stad-land relaties. Het programma bevat voldoende ruimte voor de deelnemers om onderweg kennis en ervaringen uit te wisselen en lering te trekken uit de bezochte projecten. Context Nederland verandert. Van een land van vele kleinere steden en een ruim en groen Directie Platteland naar een land van toenemende verweving van stedelijke en landelijke gebieden. Van Rood in Groen, naar Groen in Rood. GIOS heeft als doel om richting te geven aan dit proces, door samenhangende inzet van beleid, planvorming, middelen en creativiteit. GIOS mobiliseert steden en uiteenlopende organisaties als ANWB, SBB, woningcorporaties en projectontwikkelaars om meer verantwoordelijkheid te nemen voor groen in en om de stad en daarmee een grondslag te leggen voor een leefbare en groene Nederlandse metropool. GIOS spant zich in om tot een effectief Netwerk van steden te komen die samen met LNV vorm geven aan de groene metropool Nederland. Het werkbezoek aan Parijs en de omliggende regio Ile-de-France is gemotiveerd vanuit de gedachte dat de ontwikkelingen in de Parijse agglomeratie in veel opzichten leerzaam is voor Nederlandse bestuurders en professionals. Op het gebied van projectontwikkeling is de Franse bestuurlijke context zeer effectief, met name waar het gaat om de inzet van publieke en private middelen in rood-voor-groen combinaties. Bovendien is de regie bij uitvoering zodanig dat in veel gevallen in korte tijd ook opmerkelijke resultaten worden geboekt, vooral wat betreft ruimtelijke kwaliteit en vormgeving. Ook de Parijse regio verandert. In de laatste tien jaar is een omslag zichtbaar van een sterk geconcentreerde centrale stad met een rommelige banlieue naar een ruim opgezette grootstedelijke agglomeratie met grote groene eenheden (Parc régionaux) afgewisseld door nieuwe stedelijke complexe (Villes Nouvelles) met snelle verbindingen naar de centrale stad. Kwantitatief komt een vergelijking in beeld: Nederland met 16 mln inwoners en 600 gemeenten op weg naar een groene metropool in Noord- West Europa, naast de Ile-de-France met 11 mln inwoners en (nog) 1280 gemeenten op weg naar een groene wereldstad. In beide gevallen staat de gelijke toegang en het gebruik van de groene ruimte voor alle bevolkingsgroepen onder druk. De regio kan omgekeerd ook veel leren van Nederland: hoe - in een vergelijkbare bevolkingsdruk en economie - met complexe ruimtelijke transformaties om te gaan, hoe sturing te geven aan dit proces, hoe duurzaam kwaliteit te bereiken, hoe de bevolking daarbij te betrekken. Recente majeure vormen van samenwerking tussen Frankrijk en Nederland (denk aan KLM-Air France) scheppen een goed cultureel klimaat voor andere vormen van structurele relaties. Het Parijse netwerk van bestuurders en professionals rond groen in en om de stad is dan ook in hoge mate geïnteresseerd in de ontwikkelingen in Nederland en zien uit naar een tegenbezoek als start voor een meer structurele relatie tussen de Parijse en Nederlandse metropolen. Gebieden worden bezocht die op innovatieve wijze vormgeven aan de positionering van groen op verschillende schaalniveaus, van het metropool schaalniveau (Le Sausset), onder verantwoordelijkheid van het Département Seine - StDenis met steun van het regionaal bestuur van de regio Ile-de-France, via het stadsdeelniveau (Parc André Citroën, Parc Montsouris), tot het wijkniveau (Parc de Bercy, Promenade plantée), onder verantwoordelijkeheid van de stadsdelen. De sleutelactoren zijn aanwezig voor uitleg en discussie. Voertaal Engels, waar nodig Frans met vertaling. Op donderdag 8 april is voorzien in een ontvangst op het Hôtel de Ville namens Burgermeester Bertrand Delanoë door de Wethouder voor Internationale Relaties Pierre Schapira Thema¿s 1. Hoe werkt het? De economisering van groen in en om de stad: de waarden van groen 2.Het komt het voor elkaar? Het proces van totstandkoming en uitvoering: de actoren en de regelgeving 3. Hoe is nieuwe natuur gemaakt? De betekenis van bestaande groenstructuren voor de totstandkoming van nieuwe groenstructuren bij verstedelijkingsopgaven: ecologische en landschappelijke meerwaarde 4. Hoe ziet het eruit? De kwaliteit van het gerealiseerde groen: kwaliteit van het ontwerp voor beeld, gebruik en beheer.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Drs. P.A.M. Visschedijk

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18140 Natuur en landschap
D42200 Bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie