KNAW

Research

Information network nature area conservation 2004

Pagina-navigatie:


Update content


Title Information network nature area conservation 2004
Period 01 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
Research number OND1324216

Abstract (NL)

Het project verzamelt gegevens van ongeveer 200 particuliere terreinbeheerders. Het gaat zowel om financiele gegevens als om de mate waarin gebruik wordt gemaakt van overheidsregelingen (vooral de Subsidie Natuurbeheer van het Programma Beheer) en een aantal gegevens over natuurbeheer en recreatie. De gegevens worden verkregen van individuele particuliere eigenaren van bos- en natuurterrein en hun rentmeesterkantoren en van het Bosschap. In 2004 is de in 2003 begonnen proef met de uitbreiding van de gegevensverzameling met natuurterreinen van particuliere eigenaren verder uitgebouwd. Naar aanleiding daarvan wordt begin 2005 de steekproef voor het informatienet terreinbeheer aangepast. Een en ander op basis van 2 integrale populaties, te weten: het bestand van het Bosschap en het SN-bestand van LASER, onderdeel paticulieren. Daarnaast ligt er een verzoek van het Milieu- en Natuurplanbureau om ook gegevens te gaan verzamelen van terreinbeherende organisaties (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Provinciale Landschappen, e.d.) en andere organisaties als waterschappen, gemeenten, Ministerie van Defensie, ect., althans wanneer daarvoor bij die organisaties voldoende bereidwilligheid is. Het Bosschap en de directie Natuur bemiddelen daarbij. De eerste gesprekken met o.m. Staatsbosbeheer hebben al plaatsgehad.Bedoelde uitbreiding met terreinbeherende organisaties kan evenwel niet uit het bestaande budget worden gerealiseerd. Ook kan niet op de bestaande gegevensverzameling worden bezuinigd, aangezien dat de betrouwbaarheid van de informatie te veel geweld zou aandoen. September 2005 verschijnt een perbericht, waarin op basis van de resultaten van ongeveer 2/3 van de deelnemende bedrijven inzicht wordt gegeven in de bedrijfsresultaten over 2004. Eind december 2005 verschijnt de publicatie met de definitieve cijfers over 2004. Op deze wijze wordt  invulling gegeven aan de wens van de begeleidingscommissie om binnen 9 maanden na afloop van het boekjaar betrouwbare cijfers ter beschikking te hebben.

Related organisations

Related people

Project leader Drs. J. Luijt

Related research (upper level)

Classification

D11600 Probability theory, statistics
D16400 Information systems, databases
D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation