KNAW

Onderzoek

Doorvertalen van conclusies uit gebiedsgericht onderzoek naarnationaal...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Doorvertalen van conclusies uit gebiedsgericht onderzoek naarnationaal niveau rond het ammoniakgat
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324267

Samenvatting

Met name de overheid heeft in het kader van dit project behoefte om het zgn. Ammoniakgat te verklaren en zoveel mogelijk te dichten. Met name het Vragender-project (VELD) heeft belangrijke aanwijzingen opgeleverd over mogelijke verklaringen, waarbij met name de ammoniakemissies tijdens het uitrijden in de praktijk hoger liggen dan in de huidige rekenmethodiek voor nationale emissies wordt aangenomen. Daarnaast heeft Programma 415 ook opgeleverd dat stalemissies in de praktijk hoger kunnen liggen dan op basis van de emissiefactoren op nationaal niveau wordt berekend. Doelstelling van het onderzoek is om een grondige analyse te maken van de huidige emissiefactoren (stal en mesttoediening) zoals die uit experimenteel en praktisch onderzoek zijn gevonden, en om de daaruit volgende bandbreedte (met waarschijnlijkheid) in emissiefactoren te gebruiken om de bandbreedte van de Nederlandse ammoniakemissie te berekenen. Daaruit volgen ook aanwijzingen voor de praktijk om via optimaal mestmanagement, rekening houdend met het weer, het tijdstip op de dag etc., een zo laag mogelijke emissie te realiseren. Op basis van een grondige analyse en documentatie van de resultaten van emissie-onderzoek in het recente verleden (o.a. Vragender, Pythia, meetploeg, Koeien en Kansen) zal een rapport worden opgesteld over de bandbreedte in emissiefactoren voor ammoniak, inclusief een indicatie van de waarschijnlijkheid. Deze resultaten zullen overigens in de loop van de tijd getoetst worden in andere projecten binnen en buiten dit thema (Noordelijke Friesche Wouden, VROM-programma "Verzuring en Grootschalige Luchtverontreiniging", Project 2_2), zodat in de loop van de tijd een verficatie plaatsvindt. Door LEI worden met MAMBO (nieuwe versie van het Mest en Ammoniak Model - MAM) berekeningen uitgevoerd van de nationale ammoniakemissie ten opzichte van de huidige uitgangspunten, rekening houdend met de gevonden bandbreedte. Deze exercitie zal eind 2006 gereed en gerapporteerd zijn. Vervolgens zullen, op basis van de bevindingen, adviezen worden opgesteld voor beleid en praktijk om door voorlichting en kennisoverdracht te komen tot een verbetering (incl. regelgeving is samenwerking met het LEI/WUR project 3_1) van de `landbouwpraktijk┬┐ om via management te komen tot een verlaging van de ammoniakemissie. Daarbij moet worden gedacht aan het optimaal gebruik maken van de beschikbare systemen (stallen) en technieken (toedieningsapparatuur), weersomstandigheden (uitrijden bij bewolkt weer) en dergelijke. Toetsing hiervan zal plaatsvinden in projecten als Noordelijke Friesche Wouden en het eerder genoemde VROM- programma. Daarbij staan in principe monitoringsprotocollen ter beschikking die voortgekomen zijn uit eerder onderzoek binnen P415, en die zijn gebaseerd op het principe van vergroting van de meetcapaciteit tegen geringere kosten, met behoud van nauwkeurigheid (c.q. verhoging van de nauwkeurigheid van gemiddelden en bandbreedtes). Aan het einde van het project wordt een integrale rapportage opgeleverd aan LNV en VROM, waarin aandacht wordt besteed aan de bandbreedte in nationale ammoniakemissie en de mogelijkheden om al dan niet via regelgeving te komen tot een reductie van de bandbreedte en van de nationale emissie. Deze kennis zal worden ingebracht in werkzaamheden in het kader van nationale emissie- inventarisaties (o.a. project 4.4), in die zin dat een beter beeld ontstaat van emissiefactoren c.q. emissiepercentages. Resultaten en producten: Datum oplevering Rapport over bandbreedte in de nationale ammoniakemissie (irt ammoniakgat) eind 2006 Adviezen voor de praktijk over hoe men via slim omgaan met de beschikbare systemen en technieken een zo laag mogelijke emissie kan bereiken Juni 2007 Eindrapportage t.b.v. beleid Eind 2007.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Research objective is assessment of the bandwith in ammonia emission factors from animal houses and manure application on national level with the aim to create suggestions for further emission reduction in practice.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr.ir. J.F.M. Huijsmans
Onderzoeker Ing. H.H. Luesink
Onderzoeker Dr.ir. G.J. Monteny
Projectleider Ir. M.C.J. Smits

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D15500 Atmosfeerwetenschappen
D18110 Lucht
D42000 Politieke wetenschappen en bestuurskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie