KNAW

Research

Illegal fishing gear

Pagina-navigatie:


Update content


Title Illegal fishing gear
Period 01 / 2005 - 01 / 2006
Status Completed
Research number OND1324283

Abstract

Fisheries policy represents the field of tension between ecological and economic objectives in the aquatic environment. Attempts are made to find a solution for the `shared patch problem¿ in which users of the ecological product encounter no individual impediment to their activities, and jointly and unintentionally work towards low stocks or even exhaustion of the source. The causes and the prevention of this way of operating are worked out in further detail in the extension of co-management in fisheries policy between the government and the fisheries industry. Particular attention is required here for the issue of where the fisheries activities should be fitted in spatially: where it can and where it cannot take place, taking efficiency and the characteristics of the ecosystems into account. The prevention of by-catches and other harmful side-effects (partly within the EU framework of Environmentally Friendly Fisheries ¿ EFF) also play a role in the improvement of fisheries advice for the purpose of fisheries policy in the future.   Within the framework of extending the co-management system, it shall become clear which stimuli act as an incentive to use illegal fishing gear, and how these can be prevented. This will have to take place in cooperation with the sector as much as possible.   1. Reporting with quantitative and qualitative information concerning assistance in regulations in the field of fishing gear. 2. Solutions through competition/appeal 3. Analysis of the effect on the economic result   Due to circumstances (such as the failure to set up a sector committee) the proposed project was halted and the project was redefined.

Abstract (NL)

Visserijbeleid staat voor het spanningsveld tussen ecologische en economische doelstellingen in het aquatisch milieu. Gezocht wordt naar een oplossing van het `gemene weide probleem¿ waarbij gebruikers van het ecologisch product geen individuele rem op hun handelen treffen en gezamenlijk, ongewild toewerken naar een laag bestand of zelfs uitputting van de bron. Oorzaken en voorkómen van dergelijk handelen wordt verder uitgewerkt in de uitbreiding van het co-management in visserijbeleid tussen overheid en visserijbedrijfsleven. Hierbij is nadrukkelijk aandacht nodig voor het vraagstuk van ruimtelijke inpassing van visserijactiviteiten: waar wel, waar niet, gelet op kenmerken van ecosystemen en op efficiëntie. Verder spelen het voorkomen van bijvangst en andere schadelijke neveneffecten (mede in het EU kader van Environmentally Friendly Fisheries, EFF) een rol bij de verbetering van visserij advisering ten behoeve van visserijbeleid in de toekomst.   Bestaande kennis 1. Drijfveren, rapport aan LNV: drijfveren van vissers om wel of niet mee te werken aan regelgeving2. Bij het RIVO is wel algemene informatie beschikbaar m.b.t. maaswijdte in relatie tot neteffectiviteit In het kader van de uitbreiding van het co- management systeem moet duidelijk worden welke prikkels aanzetten tot  het gebruik van illegale netvoorzieningen, en hoe deze te voorkomen zijn. Dit zal zoveel mogelijk i.s.m. de sector moeten gebeuren.   1. Rapportage met kwantitatieve en kwalitatieve informatie m.b.t. medewerking aan regelgeving op het gebied van netvoorzieningen 2. Oplossingen via prijsvraag/oproep 3. Analyse van het effect op de economische resultaten Aanpak  1. Inventarisatie van het probleem (anoniem) D.m.v. een anonieme vragenlijst o.a. inventariseren: -het aantal vaartuigen dat zich niet aan de regels houdt (en de methode) -de reden dat men dit doet (economisch, druk door knellende technische maatregelen) 2. een oproep voor oplossingen -een oproep voor een "tender"richting de actieve vissers voor oplossingen van het probleem in de vorm van alternatieve regelgeving, techniek, onderzoek. 3. Onderzoek naar de effecten van veelgebuikte (illegale) netaanpassingen, bijv. bodembeschermers ofwel pluis, binnenkuil, touwtjes. Wat is het effect van aanpassingen voor wat betreft discards en de uiteindelijke winst door meer vangsten. Door omstandigheden (zoals het uitblijven van het instellen van een sectorale commissie) is voorgestelde project gestopt en is project geherdefinieerd. Middelen zullen worden ingezet bij introductie pulskor en voor verplichtingen Primus (import mosselen). In overleg met opdrachtgever is voorstel  voor verdeling:   Pulskor periode januari ¿mei 2006:  50k¿; Primus 30k¿

Related organisations

Related people

Project leader Drs. F.C. Buisman

Related research (upper level)

Classification

D18230 Fisheries
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation