KNAW

Onderzoek

Afstemmen rekenmethodieken voor nationale emissies binnen Europa(EAGER)

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Afstemmen rekenmethodieken voor nationale emissies binnen Europa(EAGER)
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324374

Samenvatting

Nederland heeft belang bij een zo groot mogelijke internationale overeenstemming op het gebied van rekenmethodieken en emissiefactoren voor ammoniak. In Nederland is de afgelopen 20 jaar veel kennis opgebouwd op dit gebied, maar andere Europese landen zijn bezig aan een inhaalslag. Centraal binnen dit project staat harmonisatie van de rekenmethodiek voor ammoniakemissies op nationaal niveau. Het project vergroot de onderlinge transparantie in rekenmethodieken en uitgangspunten en vergemakkelijkt de discussie in daarvoor belangrijke gremia, zoals NEC en UNECE/CLTRAP. Doelstelling van het onderzoek is het documenteren van rekenmethodieken en uitgangspunten in een aantal Europese landen op het gebied van de nationale ammoniakemissies, waarbij het bereiken van een zo groot mogelijke transparantie en afstemming centraal staat, maar niet bij voorbaat als doelstelling is geformuleerd (elk land behoudt zijn eigen methodiek). Op het gebied van rekenmethodieken voor nationale emissie- inventarisaties voor ammoniak (kader: NEC-richtlijn/IPPC, Gothenborg-protocol) is reeds eerder een samenwerkingsverband (EAGER) tussen onderzoekers uit een aantal Europese landen opgezet. De afstemmingswerkzaamheden en onderlinge vergelijking van modellen worden in 2007 afgerond (en ingebracht in o.a. UNECE- en NEC-kader), waarna in 2008 eindrapportage zal plaatsvinden. Bij de laatste bijeenkomst van Eager eind juli, is afgesproken dat het finale-concept van het artikel over de `congruency test┬┐ (onderlinge vergelijking van modeluitkomsten bij eenzelfde set aan invoerdata) eind dit jaar gereed zou zijn. Op de volgende meeting 1 en 2 februari 2006 kunnen daar dan nog de laatste opmerkingen op worden geplaatst. Voorts zal het werk van de afgelopen jaren worden gedocumenteerd en gepresenteerd op verschillende relevante bijeenkomsten. Voorts is binnen EAGER het idee ontwikkeld om te gaan werken aan een centraal punt waar informatie wordt verzameld (o.a. systeembeschrijving, resultaten emissie-onderzoek, inclusief omstandigheden, korte analyse/discussie van de resultaten) bijeen wordt gebracht, wordt beheerd en tot meerwaarde (o.a. via een discussie-platform) wordt gebracht. 2006 uitwerking van een databank (centraal punt) voor emissiegegevens van betreffende emissie-arme stalsystemen, conform de systematiek van BAT/BREF. 1-2 bijeenkomsten van de EAGER-projectgroep rond harmonizatie nationale ammonia-emissiemodellen 2007 afsluitende inhoudelijke bijeenkomst van EAGER (kader: tijdens ammoniakconferentie) realisatie en uitrollen van de databank, met beheers-afspraken en communicatie erover 2008 afronding en afsluiting van EAGER Opmerkingen: Indien aan de orde vindt ook inbreng van NL emissiedata in internationale netwerken rond overige broeikasgassen (IPCC) en fijn stof plaats. Resultaten t/m augustus 2006 De beschijving van de betrokken emissiemodellen (voor Nederland zijn dat MAM van LEI en FARMMIN van PRI) voor veehouderijsystemen met mengmest (slurry) is gereed en ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift, evenals de onderlinge vergelijking voor een `standaard┬┐ bedrijf voor rundvee, varkens en pluimvee. Daarbij zijn 3 varianten doorgerekend: alle invoergegevens (o.a. emissiefactoren en N-excreties) gelijk gelijke N-excreties en land-specifieke emissiefactoren alle invoergegevens land-specifiek Tijdens de recentste bijeenkomst in augustus j.l. in Wageningen zijn de eerste resultaten gepresenteerd van emissieberekeningen voor veehouderijsystemen met stromest. De resultaten geven een minder uniform beeld dan voor mengmest-systemen, vooral omdat de modellen in verschillende mate rekening houden met omzettings- en verliesprocessen rond stikstof (nitrificatie, denitrificatie; emissies van lachgas en NOx). Met name voor de Nederlandse situatie lijken de emissiefactoren voor N2O, N2 en NOx uit strosystemen aanzienlijk te zijn overschat. Hieraan zal aandacht worden besteed. Verder is tijdens de augustus-bijeenkomst een aanzienlijke stap gezet rond de organisatie van de First Ammonia Conference, waarvoor de EAGER-groep qua Wetenschappelijk Committee verantwoordelijk is. Overige opmerkingen Het project zal nog doorlopen na het eind van 2006, vooral ook om de resultaten te kunnen presenteren tijdens de Internationale Conferentie in maart 2007 en het naar verwachting daaruit voorkomende werk (o.a. verdere kennisoverdracht naar nieuwe lidstaten en andere landen).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Samenvatting (EN)
Research objective is harmonize calculation methods/model for ammonia emissions on a national scale in various European countries and disseminate the results to other countries. Results and products are: reports on congruency tests and models, database on ammonia emissions form housing systems.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. G.J. Monteny

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D11800 Numerieke analyse
D16400 Informatiesystemen, databases
D18110 Lucht
E15000 Milieustudies

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie