KNAW

Research

Flooding and vegetation: nutrient supply by sedimentation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Flooding and vegetation: nutrient supply by sedimentation
Period 01 / 2003 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1324381

Abstract (NL)

Probleem: Om de gevolgen van toegenomen neerslag op te kunnen vangen en om wateroverlast tegen te gaan is er in de toekomst behoefte aan een aanzienlijke oppervlakte aan waterbergingsggebieden (WB21). Door de schaarste aan ruimte wordt met name gedacht aan de combinatie van waterberging met de functies landbouw, natuur en recreatie. In sommige situaties kan waterberging zelfs strijdig zijn met de Vogel- en Habitatrichtlijn, de NB-wet en de flora- en fauna- wet. De waterkwaliteit in verschillende kleine rivieren en beekdalen is zeer voedselrijk wat tot gevolg kan hebben dat de vegetatie van voedselarme milieus verdwijnt ten gunste van productieve vegetatie als Liesgras en Riet (KRW). De gradient in vegetatie in overstromingvlakte van kleine rivieren en beekdalen zal verdwijnen en daarmee Rode-lijst soorten. De bijdrage van voedingsstoffen door overstroming is onbekend. Doelstelling van het project is het kwantificeren van de netto-bijdrage van de voedingstoffen stikstof en fosfaat door sedimentatie in huidige natuurgebieden in overstromingsvlakten. Het project is onderverdeeld in twee deelprojecten: A. Bestaande natuurgebieden in overstromingsvlakten B. Pilot Waterberging en natuur: Beerze Werkwijze en fasering: Fase A: Oriënteren keuze gebied/plek: criteria zijn 1) vindt met zekerheid en vond de afgelopen jaren overstroming plaats 2) sedimenttransport is reëel 3) is al voor jaren een natuurgebied 4) zowel voedselarme als -rijke vegetatie komen er voor (het uitzetten van een transect is mogelijk) Fase B: Uitzetten van opvangmatten Fase C: Analyse van sediment Fase D: Beschrijving van locatie, hoogte, bodem en vegetatie (zie ook project 2.3.2a) Fase E: Verwerking van de gegevens Fase F: Rapportage Activiteiten 2006 . Resultaten tot 2005: Fase 1: Oriënteren keuze gebied/plek Fase 2: Uitzetten van opvangmatten Fase 3: Analyse van sediment Fase 4: Beschrijving van de locaties: hoogte, bodem en vegetatie Fase 5: Verwerking van de gegevens Fase 6: Rapportage in poster (Ecoflood, Polen 2003 en NCRdagen, Wageningen 2004), artikel (proceedings NCR dagen, Wageningen 2004).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. F.P. Sival

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
D18140 Nature and landscape

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation