KNAW

Research

Water management effects on food riches

Pagina-navigatie:


Update content


Title Water management effects on food riches
Period 01 / 2003 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1324406

Abstract (NL)

Aquatisch ecologisch rendement van waterbeheersmaatregelen in en rond haarvaten: voedselrijkdom Onderzoeksvraag Welke maatregelen (geprioriteerd naar efficiëntie) zijn nodig om de ecologische kwaliteit van aquatische ecosystemen (m.n. beken, laagveengebieden, wetlands en estuaria) te verbeteren (herstellen)? Waar in met name de ecologische hoofdstructuur maar ook andere gebieden dienen zij te worden genomen? Aanpak Het onderzoek en het te ontwikkelen beslissingsondersteunend expertsysteem wordt gericht op de haarvaten (beken, sloten als verbindende elementen in het landschap en als onderdelen van kerngebieden zoals laagvenen en wetlands) in Nederland. Het onderzoek wordt vooral op basis van beschikbare kennis uitgevoerd, waarin de volgende vragen centraal staan: 1. Op welke factoren en processen van het aquatisch ecosysteem hebben ruimtelijk-hydrologische maatregelen (vasthouden, bergen) invloed en hoe? 2. Wat zijn te verwachten/gebleken veranderingen als gevolg van dergelijke ruimtelijk-hydrologische maatregelen? 3. Wat zijn succes- en faalfactoren van maatregelen. Zelfde maatregel op andere locatie bijvoorbeeld heeft geen succes, en waarom dan niet? 4. Welke locatiekenmerken hebben en positieve of negatieve invloed op de slagingskans? 5. Zijn de effecten van genoemde maatregelen meetbaar en zo ja, hoe? 6. Hoe is het effect uit te drukken in ecologisch rendement? (wanneer spreek je van ecologisch rendement?) 7. Waar kan maatregel het efficiëntst worden ingezet (ruimtelijk gezien) en op welke schaal?Alterra De verzamelde kennis wordt opgenomen in een beslissingsondersteunend expertsysteem (DSS), bruikbaar voor verschillende doelgroepen (rijkswaterstaat, provincie, waterschappen, terreinbeheerders). Mogelijk kan dit DSS als module in Waterwijs gaan fungeren. Het DSS is een operationalisering van de beschikbare kennis. Dit instrument kan ook nog gevoed worden vanuit het nog vorm te geven DLO-programma Aquatische Ecologie van zoete wateren, waarmee het als een groeiprodukt fungeert. Het DSS kan onderdelen omvatten zoals: - situatiekeuze (watertype, type verstoring) - maatregelkeuze> - verwacht effect in termen van¿. (kwalitatief?) Het verzamelen van kennis vindt in 2003 plaats, implementatie en operationaliseren in 2004 en 2005.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. R.C. Nijboer

Related research (upper level)

Classification

D15600 Hydrospheric sciences
D18120 Surfacewater and groundwater
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation