KNAW

Research

New positions landscape elements

Pagina-navigatie:


Update content


Title New positions landscape elements
Period 01 / 2001 - 12 / 2002
Status Completed
Research number OND1324477

Abstract (NL)

De doelstelling van dit project is te komen tot een goed overzicht van:- wat voor soort landschapselementen er zijn (typen, functies)- wie de beheerders zijn en hoe ze worden beheerd - hoe de functievervulling is. De eerste stap is het maken van een goede beschrijving van de problematiek. Dit wordt gedaan door middel van analyse van de belangrijkste beleidsnota''s en interviews met vertegenwoordigers van de belangrijkste beleidsorganisatie en beheersorganisaties. De tweede stap is het maken van een typologie. Bij het opstellen van de nieuwe typologie zal uiteraard worden gekeken naar eerder gemaakte typologieën. De nieuwe typologie zal gebruikt moeten kunnen worden door zo veel mogelijk actoren in het veld van landschapselementen , o.a. LBN die een soort Atlas wil maken. Vervolgens wordt begonnen met het in beeld brengen van het beheer en de beheerders. Het gaat daarbij om de vraag: wie beheren welke typen elementen en hoe worden ze beheerd? De Achterhoek is een van de acht proeftuinen, waarin ook geëxperimenteerd gaat worden met groen-blauwe dooradering. Het gebied is relatief uitgebreid beschreven en bestudeerd en zal als casestudie gebied geselecteerd worden. Hierbij zal een analyse worden uitgevoerd van het beheer tegen de achtergrond van de functies van de elementen. Uit deze analyse worden aanknopingspunten voor verbetering van de functievervulling gedestilleerd. Binnen dit casestudy gebied zal extra aandacht worden besteed aan autochtoniteit . Een van de eventuele extra waarden van landschapselementen, het mogelijke voorkomen van autochtone boomsoorten, is recentelijk in de Achterhoek geïnventariseerd door EAM & Bronnen (2001-2002). Voor enkele combinaties van karakteristieke landschapselementen en de autochtone soorten die daarin voorkomen zullen de waarden en bedreigingen geïdentificeerd worden. Aan de hand hiervan wordt een beheervisie geformuleerd voor het behoud en versterking van betreffende elementen. Tevens zal een bijdrage geleverd worden aan de verdere communicatie/voorlichting omtrent deze problematiek.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Ing. A. Oosterbaan

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation