KNAW

Research

WLO- secretariat

Pagina-navigatie:


Update content


Title WLO- secretariat
Period 01 / 2001 - 12 / 2002
Status Completed
Research number OND1324513

Abstract (NL)

De Werkgemeenschap voor Landschapsecologisch Onderzoek (WLO), opgericht in 1972, is een vakvereniging voor iedereen die landschapsecologie tot zijn werkterrein rekent, zoals onderzoekers, beleidsmakers, planvormers, beheerders, docenten en liefhebbers. De belangrijkste doelstellingen, welke zonder prioriteitsvolgorde zijn weergegeven, van de vereniging zijn: ¿ Het stimuleren van verantwoord gebruik van landschapsecologische kennis bij beleidsontwikkeling en besluitvorming, ten aanzien van bestemming, inrichting en beheer van het landelijk en stedelijk gebied in binnen- en buitenland (beïnvloeding)¿ Het stimuleren van de wetenschappelijke ontwikkeling van de landschapsecologie (kennisontwikkeling) ¿ Het profileren van de landschapsecologie bij andere doelgroepen, via diverse kanalen en media (kennisdisseminatie) ¿ Het bevorderen van contacten tussen landschapsecologen met verschillende disciplinaire achtergrond (platformfunctie) ¿ Het vergroten van de slagvaardigheid   2001 Studiedagen: Januari 2001: Succes- en faalfactoren voor het beleid in het landelijk gebied. Landwerk i.s.m. WLO, KLV April 2001: Waterberging in laag Nederland: wat levert het op voor de natuur?. Samen met NECOV Mei 2001: Landbouw: drager van het Landschap? De invloed van Europa, samen met Alterra Sep 2001: Discussie: de mens als soort binnen de landschapsecologie Okt 2001: Ecohydrologie bruikbaar bij planvorming rondom stedelijke natuurExcursie: Aug 2001: Noord- en Midden Limburg, ecohydrologieTijdschrift: Uitgave tijdschrift Landschap: 4 nummersBoek: From Landscape Ecology to Landscape Science- Klijn en Vos (red)Overigen: Website onderhoud: www.landschap.nl Uitgave Landschapsprijs Jurering scriptieprijs Eerste verkenning bijeenkomst recreatie-natuur Aansturen over bevoegd verklaring bijzonder hoogleraar landschapsecologie, UU, per 27 juni 2001 accoord. Onderhandeling over leerstoel Wageningen nog niet afgerond  2002 Studiedagen/Briefings   13 juni 2002: Seminar Opschalen en neerschalen in de landschapsecologie, i.s.m. bijzonder hoogleraar landschapsecologie (WLO leerstoel) Dennis Whigham 26 september 2002 ALV met werkgroepenmarkt (zie onder werkgroepen) en discussie over netwerken voor natuur en mens door bijzonder hoogleraar landschapsecologie (WLO leerstoel) prof. dr. Paul Opdam. 11 december 2002 Symposium Om de toekomst van het rivierengebied! i.s.m. NCR.Communicatie Uitgave adresboek leden WLO en Landschap index Onderhoud website www.landschap.nlTijdschrift Landschap: 4 nummers van Landschap zijn verschenen, waaronder 2 themanummers: Referentiebeelden Nat Nederland (nummer 2002)Landbouw: drager van het landschap? (nummer 2002)  Werkgroepen Maart-april 2002 cursus Ecohydrologie i.s.m. Royal Haskoning 28-29 Juni 2002 excursie Wieden en de Reest, door werkgroep stedelijke ecologie 26 september 2002 Werkgroepenmarkt: De drie werkgroepen van de WLO hebben inzicht gegeven in hun activiteiten. Elke werkgroep heeft een eigen bestuur, waarvan iemand heeft vertellen wat het specifieke deelgebied inhoudt waar de werkgroep voor is ingesteld. Daarna heeft een lid van elke werkgroep een voordracht houden over een brandende kwestie op hun specifieke deelgebied: namens werkgroep stedelijke ecologie: Prof. T. de Jong, TU Delft; namens werkgroep historische ecologie: Drs. R. During, Alterra; namens werkgroep ecohydrologie: dr. R. van Diggelen, RU Groningen. 31 oktober 2002 Jaarvergadering werkgroep stedelijke ecologie: Stadsnatuurbeleid en de Flora- en faunawet.Algemene projectcoördinatie Ondersteuning bestuur WLO: vergaderingen voorbereiden, bijwonen en notulen uitwerken: totaal 9 keer Dagelijks Bestuur en 4 keer Algemeen Bestuur 26 september 2002: organisatie Algemene Ledenvergadering met inhoudelijke gedeelteProjectadministratie Boekhouding & Ledenadministratie LASER projectvoorstel Voorbereiding en indiening van projectvoorstel voor LASER "Het benoemen van waarden": Ontwikkeling van een methode voor het gebiedspecifiek benoemen van de waarden van natuur, landschap en cultureel erfgoed door wetenschappelijk verkregen kennis aan te vullen met kennis over de beleving door de inwoners en de som van die twee soorten kennis te onderwerpen aan een maatschappelijk keuzeproces.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. C.M.A. Hendriks

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation