KNAW

Research

GBDA: Farming plans nature and landscape

Pagina-navigatie:


Update content


Title GBDA: Farming plans nature and landscape
Period 01 / 2003 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1324553

Abstract (NL)

Doel van het project is te onderzoeken wat de huidige betekenis is van bedrijfsnatuurplannen en wat kunnen ze bijdragen aan de realisatie van een effectieve groenblauwe dooradering (het geheel van landschapselementen zoals houtwallen, perceelsranden, sloten, poelen etc.) van het landelijke gebied. Alle ons bekende belangrijke actoren die zich met bedrijfsplannen hebben bezig gehouden zijn telefonisch benaderd. Gevraagd is hoeveel van dergelijke plannen zij hebben opgesteld. Tevens is gevraagd in hoeverre zij informatie konden geven over andere initiatieven op dit vlak. Dit leverde een overzicht op van het aantal (ca. 1600) BNP¿s dat in de loop der jaren is opgesteld, van organisaties die zich hebben bezig gehouden met het ontwikkelen van concepten voor het opstellen van bedrijfsnatuurplannen en/of cursussen in dit verband hebben verzorgd, en van particulieren die na het volgen van een cursus voor het eigen bedrijf een bedrijfsplan hebben opgesteld. Tijdens de telefonische interviews is een aantal BNP¿s opgevraagd, zo goed mogelijk gespreid over geografie en opstellers. Van deze BNP¿s zijn er 22 inhoudelijk geanalyseerd. Daarnaast is in twee gebieden geanalyseerd wat er terecht is gekomen van al die plannen. BNP¿s zijn veelvormig. Dit hangt samen met de veelvormigheid in motivatie waarmee ze zijn opgesteld: van educatiemiddel voor agrariërs tot compensatie-instrument in het kader van vergunningverlening. De meest eenvoudige plannen beperken zich tot een opsomming van inrichting- en beheersmaatregelen, weergegeven op kaart. Meer uitgebreide plannen voegen daar aan toe: explicitering van doelstellingen, koppeling aan overheidsbeleid, natuurwetenschappelijke onderbouwing, financiële aspecten en een aanzet tot monitoring. Dit wordt veroorzaakt door het vrijblijvende karakter ervan en door een beperkte nazorg en monitoring. De realisatie van de BNP¿s is aanzienlijk: de helft (Alblasserwaard) tot driekwart (Winterswijk) van de opgenomen maatregelen is binnen twee à drie jaar na planoplevering gerealiseerd. Veel BNP¿s vormden een opmaat voor het verwerven van inkomsten uit agrarisch natuurbeheer. Het hoge realisatiepercentage in Winterswijk kan mede zijn veroorzaakt door de verplichting een plan op te laten stellen bij de aanvraag van een milieuvergunning.     Doorwerking Meer aandacht voor nazorg en monitoring zou de doorwerking in de praktijk kunnen bevorderen. BNP¿s hebben een grote potentie voor de realisatie van groenblauwe dooradering als vorm van groene diensten. De plannen moeten wel steeds nieuw leven ingeblazen worden.  De maatregelen op bedrijfsniveau komen pas echt tot hun recht als ze passen in een plan voor een cluster van bedrijven, `een regionatuurplan¿. Idealiter is er voortdurend zicht op wat er in een gebied wordt gedaan voor natuur- en landschappen wat dat oplevert aan groene diensten voor de samenleving en voor de producent in de vorm van marktconforme vergoedingen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader A.G.M. Schotman

Related research (upper level)

Classification

D18140 Nature and landscape
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation