KNAW

Research

Mieden area

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mieden area
Period 01 / 2002 - 12 / 2003
Status Completed
Research number OND1324573

Abstract (NL)

Het doel was te komen tot een inrichtings- en beheersplan voor de terreinen in het Miedengebied die in eigendom zijn van SBB. Het accent lag daarbij op natuurontwikkeling met behoud en ontwikkeling van cultuurhistorische waarden in het gebied middels een interactieve planbenadering. Staatsbosbeheer Fryslân krijgt geleidelijk een natuurgebied van circa 450 ha in de Zwagermieden, alsmede een cluster van ca 1000 ha Miedengebied tussen Drogeham, Twijzel, Buitenpost, Gerkesklooster en Augustinusga in eigendom. De realisatie hiervan geschiedt vooral in landinrichtingsverband. Thans is al ongeveer 60 % eigendom van SBB. Tijdens de eerste begrenzing van het gebied in de jaren `80 was het idee vooral in te zetten op cultuurgebonden natuur (mensgebonden natuur). Na het verschijnen van het Natuurbeleidsplan heeft een aanvullende oppervlakte de toekomstige bestemming ¿natuur¿ gekregen en is sterk ingestoken op ¿spontane/robuuste¿ natuur. Inmiddels keert het tij weer wat. Hoewel natuur zonder twijfel het primaire doel voor het gebied blijft, leeft steeds meer de wens ook de cultuurhistorische waarde van het gebied als belangrijke sturende factor te gebruiken bij de plannen voor (her)inrichting en natuurontwikkeling. De Nota Belvédere, `redenerend vanuit het belang van de cultuurhistorie een kwaliteit toevoegen aan ruimtelijk ontwikkelingen¿, heeft z¿n sporen reeds achtergelaten. Naast een groeiende aandacht voor cultuurhistorie is er ook sprake van een veranderend perspectief op de landbouw en de daardoor veranderende samenhang tussen landbouw en natuur. Deze maatschappelijke discussie leeft sterk binnen dit project. De notie dat ¿oernatuur¿ nogal wat maatschappelijke weerstand kan genereren en dat het zicht op hoge natuurresultaten in zo¿n situatie op een tijdshorizon van één tot twee decennia twijfelachtig is heeft tevens bijgedragen aan een verandering van inzicht. Staatsbosbeheer hecht grote waarde aan het betrekken van de lokale bevolking bij het ontwikkelen van een beheersvisie voor de Miedengebieden. Achtergrond hiervan is dat de aard en inrichting van de natuurgebieden het beste zouden moeten aansluiten op lokale wensen, aangezien de betreffende gebieden bovenal een lokale betekenis hebben. Middels een interactief planvormingsproces wil men nu komen tot maatschappelijk breed gedragen inrichtingsplannen, met als doel de uiteindelijke uitvoer van de plannen te versoepelen, en te bespoedigen. Een optimaal gebruik van het gebied dat goed aansluit bij de wensen van de lokale bewoners en daarbij goed rekening houdt met de waarden van natuur en landschap. De verwachting is dat deze ervaring kan bijdragen aan onderbouwing van de wens die bij Staatsbosbeheer leeft voor een vroegtijdiger integratie van het proces van draagvlak verkrijging bij projecten in het landelijk gebied. Het is niet verder gekomen dan een gedetailleerd projectvoorstel en een uitwerking van een planmethodiek.

Related organisations

Related people

Project leader Ir. J. Kruit

Related research (upper level)

Classification

D65000 Urban and rural planning

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation