KNAW

Research

Adapting recreation (2)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Adapting recreation (2)
Period 01 / 2003 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1324582

Abstract (NL)

Doel van dit onderzoek was om op een modelmatige wijze te analyseren hoe het recreatief gebruik van een bos- en/of natuurlandschap veranderd indien aangrenzend agrarisch cultuurlandschap ook voor recreatie wordt opengesteld. Variabele daarbij is de toegankelijkheid van het agrarisch gebied middels een variatie in de paddichtheid. Er is in verschillende scenario¿s nagegaan wat de verhouding is tussen het recreatiegebruik van het natuurlandschap en het cultuurlandschap. De scenario¿s betroffen zowel zogenaamde `abstracte¿ landschappen als fictieve meer `werkelijke¿ landschappen om na te gaan wat het betekent in de praktijk. De toegankelijkheid van het bos- en natuurlandschap bleef gelijk op 80 tot 100 m per hectare. De toegankelijkheid van het agrarisch cultuurlandschap in deze scenario¿s varieerde met een paddichtheid van 0 m, 40 m tot 80 m per ha. Met behulp van het recreatiemodel MASOOR, welke de verspreiding van wandelaars in een landschap simuleert, is vervolgens bepaald hoe zij het landschap in de verschillende scenario¿s gebruiken. Hieruit bleek dat openstelling van het agrarisch gebied voor wandelaars leidt tot een afname van de recreatiedruk en het ruimtegebruik in aangrenzend natuurgebied. Uitgaande van een gelijke aantrekkelijkheid van het natuur- en cultuurgebied geldt dat deze afname groter wordt bij een toename van de paddichtheid in het agrarisch gebied. De paddichtheid kan worden vergroot middels de aanleg van groenblauwe dooradering waardoor het overwegende open agrarisch landschap verandert in een half-open landschap met hogere opvang capaciteit voor recreatie. Uitgaande van een realistische paddichtheid in het open agrarisch gebied van ca. 40 m/ha, zoals ook geldt voor (open) heidegebieden, neemt het ruimtegebruik in het natuurgebied af tot ca. 80% en de recreatiedruk neemt af met ca. 35%.De recreatiedruk en de paddichtheid zijn sterk bepalende factoren voor het ruimtegebruik van een gebied. Drukke natuurgebieden vragen om een groter oppervlak aan opengesteld agrarisch gebied dan stille gebieden. Het verdient aanbeveling om het ruimtegebruik na te gaan voor gebieden van verschillende drukte. De recreatiedoeltypen benadering van Staatbosbeheer (indeling van gebieden in drukteklassen met bijbehorend voorzieningenniveau) biedt hiervoor een goede ingang. Voorts verdient het aanbeveling om een en ander in een case studie samen met een beheerder te testen. Zodoende kunnen dan ook sturingsmiddelen (padmarkering, padverharding, attractiepunten e.d.) en kwetsbare deelgebieden (bv. belangrijke broedgebieden) in de model analyse worden meegenomen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader T.A. de Boer

Related research (upper level)

Classification

D16800 Computer simulation, virtual reality

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation