KNAW

Research

Sustainable vegetable chain

Pagina-navigatie:


Update content


Title Sustainable vegetable chain
Period 05 / 2002 - 12 / 2003
Status Completed
Research number OND1324622

Abstract (NL)

Met het AKK-project ''Duurzame internationale groenteketens'' willen de bedrijven, Groentehof BV, Center Parcs, Jumbo Supermarkten, FresQ, Jac van den Oord en Stichting Milieukeur samen met het Productschap Tuinbouw en de onderzoekinstituten LEI en A&F onderzoeken hoe een internationaal ketenconcept voor jaarrond aanbod van duurzame groente kan worden ontwikkeld zouden kunnen worden. Dit project is uitgevoerd binnen de kaders van het AKK co- innovatieprogramma ''duurzame agrofood ketens''. Er is een consumentenonderzoek uitgevoerd ten behoeve van het stimuleren van de vraag naar duurzame groente en het formuleren van een gerichte communicatiestrategie. Op basis van de uitgangspunten van de Milieukeur certificatieschema''s, aangevuld met andere wetenschappelijke en praktijkliteratuur, is nagegaan hoe duurzaamheidaspecten in internationale ketens kunnen worden vastgesteld. Er is onderzoek uitgevoerd naar de ketenknelpunten in de ontwikkeling van Milieukeurketens. Waar stokt het in de toeleverende keten, wat zijn de mogelijkheden? Hiertoe zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van alle betrokken schakels in Nederlandse, bestaande, ketens (retailers - tussenhandel - telers). Consumenten vinden duurzame groenten passen bij Jumbo supermarkten en bij Center Parcs. Voor beide bedrijven zijn aanbevelingen gedaan ten aanzien van de communicatie over het gebruik en het aanbieden van duurzame groente. Het betreft adviezen voor consu-mentencommunicatie op product-, filiaal of formule- en corporate niveau. Deze aanbevelingen zijn ook goed bruikbaar voor Groentehof, Jac van den Oord en FresQ. De aanbevelingen die gedaan zijn ten aanzien van het vaststellen van duurzaamheid in internationale ketens zullen door Milieukeur ingebracht worden in een onderzoek naar een convenantsaanpak voor de opschaling van Milieukeur. Door samenwerking en afstem-ming van inspanningen en acties wordt getracht de aanbod en afzet van Milieukeur te vergroten. De geconstateerde knelpunten in de keten van duurzame cq. Milieukeur aardappelen en groenten, geven inzichten waar opgelet dient te worden voor de ontwikkeling van suc-cesvolle ketens van duurzame aardappelen en groenten. Er zijn aanbevelingen voor toeleveranciers voor het beter organiseren van het aanbod op de behoefte van retailers en grootverbruikers. En er wordt aangegeven hoe een inkoopmonitor voor duurzame groente kan worden ingezet als een belangrijke en praktische stimulans voor het creƫren van vol-doende vraag aan het einde van de keten, door retail en grootverbruikers. Tijdens de overleggen van stuurgroep en werkgroepen, die op wisselde locaties wer-den gehouden, werd duidelijk dat de deelnemende bedrijven elkaar van informatie voorzagen op met name het gebied van verpakkingen en communicatie. Dit project heeft er ook toe geleid dat de bedrijven die momenteel communiceren met Milieukeur nagaan hoe de verschillende communicatie-uitingen met Milieukeur op elkaar afgestemd kunnen wor-den om hiermee synergie te bewerkstelligen.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. K.J. Kramer

Related research (upper level)

Classification

D18200 Plant production and animal production
D54000 Pedagogics
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation