KNAW

Onderzoek

Ondernemersgroepen 2004-2005

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ondernemersgroepen 2004-2005
Looptijd 11 / 2004 - 12 / 2005
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324639

Samenvatting

Het doel van dit vervolg project is een markt te ontwikkelen voor kennisoverdracht, -uitwisseling en -ontwikkeling ter versterking van het ondernemerschap voor de groep volgers. En deze groep te laten ervaren dat ze met deze kennis beter in kunnen spelen op de veranderende markt en kritischere maatschappij. Dit gebeurt door: 1. Vraag te scheppen bij de groep volgers onder de tuinbouwondernemers. 2. Doorontwikkelen en te verbreden van aanbod van kwalitatief goede adviseurs dat met      deze problematiek kan werken. 3. Het uitdragen van ervaringen op het gebied van ondernemerschap.   Vanuit punt 1 van de doelstelling is gekozen om pilot ondernemersgroepen te vormen, waarin door adviseurs met ondernemers in een aantal bijeenkomsten actief wordt gewerkt aan kennisoverdracht en vervolgens het maken van een eerste uitwerking van bovenstaande vraagstukken voor het eigen bedrijf. Aan punt 2 wordt invulling gegeven door in deze bijeenkomsten naast elke adviseur een adviseur in spé de mogelijkheid te geven ervaring op te doen. Daarnaast wordt in een intervisie bijeenkomst van de adviseurs, de ervaringen van het werken in de ondernemersgroepen geëvalueerd.De resultaten en ervaringen van de ondernemersgroepen zullen gebundeld worden en via artikelen uitgedragen worden. FaseringFase 0: Invulling inhoud, maken flyer en werving eerste groepenFase 1: Test met 3 ondernemersgroepen    Fase 2: Verbreding naar meer groepenFase 3: Kennisverspreiding Fase 0Met de groep adviseurs wordt een keuze gemaakt van welke van genoemde onderwerpen we kunnen aanbieden en wie dat onderwerp uitwerkt. Per bijeenkomst van de ondernemersgroepen komt een onderwerp aan de orde. We richten ons op minimaal 4 onderwerpen voor de eerste ronde van bijeenkomsten en nog eens 4 voor de volgende ronde.De inhoud van deze onderwerpen wordt door de werkgroep uitgewerkt. In deze fase wordt een keuze gemaakt welke adviseur welke onderwerpen behandeld en bij welke ondernemersgroep. Opzet en onderwerpen komen op een flyer, die bij de werving kan worden gebruikt. In deze fase worden de deelnemers geworven. Actieve werving vanuit de eigen klanten kring is hierbij noodzakelijk. Vanuit het PPO zal ook actief deelnemers geworven worden bij de deelnemers aan praktijknetwerken.Deze fase loopt van oktober tot en met januari 2005. Fase 1In de periode november 2004 tot februari 2005 worden 2 ondernemersgroepen gestart. Deze groepen komen elk 3 keer elkaar. In de vierde bijeenkomst zal ook aandacht worden besteed aan de ervaringen van de deelnemers. Aan het eind van deze periode is er een intervisie bijeenkomst van de adviseurs. In deze bijeenkomst worden ervaringen en resultaten gedeeld en wordt de werkwijze, de inhoud van de bijeenkomsten kritisch bekeken en op basis hiervan doorontwikkelt. Fase 2In de periode maart ¿ december 2005 wordt voor de 3 lopende groepen elk nog eens 3 bijeenkomsten georganiseerd.Daarnaast worden nog eens 2 nieuwe groepen gestart die elk ook 2 x 6 bijeenkomsten gaan draaien. In deze groepen wordt de doorontwikkelde en getoetste kennis en ervaringen gepresenteerd en bediscussieerd.In oktober 2005 worden de bijenkomsten tot dan toe geëvalueerd en wordt bekeken of in 2006 nog een serie groepen gestart wordt en of de lopende groepen verder willen.   Fase 3Van de onderwerpen die op de bijeenkomsten worden behandeld wordt een flyer gemaakt, met daarin de onderliggende theorie met voorbeelden van de in de ondernemersgroepen gevonden uitwerkingen en ervaringen. Deze opgedane kennis en ervaringen zullen gedurende het project in artikelen worden verwerkt. De opzet van een ondernemersgroep¿ Deelnemers: Ondernemers (8-12), 2-3 adviseurs en aspirant adviseurs, ondersteuning   door onderzoeker¿ Frequentie: Elke groep komt 2 x 3 keer bijeen.¿ Duur: 15:00 tot 20:00 uur¿ Locatie: PPO?¿ Onderwerpen: Er worden minimaal 8 onderwerpen aangedragen. De ondernemers    geven zelf aan welke vraagstukken ook binnen hun bedrijven leven en ze op de      agenda willen zetten. ¿ Programma:    o (terugblik op de vorige bijeenkomst)    o een stuk theoretische onderbouwing van het in gebrachte vraagstuk   o de ondernemers werken in groepjes onder begeleiding voor enkele eigen situaties        een oplossingsrichting uit   o maaltijd   o presentatie oplossingsrichtingen   o discussie over oplossingsrichtingen    o afsluiting met afspraken voor de volgende bijeenkomst.¿ Kosten: De ondernemers betalen voor deelname  ¿ 200,-- Relatie ander onderzoekDit onderzoek borduurt verder op de resultaten van het onderzoek van het project 41414044 Ontwikkeling hulpmiddelen voor het ondernemerschap en project 41414021 Personeelsmanagement en imago in de Glastuinbouw.Verder zoekt het project aansluiting bij andere projecten die in de 400 II en IV  lopen door, voor deze ondernemersgroepen actief deelnemers te werven bij de deelnemers aan praktijknetwerken die lopen binnen deze programma¿s. ¿ Voor ondernemers de bewust wording van vraagstukken rondom ondernemerschap    binnen hun bedrijf en enkele ideeën voor het aanpakken van de vraagstukken. Delen    van ervaringen, kennis en werkwijze met andere ondernemers rondom    ondernemerschap.¿ Voor de adviseurs uitwisseling van kennis, ervaring met andere onderwerpen, aanpak    en onderlinge feedback.¿ Voor de sector een map met uitgewerkte onderwerpen op flyers en publicaties.¿ Modules voor het behandelen van onderwerpen rondom ondernemerschap met groepen    ondernemers.¿ Enkele artikelen over dit onderwerp.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ing. P.C.M. Vermeulen

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18200 Plantaardige productie en dierlijke productie
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie