KNAW

Research

Technical aspects organic dairy farming (Aver Heino)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Technical aspects organic dairy farming (Aver Heino)
Period 01 / 2001 - 12 / 2004
Status Completed
Research number OND1324645

Abstract (NL)

Dit project levert een bijdrage aan de groei van de biologische melkveehouderijsector; met technische vernieuwingen en vergelijkend onderzoek worden knelpunten in de bedrijfsvoering opgelost. Op verschillende manieren worden de resultaten onder de aandacht gebracht: rapporten, artikelen in de vakpers, de website van Aver Heino en de Biofoon, excursies, open dagen, inleidingen (bijdragen aan themadagen, studieclubs etc). De resultaten zijn veelal toepasbaar op gangbare melkveebedrijven, zodat dit project ook een bijdrage levert aan de verduurzaming van de melkveehouderij in het algemeen. Het project richt zich op technische knelpunten, geconstateerd in een knelpuntenanalyse en in projecten op en met biologische praktijkbedrijven, m.n. Bioveem. Voorheen omvatte dit project de gehele bedrijfsvoering. Door bezuinigingen vervalt onderzoek met betrekking tot N-benutting in de vruchtwisseling op bedrijfsniveau, diergezondheid, bemesting van gras/klaver en de verdere ontwikkeling van het gras/klavergroeimodel. Continuteelt van snijmaïs wordt afgeslankt voortgezet in de vruchtwisselingsproef. Dit project wordt uitgevoerd onder biologische bedrijfsomstandigheden, een belangrijke randvoorwaarde om conclusies voor de biologische sector te kunnen trekken. Door afstemming met andere onderzoeks-programma¿s wordt er naar gestreefd de experimenten aan te sluiten op experimenten onder reguliere omstandigheden, overlappingen te voorkomen en interpreteerbaarheid voor de totale sector te waarborgen. Het project heeft zich in de startfase met name bezig gehouden met de omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering. Verder is gewerkt aan een programma van eisen voor de nieuwe gebouwen. De onderzoeksstal werd in 2001/2002 gebouwd. In 2003 is het Kenniscentrum gebouwd. Kennisdoorstroming komt steeds nadrukkelijker naar voren als doelstelling van dit project. Het onderzoek richt zich sinds 2001 op technische aspecten van de biologische bedrijfsvoering. Korte omschrijving van de planning voor 2004: Monitoring van en bepaling van relaties tussen bedrijfsvoering, klaveraandeel in grasland, bodemvruchtbaarheid en grondwaterkwaliteit; er zullen minder analyses worden uitgevoerd op de bodemmonsters dan in voorgaande jaren. Mestonderzoek (mestproductie en -kwaliteit van verschillende vloertypen en mestscheidingssystemen; bemestingsdemo in snijmaïs en gras/klaver met verschillende typen mest). Voedingsonderzoek, gericht op de eis per 24 augustus 2005 van 100% biologisch (meng)voer (voederproef stalperiode 2002/2003 aangevuld met economische berekeningen). Demo¿s alternatieve voedergewassen, met aandacht voor voederkwaliteit in aansluiting op het voedingsonderzoek en (bij goedkeuring) een EU-project Healthy Food for Europe (Amaranth en quinoa). Vruchtwisselingsproef (optimale N-benutting in verschillende vruchtwisselingen met gras/klaver, triticale en maïs, met verschillende bemestingsniveaus); per 2003 uitgebreid met continu- teelt snijmaïs. Toetsing innovaties mechanische onkruidbestrijding. Beweidingsonderzoek gras/klaver (afronding toetsing methodieken voor de meting van gewasopname Rassenonderzoek (afronding CGO (Cultuur- en gebruikswaarde onderzoek; instandhouden van proefveldjes voor demo-activiteiten). Updaten van bestaande modellen met resultaten uit monitoring en de verschillende experimenten. Activiteiten met betrekking tot kennisuitwisseling en kennisoverdracht: onderhouden website Aver Heino, bijdragen aan themadagen. Oplossingen voor knelpunten in de biologische melkveehouderij. Deze oplossingen zijn functioneel, praktisch toepasbaar (deels ook voor gangbare melkveehouders) en economisch rendabel. Hiermee wordt een biologische bedrijfsvoering haalbaar voor een grotere groep melkveehouders. Daarnaast geven ze biologische melkveehouders handvatten ter verbetering van de bedrijfsresultaten. Resultaten 2004: Artikel vakpers met resultaten van monitoring (feb-04) Artikel vakpers mestproductie en -kwaliteit van verschillende vloeren (apr-04) Rapportage en artikel vakpers voederproef met strategieën voor 100% biologisch voer (sep-04) Artikel vakpers waarde alternatieve voedergewassen voor eiwitvoorziening (nov-04) Artikel vakpers perspectief van een nieuwe geleide schoffel en bewerkingen in het donker (apr-04) Rapportage (apr-04) en wetenschappelijk artikel (dec-04) waarde voor de praktijk van verschillende methodieken om gewasopname te bepalen Artikel vakpers effect van graasduur op opname van gras, klaver en snijmaïs en N-benutting (mrt-04) Rapportage (jun-04) en artikel vakpers (aug-04) rassenonderzoek met additioneel het effect van bemestingsniveau en Engels raaigrastype Open dag Aver Heino (in 2004 wellicht gekoppeld aan het 75-jarig bestaan van Aver Heino)

Related organisations

Related people

Project leader Ing. H.A. van Schooten

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation