KNAW

Onderzoek

Ontwikkeling welzijnsmonitor vleesvarkens

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ontwikkeling welzijnsmonitor vleesvarkens
Looptijd 01 / 2004 - 12 / 2007
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1324690

Samenvatting

Dit project heeft als doel om samen met verantwoordelijke ketenpartners een welzijnsmonitor voor vleesvarkens te ontwikkelen die maatschappelijk is gewenst en wetenschappelijk is onderbouwd, in de praktijk toepasbaar is en wordt geaccepteerd en waarbij de kosten in de keten kunnen worden terugverdiend. In dit project ligt de nadruk op de wetenschappelijke onderbouwing van dier- en omgevingsparameters. De omgeving waarin de monitor wordt ontwikkeld is de conventionele varkenshouderijsector. Aan de ontwikkeling van een methode om het welzijn van varkens op het primaire productiebedrijf vast te stellen wordt vanuit verschillende invalshoeken gewerkt. Grofweg kunnen drie methodes worden onderscheiden: 1) Een methode waarbij uitsluitend kenmerken van de omgeving van het dier - design parameters genaamd - worden gebruikt om een inschatting te maken van het welzijn van het dier; 2) een methode waarbij welzijnsindicatoren worden afgeleid van parameters die aan het dier worden vastgesteld '' zogenaamde performance parameters '' en 3) een methode waarbij een subjectieve beoordeling plaatsvindt door deskundigen van het dier in haar omgeving. Ieder van deze methodes heeft voor- en nadelen. Een goede welzijnsmonitor bevat stellig elementen uit elk van deze drie methodes. Gelet op de discussie tussen NVV en LTO- varkenshouderij over implementatie van het welzijn van dieren in ketenkwaliteitssystemen als IKB is voorzichtigheid met dit onderwerp geboden. In eerste instantie wordt in persoonlijke gesprekken de belangstelling gepeild bij relevante ketenactoren als PVE, LTO, NVV, Nutreco en Dumeco. Wensen en voorwaarden uit de retail- en fast-food sector zijn leidend voor de kaders waarbinnen de welzijnsmonitor kan worden ontwikkeld. Het eerste half jaar wordt vooral besteed aan het zoeken naar mogelijkheden en initiatieven die vanuit de sector worden genomen waarbij behoefte is aan kennisondersteuning. In eerste instantie zal er een inventarisatie plaatsvinden van bestaande kwalteitsstandaarden en van de mate waarin het welzijn van dieren daarin is geborgd. Deze inventarisatie wordt gerapporteerd aan en besproken met betrokkenen. Tegelijkertijd wordt literatuuronderzoek uitgevoerd waarbij mogelijke kandidaat dier- en omgevingsparameters op praktische bruikbaarheid en relevantie worden beoordeeld. De resultaten worden met de sector besproken en getoetst op de praktische haalbaarheid. Onder de voorwaarde van samenwerking en co-financiering wordt een projectvoorstel geformuleerd voor het ontwikkelen van een welzijnsmonitor voor vleesvarkens. Deze monitor zal zijn gebaseerd op dier- en omgevingsparameters waarbij de keuze van deze parameters breed zal worden afgestemd. Nadat overeenstemming is bereikt wordt een definitief onderzoeksplan geschreven en in uitvoering genomen. LNV wil initiatieven vanuit de sector ondersteunen die gericht zijn op het inzichtelijk maken en bevorderen van het welzijn van vleesvarkens op het primaire productiebedrijf. Voor het vaststellen van het dit welzijnsniveau is informatie nodig die ontleend moet worden aan het dier zelf; zgn. performance parameters. Conform het beleid van LNV zal deze informatie door de keten heen beschikbaar moeten zijn voor de retail en voor de consument. Het is de bedoeling een workshop te houden met als deelnemers vertegenwoordigers van LNV, van de sector, van de dierenbescherming en van het onderzoek. Hier wordt het concept projectplan voorgelegd voor discussie. De resultaten van de discussie worden verwerkt tot een definitief projectplan. Alvorens het onderzoek te starten wordt het projectplan bij de deelnemers in het onderzoek toegelicht.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Ir. S. Bokma

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie