KNAW

Research

P1009-2 WaterSigns-using positive metaphors about water

Pagina-navigatie:


Update content


Title P1009-2 WaterSigns-using positive metaphors about water
Period 08 / 2007 - unknown
Status Completed
URL http://www.watertekens.nl/
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&proj=26
Research number OND1325471
Data Supplier website

Abstract (NL)

Waterbeheerders moeten in hun communicatie tegenwoordig wel eens een minder prettige boodschap uitdragen naar de burger. Ruimte voor water raakt de belangen van de burger. Voor waterbeheerders, die gewend zijn met technische innovaties het waterbeheer te verbeteren, is het nieuwe waterbeheer niet altijd gemakkelijk uit te leggen. Daar komt nog bij dat het vertrouwen van de burger in de overheid de laatste jaren sterk is gedaald. Er moeten dus nieuwe communicatiestrategieën worden ontwikkeld, die rekening houden met de uiteenlopende beleving van water bij belanghebbenden.

Watertekens heeft ook een eigen projectenwebsite, zie www.watertekens.nl.

Doel en knelpunten
Doelen van het project zijn:
het verkrijgen van inzicht in de beleving en waardering van water en waterbeheer door de burgers, het ontwikkelen, toepassen en evalueren van communicatiestrategieën en methoden waarin ruimte is om in te spelen op de uiteenlopende beleving van burgers en belanghebbenden t.a.v. water en waterbeheer, het expliciteren, verspreiden en beheren van praktijkkennis over communicatie binnen waterbeherende organisaties en tussen de organisaties onderling
Waterbeheerders zijn van oudsher gewend technische innovaties uit te voeren om het waterbeheer te verbeteren. In communicatie met de burgers was dit meestal een win-win situatie. Met de verandering van het waterbeheer moeten waterbeheerders de boodschap uitdragen dat belanghebbenden ruimte moeten inleveren om het waterbeheer goed uit te voeren. Voor de communicatie met de burgers betekent dit dat de gebruikelijke communicatietrajecten niet meer voldoen. Daarnaast raakt de belevingswereld van de burger steeds verder gefragmenteerd. Doordat de burger mondiger is en is de legitimiteit van de overheid niet meer vanzelfsprekend is, ontstaan conflicten in de planvorming op basis van verschillen in beleving van de betekenis van water in het gebied.
Deze ontwikkelingen leiden tot een kennisachterstand bij waterbeheerders, op wetenschappelijk en praktijkniveau, op het gebied van beleving van water en communicatieprocessen. Voor projectleiders is wetenschappelijke literatuur hierover onvoldoende toegankelijk. Daarnaast wordt individueel opgedane kennis zelden expliciet gemaakt voor de hele organisatie. Hierdoor leren wel individuele projectleiders over succesvolle en minder succesvolle methoden, maar deze kennis wordt niet verspreid binnen de eigen organisaties. De stap van individueel leren naar een lerende organisatie op het gebied van communicatie is meestal nog niet gemaakt.

Plan van aanpak:
De activiteiten van WaterTekens zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:
1. praktijkcases: deze staan centraal en betreffen situaties waar waterbeheerder plannen ontwikkelen voor ingrepen in het waterbeheer die consequenties hebben voor de inwoners. In elke praktijkcase wordt een actorenanalyse gemaakt.
2. belevingsonderzoek: dit onderzoek levert meer inzicht in de betekenis van water voor burgers en de knelpunten die kunnen ontstaan tussen deskundigen en leken door verschillende beelden van water en van mogelijke risico s. betekenissen. Veel aandacht wordt besteed aan het ontstaan en beïnvloeden van de betekenissen van water.
3. toepassen van innovatieve communicatiemethoden, waarbij bewoners als ervaringsdeskundige worden aangesproken en voorkomen wordt dat al bij de start van het proces de hakken in het zand staan.
4. leergemeenschap (Community of Practice). In de leergemeenschap wordt kennis over beleving en communicatie, zowel van individuele projectleiders als vanuit de praktijkcases van WaterTekens, verspreid binnen de deelnemende organisaties en naar andere waterbeheerders.
Resultaten

Het project moet leiden tot:
kennis over succesvolle, nieuwe communicatiestrategieën, kennis over beleving van water, toepassing van deze kennis opdat implementatie van projecten succesvoller verloopt, versterking van de kennisinfrastructuur bij de deelnemers aan het project, versterking van de kennisinfrastructuur bij overige geïnteresseerde waterbeheerders, versterking van het netwerk van projectleiders en communicatiedeskundigen bij waterschappen en andere waterbeheerders, succesvol geïmplementeerde projecten bij de betrokken waterbeheerders

Eindresultaat:
Verbetering van communicatie tussen waterbeheerders en burgers. Succesvol geïmplementeerde en maatschappelijk gedragen projecten.

Related organisations

Other involved organisations

Waternet, NOK

Related people

Project leader Dr. A.E. Buijs

Classification

D16400 Information systems, databases

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation