KNAW

Onderzoek

P5096 Rijke Delta

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel P5096 Rijke Delta
Looptijd 08 / 2007 - onbekend
Status Lopend
URL http://www.levenmetwater.nl/proj_templ?mm=1&sm=2&proj=77
Onderzoeknummer OND1325485
Leverancier gegevens website

Samenvatting

De Deltawerken hebben het zuidwestelijk deel van Nederland weliswaar veiligheid gebracht, maar waterkwaliteit, natuurontwikkeling, visserij en recreatie hebben de nadelen ervan ondervonden. De wens (Nota Delta Inzicht) is een dynamische Delta met open verbindingen met de grote rivieren en de zee, waarbij veiligheid tegen overstromen tegelijk een randvoorwaarde is. Dit is niet alleen een technische uitdaging: de betrokken instellingen zullen ook innovatief moeten samenwerken bij het realiseren van deze ingrijpende vernieuwing van het water- en landbeheer.
Doel en knelpunten
Doel
Onderzoeken welke technische, bestuurlijke en kennis-aspecten een meer dynamische Delta in de weg staan. Het gaat om veel belanghebbenden bij het vergroten van de estuariene dynamiek door het creƫren van open verbindingen tussen de Noordzee en de rivieren.
Knelpunten
Er is sprake van een afnemende kwaliteit van de watersystemen in het Deltagebied. De Deltawerken hebben naast meer veiligheid- gezorgd voor compartimentering van het gebied in zoete en zoute wateren, waarin de getijdebewegingen (deels) zijn verdwenen. Dit leidt tot vermindering van de biodiversiteit. Door afsluiting van het estuarium van de grote rivieren daalt de waterkwaliteit (o.a. blauwalg, stank), wat nadelig is voor de visserij en recreatie.
Behalve deze inhoudelijke knelpunten, zijn er organisatorische knelpunten, die een transitie naar een dynamische Delta in de weg kunnen staan. Instituties en belangenverenigingen hebben hun eigen doelstellingen en belangen die serieus moeten worden genomen voordat het groene licht voor een systeeminnovatie geven kan worden.
Plan van aanpak
Het plan van aanpak omvat drie fasen:
Inzicht verkrijgen in de waterloopkundige mogelijkheden en onmogelijkheden voor het realiseren van estuariene dyanamiek , Verkennen van mogelijkheden voor gezamenlijke inzet met onderzoekers, bestuurders en belangenorganisaties, Uit 1 en 2 volgt eventueel de formulering van een opstartproject voor systeeminnovatie in de Delta (met o.a. een Plan van Eisen).
Resultaten
Een haalbaarheidsanalyse voor de estauriene dynamiek in de Delta. En als die positief is, een ontwerp van een systeem-innovatie proces waarin alle stakeholders betrokken worden.
Eindresultaat
Analyse met realistische opties (waterloopkundig/biologisch en bestuurlijk) voor een systeeminnovatie in de richting van een Rijke(re) Delta, waarbij natuurwaarden, economie en veiligheid voorop staan. Op de lange termijn beoogt dit richtinggevend te zijn voor de uitwerking en realisering van een Rijke Delta.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Bureau Stroming

Betrokken personen

Classificatie

D15600 Hydrosfeerwetenschappen
D18120 Oppervlaktewater en grondwater
D18140 Natuur en landschap

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie