KNAW

Research

Pedagogical quality

Pagina-navigatie:


Update content


Title Pedagogical quality
Period 01 / 2007 - unknown
Status Current
Research number OND1325509
Data Supplier KPC Groep

Abstract (NL)

De pedagogische dimensie in de schoolpraktijk staat de laatste jaren in toenemende mate in de belangstelling. Dat is weliswaar niet voor het eerst en voor sommigen niets nieuws, maar de brede aandacht is wel opvallend na de vrij dominante aandacht voor de cognitieve prestaties van leerlingen en scholen in wetenschap, beleid en praktijk van het onderwijs gedurende de laatste decennia. De huidige aandacht voor de pedagogische dimensie komt voor een deel voort vanuit het belang van een pedagogische vorming van leerlingen voor een zelfstandig en verantwoordelijk maatschappelijk functioneren en zorgen over dat functioneren. Zo worden discussies over de pedagogische opdracht van de school al snel verbonden aan veronderstellingen over verval van normen en waarden, het tegengaan van criminaliteit, geweld en discriminatie, en dergelijke. Het belang ervan is echter breder. Zo is er meer erkenning voor de vormende invloed van scholen in een samenleving waarin de opvoedende rol van traditionele instituten als gezin en kerk af lijkt te nemen. En daarbij gaat het om meer dan om het tegengaan van misstanden. Het gaat bijvoorbeeld ook om het voorbereiden van leerlingen op een multiculturele samenleving. Ook erkent men meer en meer dat voor het maatschappelijk functioneren later niet alleen vakkennis en vakvaardigheden van belang zijn, maar ook voor burgerschap relevante kwaliteiten als tolerantie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, en dergelijke. Deze normen en waarden worden steeds meer gezien als doelen van het onderwijs en niet meer als waarden die leraren onbewust overdragen. Naast dit maatschappelijk belang van de pedagogische dimensie in de praktijk van het onderwijs is er ook een specifieker belang voor het onderwijs zelf. Steeds meer worden scholen en leraren geconfronteerd met de noodzaak aandacht te besteden aan de persoonsvorming van hun leerlingen. Soms is dat omdat men in de klas geconfronteerd wordt met onderwijsleerproblemen die niet in de eerste plaats veroorzaakt worden door leerproblemen, maar door sociaal emotionele moeilijkheden. Daarnaast is het duidelijk dat leren en onderwijzen niet in een 'didactisch vacuüm' plaatsvinden, maar beïnvloed worden door pedagogische processen. Door dit alles neemt de zorgtaak van het onderwijs toe. De grote aandacht voor de pedagogische dimensie in de schoolpraktijk betekent overigens niet dat iedereen even gelukkig is met een expliciete opvoedende taak van de school. Sommigen zijn er tegen vanuit principiële overwegingen en vinden bijvoorbeeld dat de persoonlijkheidsvorming het exclusieve domein is van de primaire opvoedingsomgeving. Anderen hebben praktische bezwaren zoals de overladenheid van het huidige onderwijs, het gebrek aan voldoende specifieke kennis en vaardigheden bij leraren, en dergelijke. Ook al is men voor een expliciete opvoedende taak van de school, dan betekent dat niet dat duidelijk is hoe een en ander concreet uitgewerkt moet worden in doelstellingen, materialen, procedures, handelen en werkwijzen. Hoe men er ook over denkt, het is duidelijk dat scholen geconfronteerd worden met vragen op het terrein van Pedagogische kwaliteit. Zo is het voor veel scholen een belangrijke vraag hoe zij de pedagogische doelen die zij nastreven, moeten uitwerken in een pedagogisch profiel van de school, in regels voor de omgang op school, in leermateriaal en pedagogisch-didactisch handelen, in procedures voor toetsing, in verantwoordingen naar anderen, en dergelijke.

Related organisations

Secretariat KPC Group

Related people

Project leader J.C. van der Horst

Classification

D52000 Educational theory

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation