KNAW

Research

Development of overweight in adolescence. Genes, growth & mood

Pagina-navigatie:


Update content


Title Development of overweight in adolescence. Genes, growth & mood
Period 08 / 2005 - 06 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1326193
Data Supplier Website Trails

Abstract (NL)

De prevalentie van obesitas bij kinderen neemt ook in Nederland in hoog tempo toe. Cijfers uit 2003 tonen een prevalentie van 10-15% voor overgewicht en 1-2% voor obesitas. Ook het vóórkomen van complicaties van overgewicht neemt hierdoor sterk toe toe. Obesitas is geassocieerd met negatieve effecten op de gezondheid. Meer specifiek gaat het zowel om psychosociale als somatische pathologie, zoals hypertensie, dyslipidemie, diabetes mellitus type 2 en andere metabole abnormaliteiten. Deze metabole problemen gerelateerd aan obesitas zijn beschreven als het metabool syndroom en zijn geassocieerd met een verhoogd risico op atherosclerotisch cardiovasculair lijden. Het ontwikkelen van het metabool syndroom op volwassen leeftijd start mogelijk reeds op de kinderleeftijd. In een subpopulatie van Amerikaanse adolescenten werd een prevalentie van 6.8% gevonden van het metabool syndroom onder adolescenten met overgewicht. De prevalentie onder adolescenten met obesitas was 28%. Hieruit kunnen we concluderen dat niet alle adolescenten met overgewicht reeds vroeg het metabool syndroom ontwikkelen. De belangrijkste doelstelling van de GECKO-TRAILS studie is, het onderzoeken van de relatie tussen obesitas op de kinderleeftijd en het persisteren van obesitas en ontwikkeling van het metabool syndroom in adolescentie en volwassenheid. Genetische, metabole, psychologische en omgevingsfactoren zullen worden bestudeerd. De studie is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen de Tracking of Adloscents Individual Lives Survey (TRAILS) en het Groningen Expertise Centrum voor Kinderen met Overgewicht (GECKO). Deze studie betreft een bevolkingscohort van 2200 kinderen in Groningen en Friesland, nu ongeveer 15 jaar oud. De adolescenten zijn reeds tweejaarlijks gevolgd vanaf de leeftijd van 10 jaar. Gedurende de komende tweejaarlijkse beoordeling zullen, naast het psychosociale protocol, extra vragenlijsten worden toegevoegd en biomedische gegevens worden verzameld. De vragenlijsten zullen zich onder andere richten op gewicht en lengte van familieleden, familie anamnese betreffende het metabool syndroom en zwangerschapsgegevens. De biomedische gegevens omvatten onder meer anthropometrie en lichaamssamenstelling (Bioelektrische Impedantie Analyse). Tevens zal bloed worden afgenomen voor analyse van onder andere een metabool profiel, DNA en proteomics. Deze gegevens worden gebruikt voor het evalueren van voorgenoemde genetische, metabole en omgevingsfactoren. We streven ernaar om, op basis van deze en eerdere gegevens, kinderen vroeg te kunnen identificeren, die een verhoogd risico hebben op cardiovasculaire aandoeningen op volwassen leeftijd. Het identificeren van zulke risicogroepen kan leiden tot tijdige en individueel aangepaste interventiestrategieën.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. P.J.J. Sauer
Supervisor Prof.dr. R.P. Stolk
Doctoral/PhD student Dr. E.T. Liem

Classification

D21700 Physiology
D23362 Pediatrics
D23370 Social medicine

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation