KNAW

Onderzoek

HELPING HANDS - Comparing short-term and sustained effects of strategies...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel HELPING HANDS - Comparing short-term and sustained effects of strategies to improve nurses' adherence with hand hygiene prescriptions
Looptijd 05 / 2007 - 01 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1326383
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

Handhygiëne is de belangrijkste maatregel in de preventie van ziekenhuisinfecties (Larson 1988, 1995). Desondanks worden voorschriften voor handhygiëne in minder dan 50% van alle relevante situaties nageleefd (Pittet et al. 2000). In deze studie worden daarom de korte en lange-termijn effecten van verschillende strategieën voor het bevorderen van handhygiëne bij ziekenhuisverpleegkundigen vergeleken.DESIGN - In een clustergerandomiseerd onderzoek (2x30 ziekenhuisafdelingen) worden de effecten van twee strategieën vergeleken. Een vergelijking met usal care wordt mogelijk gemaakt door het verzamelen van gegevens over een referentieperiode, voorafgaand aan de introductie van de strategieën. Gegevens worden op 4 momenten, met tussenpozen van 6 maanden verzameld. Per moment worden 3000 gelegenheden voor handhygiëne geobserveerd. POPULATIE - Verpleegkundigen op ziekenhuisafdelingen.TE IMPLEMENTEREN INTERVENTIE - Richtlijnen voor handhygiëne (WHO 2005) worden in deze studie geïmplementeerd. IMPLEMENTATIESTRATEGIEËN - In het project worden een state-of-the-art-strategie en een extended-strategie op hun effect op handhygiëne geëvalueerd. De state-of-the-art-strategie is afgeleid van de huidige literatuur op het terrein van het bevorderen van handhygiëne en is gericht op determinanten op het niveau van individuele professionals en het niveau van de organisatie. De extended-strategie breidt deze strategie uit met implementatie-activiteiten die zich richten op sociale invloed binnen teams. Met het vergelijken van de strategieën wordt de toegevoegde waarde van deze activiteiten gericht op sociale invloed getest. PRIMAIRE UITKOMSTMAAT - Compliance met de WHO-voorschriften voor handhygiëne uitgedrukt als percentage van alle relevante gelegenheden.ANALYSE EN POWER - De effecten van de strategieën worden vergeleken met gebruik van random-effects regressiemodellen, waarbij baselinescores als covariaat en afdeling en verpleegkundige als random factors worden meegenomen. Uitgaande van 80% power, een tweezijdige alpha van 0,05 en ICC s van 0,05 en 0,60 voor respectievelijk afdelingen en verpleegkundigen, zijn per meetmoment 3000 observaties nodig om een verbetering van 45 naar 60% compliance voor de state-of-the-art-strategie en een verbetering naar 70% voor de extended-strategie vast te stellen.ECONOMISCHE EVALUATIE - De economische evaluatie vergelijkt de twee strategieën vanuit een ziekenhuisperspectief. Door het berekenen van de incrementele kosten per gewonnen percentage compliance met de voorschriften voor handhygiëne wordt bepaald welke strategie het meest kosten-effectief is.

Samenvatting (EN)

The current study has two aims:1. To improve adherence to guidelines for hand hygiene in nurses; 2. To add to the body of knowledge on effective strategies for implementing guidelines in health care settings in general, and to specifically contribute to (a) knowledge on effective implementation of hand hygiene guidelines and (b) knowledge on the effects of social influence based implementation activities.The following research questions are answered to address these aims: 1. Does a state of the art implementation of guidelines for hand hygiene, derived from the international literature, result in improvement in hand hygiene adherence rates as observed in nurses in Dutch hospital care? Do these improvements sustain?2. What is the additional effect on hand hygiene adherence rates of implementation acitivities using principles of social influence? Samenvatting OBJECTIVE -Hand hygiene prescriptions are the most important measure in the prevention of hospital aquired infections (Larson 1988, 1995). Yet compliance rates are generally below 50% of all opportunities for hand hygiene adherence (Pittet et al. 2000). This proposal will address the short- and long term effects of alternative strategies for promoting hand hygiene in hospital nurses. DESIGN - The study uses a prospective, cluster randomised trial (2x30 hospital wards) for comparison of the two strategies. Comparison with usual care (no strategy) will be enabled by collecting data for a reference period, prior to the trial. Data are collected at four points in time, with 6 month intervals; 3000 opportunities for hand hygiene adherence in nursing wards are observed at each time point.POPULATION - Hospital nurses, involved in in-patient care.INTERVENTION - Guidelines for Hand Hygiene (WHO 2005) are implemented in this study.IMPLEMENTATION STRATEGIES - Firstly, a state of the art strategy -derived from the literature- is evaluated. In addition an extended strategy is studied. Whereas the state of the art strategy focusses on determinants at the individual and organisational level, the extended strategy will add strategies based on social influence in groups. The added value of implementation activities based on social influence will thus be tested.MAIN OUTCOME - Percentage of adherence in opportunities for hand hygiene according to the WHO-guideline.DATA ANALYSES / POWER - Differences between the strategies are evaluated by comparing the results at the end of the strategies, using random effects regression models, with baseline scores as covariates and ward and nurse as random factor. Calculating from 80% power, two-sided alpha=.05, a ward-ICC of 0.05 and a nurse-ICC of 0.6, 3000 observations per time point will be sufficient to test the proposed increase in adherence from 45% to 60% for the state of the art strategy and to 70% for the extended strategy.ECONOMIC EVALUATION - The economic evaluation uses a hospital perspective. The decision criterion on which the most efficient implementation strategy will be selected is the incremental cost per gained percentage of adherence.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D23110 Infecties, parasitologie, virologie
D24100 Verpleegkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie