KNAW

Onderzoek

Voorhoedeproject eerstelijnszorg en acute zorg

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Voorhoedeproject eerstelijnszorg en acute zorg
Looptijd 08 / 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1326466
Leverancier gegevens Website ZonMw

Samenvatting

Het maximaal publiek beschikbaar maken van informatie over de gerealiseerde professionele kwaliteit van zorg op drie domeinen, (a) transmurale ketenzorg, (b) spoed in de eerstelijnszorg en (c) electieve eerstelijnszorg, op het niveau van de zorgaanbieder.Hiertoe zullen / zal 1. de zorgproducten preciezer worden omschreven (idealiter in termen van indicatie en te realiseren prestaties (zoveel mogelijk in uitkomsten))2. indicatoren beschikbaar worden gemaakt of ontwikkeld3. deze indicatoren ook door individuele aanbieders dienen te worden gevuld en gerapporteerd4. de hieruit voortvloeiende informatie adequaat worden verwerkt, en via Kiesbeter.nl beschikbaar worden gesteld.Het is aannemelijk dat in het kader van het voorhoedetraject punt 3 en 4 voor een zeer beperkt aantal zorgproducten op landelijke schaal gerealiseerd kan worden. Als landelijke realisatie niet mogelijk blijkt, zal in een regionaal pilotproject een eerste aanzet worden gedaan. Consumenteninformatie speelt in het nieuwe zorgstelsel een centrale rol. Het doel van dit project is om consumenteninformatie over de geleverde prestatie van zorgaanbieders en professionals in de eerstelijnszorg en acute zorg beschikbaar te maken voor de website www.kiesbeter.nl. De drie domeinen die onderscheiden worden zijn Transmurale ketenzorg , Acute zorg en Electieve zorg . De eerste stap in het project is het kiezen van zorgproducten binnen elk van deze domeinen. Hiervoor wordt een voorzet gedaan, die aan een breder panel (patiënten, zorgaanbieders, professionals, zorgverzekeraars, IGZ, VWS) ter accordering wordt voorgelegd.Van deze zorgproducten worden op basis van beschikbare richtlijnen functionele omschrijvingen gemaakt met een indicatiestelling. Op basis van deze beschrijving worden de te leveren prestaties geformuleerd, die dienen om de publieke indicatoren te definiëren. Het benoemen van de publieke indicatoren gebeurt (1) door al bestaande indicatoren aan te passen voor het publieke gebruik; en als er nog geen geschikte indicatoren aanwezig zijn (2) door zelf publieke indicatoren af te leiden vanuit bestaande richtlijnen en afspraken. Voor het vaststellen van de functionele beschrijven, de te leveren prestaties en de publieke indicatoren worden per (groep van) zorgproduct(en) panels van betrokkenen (patiënten, zorgaanbieders, professionals, zorgverzekeraars) geformeerd. In drie ronden worden in de panels op een systematische wijze de publieke indicatoren vastgesteld, waarbij gebruik gemaakt wordt van de RAND-appropriateness methode.Voor de aldus samengestelde set van publieke indicatoren wordt getracht een gegevensverzameling te realiseren. Voor zover dit landelijk (nog) niet mogelijk is, wordt er regionaal een pilotstudy opgezet. We onderzoeken zo de haalbaarheid van de gegevensverzameling. Het resultaat leggen we voor aan het brede panel, waarna de set van publieke indicatoren wordt vastgesteld.Ondertussen loopt een bestuurlijk c.q. implementatietraject om de belemmerende en bevorderende factoren rondom deze publieke indicatoren in beeld te brengen. Bij een bredere implementatie kan deze informatie benut worden, want door te voldoen aan de randvoorwaarden wordt de acceptatie en haalbaarheid vergroot.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.C.C. Braspenning

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie