KNAW

Research

Added value of certification in Mental Health Care: a study on measurable...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Added value of certification in Mental Health Care: a study on measurable effects of quality systems according to the HKZ standards
Period 02 / 2007 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1326505
Data Supplier Website ZonMw

Abstract (NL)

De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Primaire doelstelling van het onderzoek is een (eerste) inschatting te maken van de daadwerkelijke effecten van certificering op patiëntniveau (klinische uitkomsten, tevredenheid), hulpverlener niveau (tevredenheid, zorgverlening), op de kwaliteit van de geleverde zorg (zorgproces) en op voor certificering relevante organisatorische indicatoren. Om dit te bereiken moet er zicht komen op geschikte en bruikbare indicatoren om de effecten van certificering te meten. De ontwikkeling en validering van indicatoren voor effectmeting van certificering is de tweede doelstelling van het onderzoek. De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Primaire doelstelling van het onderzoek is een (eerste) inschatting te maken van de daadwerkelijke effecten van certificering op patiëntniveau (klinische uitkomsten, tevredenheid), hulpverlener niveau (tevredenheid, zorgverlening), op de kwaliteit van de geleverde zorg (zorgproces) en op voor certificering relevante organisatorische indicatoren.Om dit te bereiken moet er zicht komen op geschikte en bruikbare indicatoren om de effecten van certificering te meten. De validering van indicatoren voor effectmeting van certificering is de tweede doelstelling van het onderzoek. De centrale vraag in het onderzoek luidt: wat is de meerwaarde van certificering op de geleverde kwaliteit van zorg in GGZ-instellingen? 1.Met welke uitkomst-, proces- en structuurindicatoren kunnen veranderingen in prestaties ten gevolge van certificering van GGZ-instellingen worden gemeten?2.Presteren GGZ-instellingen met (zicht op) een HKZ-certificering beter op relevante uitkomst, proces- en structuurindicatoren dan GGZ-instellingen die niet HKZ-gecertificeerd zijn?3.Is HKZ-certificering een efficiënte manier om (inhoudelijke) kwaliteitsverbeteringen in de GGZ te realiseren?4.Vanwege welke redenen leidt certificering tot betere prestaties? De context van dit onderzoek is de ggz, een belangrijke tweedelijnsvoorziening in het Nederlandse zorgstelsel. Imago-onderzoek (Interview Internationaal, 1999) liet echter zien dat het publiek weinig vertrouwen had in de GGZ, er geen transparantie is wat betreft aard van de behandelingen en zorg noch van de resultaten van het werk. Deze resultaten waren o.a. aanleiding om tot certificering van de zorginstellingen te besluiten. Passend in het beleid en de kwaliteitsontwikkelingen in de GGZ van de laatste jaren hebben de zorginstellingen zich via de koepelorganisatie GGZ-Nederland verplicht tot HKZ-certificering in 2008. Er zijn aanwijzingen dat patienten in gecertificeerde instellingen beter worden geholpen, dat contact met de zorgverzekeraar beter loopt en dat personeel meer tevreden lijkt, maar goed onderzocht of bevestigd is het niet.In de voorgestelde studie staat de vraag centraal of HKZ certificering leidt tot betere prestaties van GGZ-instellingen. Verondersteld wordt dat GGZ-instellingen die langer met certificering bezig zijn, zowel op meer prestatie-indicatoren gegevens registreren als beter presteren op relevante prestatie-indicatoren dan instellingen met minder ervaring. Het design is een observationele evaluatie studie met herhaalde metingen over een periode van twee jaar. Als onderzoeksgroep is gekozen voor alle 103 GGZ-instellingen in Nederland. zij verschillen van elkaar in de mate waarin zij gecertificeerd zijn of activiteiten daartoe geïmplementeerd hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee fases, een exploratieve fase van negen maanden en een toetsende fase van vijftien maanden. In een eerste exploratieve fase worden relevante indicatoren, andere factoren die van invloed zijn op prestaties, confounders en kostensoorten in kaart gebracht bij een pilotgroep van 33 instellingen. In de tweede fase worden deze bij alle GGZ-instellingen getoetst. ook vindt in die fase de economische evaluatie plaats.Het onderzoek resulteert in een rapport met daarin opgenomen een lijst van bruikbare indicatoren en een globale netto kosten/baten analyse.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. I.N. Fabbricotti
Project leader Dr. A.L.C.M. Henkelman

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation