KNAW

Research

Pallaitive day care: missing link in the care for palliative patients....

Pagina-navigatie:


Update content


Title Pallaitive day care: missing link in the care for palliative patients. Study into the desirability, efficiency and quality of palliative day care in The Netherlands
Period 05 / 2007 - unknown
Status Completed
Research number OND1326730
Data Supplier Website ZonMw

Abstract (NL)

In de palliatieve zorgketen ontbreekt in Nederland een aanbod van dagzorg voor thuiswonende terminale patiënten. Internationaal onderzoek geeft aan dat dagzorg bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven m.n. door het verminderen van psychosociale symptomen, het ontlasten van de sociale structuur en het voorkomen van opname in hospices, verpleeghuizen en ziekenhuizen. Het onderzoek is echter niet eenduidig als het gaat om de effectiviteit van organisatievorm en de geboden interventies. Interventies zijn veelal slecht beschreven en een evaluatie van de interventies, afzonderlijk en in samenhang, ontbreekt daarbij. Er is wel aandacht voor de ontwikkeling van meetinstrumenten voor kwaliteit van zorg maar de toepassing van de instrumenten bij de evaluatie van dagzorg heeft nog niet plaatsgevonden. In Nederland zijn in 2006 vijf pilot dagzorg projecten, die door Stichting Agora worden ondersteund, gestart. De opzet van de verschillende projecten is in belangrijke mate afhankelijk van de lokale omstandigheden en partners, de initiërende partij en de financieringswijze. Vertegenwoordigers van de pilot projecten hebben een projectgroep gevormd (zie: http://www.palliatief.nl/Werkgroepen/Palliatievedagzorg/tabid/2171/Default.aspx). Naast het delen van ervaringen gaat het in dit overleg ook over het bepalen van eenduidige uitkomstmaten die in alle vijf projecten gebruikt kunnen worden. Het voorliggende onderzoek bestudeert zowel het proces van implementatie van de vijf projecten als de uitkomsten voor de patiënten. De vijf pilot worden gedurende 2 jaar gevolgd. In het implementatieproces wordt m.n. gekeken naar factoren m.b.t. zorgverleners, sociale context en randvoorwaarden. Het onderzoek beoogt uitspraken te doen over de toegevoegde waarde van palliatieve dagzorg in Nederland waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen gemeten kwaliteit, doelmatigeheid in relatie tot alternatieve zorgvormen en de wenselijkheid van dagzorg als onderdeel van de palliatieve zorgketen.

Related organisations

Related people

Project leader Dr. H.J.M. Finkenflugel

Classification

D24100 Nursing sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation