KNAW

Research

The citizen's perspective in administrative law

Pagina-navigatie:


Update content


Title The citizen's perspective in administrative law
Period 01 / 2007 - 12 / 2011
Status Completed
Research number OND1329253

Abstract (NL)

Bestuursrechtelijke procedures hebben traditioneel gesproken de naam tamelijk informeel en weinig technisch te zijn. Niettemin mislukken beroepen in bestuursrechtelijke procedures nogal eens, omdat de appellant onvoldoende vertrouwd is met het rechtsgebied of bij gebrek aan wetenschap over wat de rechter van de appellant verlangt. Met name sinds de invoering van de Algemene wet bestuursrecht hebben zich ontwikkelingen voorgedaan als gevolg waarvan de karakterisering als informeel en weinig technisch steeds minder passend lijkt te zijn. Het gaat daarbij niet om wijzigingen die door de wetgever uitdrukkelijk zijn bepaald of nagestreefd, maar om veranderingen die in de rechtspraak naar voren treden. Als voorbeeld kan worden gewezen op uitspraken waarin het aanvoeren van gronden of het indienen van bewijsmateriaal als tardief wordt beschouwd. En op het ter discussie stellen of het belanghebbendebegrip niet een te ruime toegang tot de rechter verschaft. Enigszins verontrustend is dat de ontwikkeling van die nieuwe cultuur en de daarmee gepaard gaande rechtsvorming, met name in handen is van de hoger beroepscolleges, met name van de algemene hoger beroepsrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestuurlijk perspectief zal daarbij niet spoedig in de knel komen (is vertegenwoordigd in de RvS; en komt aan bod via bemoeienis van het Ministerie van Justitie bij wetsaanpassingen); het perspectief van de burger krijgt niet vanzelfsprekend voldoende aandacht en ruimte. (De rol van de wetgever is ondergeschikt in deze ontwikkelingen, en waar de wetgever wel een rol vervult gaat het dikwijls om kwesties die door de politieke partijen en parlementsleden waarschijnlijk als tamelijk technische aanpassingen worden beschouwd).

Related organisations

Related people

Project leader Prof.mr. B.W.N. de Waard

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation