KNAW

Research

Duponchelia fovealis control

Pagina-navigatie:


Update content


Title Duponchelia fovealis control
Period 01 / 2002 - 12 / 2002
Status Completed
Research number OND1329451
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

De doelstellingen van dit project zijn:
1. Meer inzicht krijgen in verspreiding, vóórkomen en de waardplantenreeks van Duponchelia in diverse glasteelten.
2. Meer inzicht krijgen in de bedrijfseconomische schade die door Duponchelia wordt aangericht.
3. Meer inzicht krijgen in het effect van in de praktijk gehanteerde voorbehoedende en bestrijdende maatregelen.
4. Het probleem van Duponchelia in de glastuinbouwsector breed onder de aandacht te brengen.
Voortgang/resultaten
Uit de enquête komen o.a. de volgende conclusies:
- De meeste telers (57%) grijpen in als er teveel Duponchelia resp. schade door Duponchelia wordt waargenomen.
- Qua bedrijfshygiëne wordt het verwijderen van dood of afstervend organisch materiaal het meest toegepast.
- Qua mechanische bestrijding wordt het wegvangen met vanglampen het meest toegepast.
- Insectengaas wordt in 10% van de teelten toegepast.
- Qua biologische bestrijding is het gebruik van Bacillus thuringiensis de meest gehanteerde methode, gevolgd door de inzet van Hypoaspis spp.. Bacillus wordt veel (85%) in de Gerberateelt toegepast, weinig in de cyclamenteelt (27%). In de Kalanchoëteelt wordt weer relatief veel Hypoaspis spp. ingezet.
- Qua chemische bestrijding wordt achtereenvolgens Nomolt, Deltamethrin en Methomyl toegepast. Acefaat en Dimilin worden nauwelijks toegepast.
- De maatregel die door telers het meest effectief wordt gevonden is het toepassen van Bacillus thuringiensis.
- Het inzicht bij telers m.b.t. opbrengstvermindering en kosten ter voorkoming en bestrijding is beperkt.
- Als succesbepalende factoren om te aantasting te voorkomen c.q. te beperken worden in volgorde van belangrijkheid door de telers genoemd: bedrijfshygiëne; beter scouten; direct en regelmatig bestrijden zodra waargenomen; gebruik vanglampen en insectengaas; goede spuittechniek.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation