KNAW

Research

Catch crops nursery trees

Pagina-navigatie:


Update content


Title Catch crops nursery trees
Period 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/295577
Research number OND1330002
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Om de toepassing van zogenaamde vanggewassen in de teelt van laanbomen te stimuleren, vond op vier praktijkbedrijven onderzoek en demonstratie plaats. Vanggewassen leggen stikstof vast en beperken zo de uitspoeling van stikstof in de wintermaanden. Principe: eind augustus worden wintergroene vanggewassen gezaaid.

In het voorjaar wordt het vanggewas ondergewerkt, zodat de stikstof weer beschikbaar komt voor het (handels)gewas. Tevens verhoogt dit het organische stof gehalte van de grond. Resultaat voor de kweker is een aangepast teeltsysteem, waarmee het makkelijker wordt om aan de gebruiksnormen te voldoen.

Neveneffect is onderdrukking van onkruid in herfst en winter. Waterschappen en het ministerie van LNV droegen eveneens bij aan dit project.

Resultaten
In de regio Opheusden en omgeving Haaren zijn zes grootschalige demonstraties op praktijkpercelen uitgevoerd. Gedurende de driejarige teelt van opzetters zijn op de bedrijven tijdens twee winterseizoenen vanggewassen ingezaaid onder de laanbomen. Als vanggewassen zijn winterrogge en Westerwolds raaigras vergeleken. De percelen zijn vergeleken met onbehandelde percelen.

Er werd door de vanggewassen meer stikstof vastgelegd op zand dan op klei. Op zand werd ongeveer 90 kg N/ha vastgelegd. Dit geldt zowel voor winterrogge als voor Westerwolds raaigras. Op klei varieerde dit van 9-52 kg N/ha voor winterrogge en 49-83 kg N/ha voor Westerwolds raaigras.

Op de natte kleigronden heeft Westerwolds raaigras een betere opname capaciteit dan winterrogge. Op zandgrond heeft het telen van een vanggewas de benodigde N-kunstmestgift gemiddeld met 50 kg N/ha verlaagd. Op kleigrond heeft het telen van een vanggewas, in de meeste gevallen, niet geleid tot een verlaging van de kunstmestgift.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. F.H.C. Nouwens
Researcher Dr.ir. H. van Reuler
Contact person H. van Gent

Classification

D18240 Forestry
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation