KNAW

Onderzoek

Vanggewassen laanbomen

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Vanggewassen laanbomen
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/295577
Onderzoeknummer OND1330002
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Om de toepassing van zogenaamde vanggewassen in de teelt van laanbomen te stimuleren, vond op vier praktijkbedrijven onderzoek en demonstratie plaats. Vanggewassen leggen stikstof vast en beperken zo de uitspoeling van stikstof in de wintermaanden. Principe: eind augustus worden wintergroene vanggewassen gezaaid.

In het voorjaar wordt het vanggewas ondergewerkt, zodat de stikstof weer beschikbaar komt voor het (handels)gewas. Tevens verhoogt dit het organische stof gehalte van de grond. Resultaat voor de kweker is een aangepast teeltsysteem, waarmee het makkelijker wordt om aan de gebruiksnormen te voldoen.

Neveneffect is onderdrukking van onkruid in herfst en winter. Waterschappen en het ministerie van LNV droegen eveneens bij aan dit project.

Resultaten
In de regio Opheusden en omgeving Haaren zijn zes grootschalige demonstraties op praktijkpercelen uitgevoerd. Gedurende de driejarige teelt van opzetters zijn op de bedrijven tijdens twee winterseizoenen vanggewassen ingezaaid onder de laanbomen. Als vanggewassen zijn winterrogge en Westerwolds raaigras vergeleken. De percelen zijn vergeleken met onbehandelde percelen.

Er werd door de vanggewassen meer stikstof vastgelegd op zand dan op klei. Op zand werd ongeveer 90 kg N/ha vastgelegd. Dit geldt zowel voor winterrogge als voor Westerwolds raaigras. Op klei varieerde dit van 9-52 kg N/ha voor winterrogge en 49-83 kg N/ha voor Westerwolds raaigras.

Op de natte kleigronden heeft Westerwolds raaigras een betere opname capaciteit dan winterrogge. Op zandgrond heeft het telen van een vanggewas de benodigde N-kunstmestgift gemiddeld met 50 kg N/ha verlaagd. Op kleigrond heeft het telen van een vanggewas, in de meeste gevallen, niet geleid tot een verlaging van de kunstmestgift.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Ing. F.H.C. Nouwens
Onderzoeker Dr.ir. H. van Reuler
Contactpersoon H. van Gent

Classificatie

D18240 Bosbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie