KNAW

Research

Mycorrhizae in pot container cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Mycorrhizae in pot container cultivation
Period 11 / 2005 - 12 / 2005
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/291481
Research number OND1330086
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

In de praktijk passen verschillende kwekers mycorrhizae toe. In de containerteelt is nog geen goed onderzoek gedaan naar de werking van deze schimmels. Het project bestaat uit een inventarisatie met als doel inzicht te krijgen in het gebruik en de werking van mycorrhizae in pot- en containerteelt van boomkwekerijgewassen. Het optreden van ziekten, de groei van het gewas en de benutting van nutriënten zijn aspecten die hierbij meegenomen zijn.
Voortgang/resultaten
Doelstelling en aanpak Om inzicht te verkrijgen in het gebruik van en de ervaring met mycorrhiza s in de pot- en containerteelt van boomkwekerijgewassen werd tussen november 2005 en april 2006 een inventarisatie uitgevoerd door middel van een schriftelijke enquête bij een selectie van 85 kwekers verdeeld over meerdere gewasgroepen, gevolgd door persoonlijke interviews met zeven kwekers op hun bedrijf. De resultaten uit enquête en interviews werden aangevuld met relevante onderzoeksresultaten.
Resultaten enquête en interviews
Van de 24 bedrijven die op de enquête reageerden:
· gebruiken vijf bedrijven regelmatig mycorrhiza s, waarvan twee bedrijven al sinds vijf jaar;
· hebben twee bedrijven in 2005 voor het eerst mycorrhiza s toegepast;
· gebruikten vier bedrijven in het verleden een of enkele keren mycorrhiza s;
· gebruiken zeven bedrijven geen mycorrhiza s omdat ze van mening waren dat er te weinig aanwijzingen zijn voor meerwaarde of vanwege te weinig productinformatie en teelttechnisch advies;
· hebben drie bedrijven nog nooit van mycorrhiza s gehoord;
· zijn er 14 geïnteresseerd in toekomstige ontwikkelingen op het gebied van mycorrhiza.
Redenen voor het niet of niet meer gebruiken van mycorrhiza s zijn de onbekendheid, de hoge prijs of de geringe meerwaarde. De planten staan te kort op het bedrijf of de mycorrhiza s komen volgens één kweker vanzelf wel. Redenen om wel mycorrhiza s te (blijven) gebruiken zijn zowel ideële als materiële. Kwekers willen een andere weg inslaan, minder spuiten en betere kwaliteit kweken. Ze zijn op zoek naar duurzame oplossingen voor lastige teeltproblemen of zijn geïnspireerd door goede resultaten bij collega s.
Sommige kwekers, en dan met name de langjarige gebruikers, passen mycorrhiza s op hun gehele assortiment toe, terwijl anderen alleen de moeilijke planten, zoals rozen, gaultheria s of beuken, behandelen. De meeste bedrijven passen mycorrhiza s in zaai- en stekgrond toe, de meest effectieve manier omdat met weinig product veel planten in een vroeg ontwikkelingsstadium bereikt worden. De regelmatige gebruikers combineren mycorrhiza s voor een optimale werking met andere natuurlijke producten zoals schimmeldominante humuscompost, compostthee, vloeibare organische mest en bacterie- en schimmelpreparaten.
Als voornaamste werking van mycorrhiza ervaren de kwekers een betere beworteling en minder ziektegevoeligheid. Eén kweker gaf aan minder wortelknobbelaaltjes te hebben na het uitplanten van gemycorrhizeerde stekken in het veld. Bij groei, bloei en meststoffenbehoefte vonden de meeste bedrijven geen verschil met gangbaar, echter de helft van de bedrijven die mycorrhiza s toepassen geeft een betere totale kwaliteit aan.
De meningen over de prijs van het mycorrhiza-preparaat in relatie tot de totale productiekosten lopen sterk uiteen. Kwekers met meerjarige mycorrhiza-ervaring zien een positieve ontwikkeling van de kosten/baten verhouding. De meeste kwekers geven extra handelingen als kostenfactor aan. Daar staan minder uitval (6 bedrijven), minder gewasbeschermingsmiddelen (5 bedrijven), minder meststoffengebruik (2 bedrijven) en een hogere marktwaarde (3 bedrijven) tegenover.
Resultaten uit praktijkgericht onderzoek Gedocumenteerd praktijkonderzoek met mycorrhiza s in container- of substraatteelt onder Nederlandse omstandigheden is nauwelijks beschikbaar. Praktijkrelevante onderzoeksresultaten en ervaringen uit andere teeltsectoren en andere landen maken duidelijk hoe complex het verschijnsel mycorrhiza is, de wisselwerking tussen plant, schimmel en bodem(leven), en waarom bij de een wel positieve resultaten behaald worden en bij de ander niet.
Perspectieven en knelpunten
De meeste perspectieven voor een bedrijfseconomisch verantwoorde toepassing van mycorrhiza s liggen volgens deze inventarisatie bij ziektegevoelige of slecht wortelende planten, met een relatief lange teeltduur en een hoge marktwaarde. Het gebruik van mycorrhiza s is daarbij niet los te zien van de verduurzaming van het gehele teeltsysteem. Als belangrijk knelpunt komt naar voren dat een succesvolle toepassing van mycorrhiza s een kwestie is van doorzetten, zich de complexiteit van het bodem-plant systeem realiseren en stapsgewijs het teeltsysteem aanpassen om de toegevoegde micro-organismen optimaal te laten werken

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18240 Forestry
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation